یاد نامه ای از شهدای توفان . لوح جانباختگان. چاپ دوم اردیبهشت 1393

 

 

 


 

کمونیست جوان

رفیق نبی مفیدی چهارده ساله که توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی به قتل رسید

 

گل نشکفته من

ای آماج تیرهای زهرآگین!

از غنچه لبانت خون میریزد

خونابه جگر