فرخنده باد 8 مارس، روزهمبستگی بین المللی زنان علیه ستم جنسی و طبقاتی

 

امسال درشرایطی به استقبال هشت مارس، روز همبستگی بین المللی زنان میرویم که زنان قهرمان ایران بویژه دختران جوان در نبرد علیه جمهوری زن ستیز اسلامی پیشگام بودند و درسنگر مبارزه حماسه آفریدند. هیچ اقدام جنایتکارانه و بربرمنشانه ای نتوانست مانع به خیابان آمدن زنان مبارز ایران و فریاد آزادیخواهانه و برابری طلبانه آنها گردد. رژیم از ترس گسترش مبارزات زنان و شکل کاملا زنانه گرفتن اعتراضات خیابانی به وحشت مرگ افتاد و برای مرعوب کردن زنان دست به کشتار و شکنجه و تجاوزوحشیانه زد. تجاوزه جنسی به  ترانه موسوی و سوزاندن پیکرش، شلیک گلوله بسوی ندا آقا سلطان و به خاک افکندن وی و آزار و به بند کشیدن صدها زن مبارزدیگرهمه نشان ازهراس رژیم کثیف آخوندها ازرشد و پیشرفت مبارزات زنان علیه نظام ضد بشر و مردسالار اسلامی است که لولای دربش بر تبعیض و ستم جنسیتی و  استثمار وحشیانه طبقاتی میچرخد. تظاهراتهای عظیم بعد از انتخابات تقلبی 22 خرداد نشان داد که زنان ایران در انقلاب آینده و سرنگونی جمهوری اسلامی نقش عظیم و تعیین کننده ای ایفا  و مهر خود را بر جنبش آزادیخواهانه مردم ایران خواهند کوبید.

 اما مقوله تبعیض زن درجامعه ایران دریک، دو و یا چند  نکته خلاصه نمی شود. " موجود زن" از لحظه ای که متولد میشود تا هنگامیکه رخت ازجهان می بندد، باید درمورد بی اهمیت ترین مسئله روزمره گرفته تا مهمترین چرخشها درزندگی خصوصی  و اجتماعی اش از " الگوی" اسلامی وشرعی اش که برایش بریده  ودوخته اند، پیروی نماید.

زمامداران و سخن پردازان عمامه بسر رژیم و نوچه های اناث شان ، هنوز تاکید دارند که اسلام والاترین مقام را به زن بخشیده است. آخر در کدام کشور جهان سراغ دارید که شخصیت ها و دولتمردان دست اول کشوری حتی درسطح ریاست جمهوری و رهبری کشور این همه به " الگوی" زن اهمیت بدهند و هم و غمشان بشود " حجاب برتر"، پوشش اسلامی، مقنعه، چادر، مانتوی اسلامی..... تو گویی این مملکت هیچ مسئله و مشکل دیگری ندارد و حجاب  شده است مسئله کلیدی و سمبل فرمانروایی نظام اسلامی که کوچکترین انعطاف ونرمشی دررعایت آن، می تواند پایه های این نظام قرون وسطایی را بلرزاند. این دید که زن" بالقوه" سرچشمه گناه وفساد درجامعه  و درنهایت به باد رفته ارزشهای دینی و اخلاقی آن می تواند باشد ودرنتیجه باید هویت وحقوق انسانی زن راصریحا انکارکرد و درکفن سیاهش پیچید، را اسلام ازیهودیان و مسیحیان به عاریه گرفته است. دشمنی ادیان چه یهودی  و چه مسیحی و چه اسلام با زن تاریخ طولانی دارد. دردعای صبحگاهی مردان یهود ادا می شود: " شکرخدا را،پروردگار ما و پروردگار عالم را که مراهم چون زن نیافرید."

 

زنان ایران و بطورکلی زنانی که درجوامع اسلامی زندگی میکنند نه تنها درمعرض نابرابری و تبعیض طبقاتی و پی آمد های اجتماعی مترتب از آن قراردارند، بلکه ازآن نظر شایان توجه خاصی هستند که درسیستم و نظامی زندگی میکنند که بدون مبالغه بر " آپارتاید جنسی" استوار است. ستون ها وارکان این آپارتاید جنسی برقانون گزاری کشور، برشرع اسلامی، برنظام ولایت فقیه وبرفرهنگ وسنتهای بشدت واپسگرای فئودالی ومردسالاری بنا گردیده است. این روبنا و فرهنگ های پوسیده راملت های دیگر کوشیدند با انقلابات بورژوایی 200 سال پیش به زباله دان تاریخ بسپارند. زمامداران عباپوش و عمامه بسر درکشورما، پس مانده های فسیل شده آن را از اعماق قرون وسطا بیرون کشیده اند واصراردارند آن را به جامعه ای حقنه کنند که سیستم اقتصادی سرمایه داری شاخص روابط تولیدی آن می باشد. این ناسازگاری و تناقضات اجتماعی طبیعتا  درصحنه سیاست ایران نیز منعکس میگردد. رژیم برای حل این تناقضات چاره ای جز سرکوب زنان نمی بیند. درگیریهای قهرمانانه خیابانی زنان ایران با  لباس شخصی های آدمکش و نیروهای جنایتکار انتظامی و امنیتی درتظاهراتهای 13 آبان روز دانش آموز، روز قدس، 16 آذر روز دانشجو، 6دی روزعاشورا و 22 بهمن سی ویکمین سالگرد انقلاب بازتاب سیاست سرکوب و ضد زن در طول  31 سال حاکمیت  ارتجاعی سیاه جمهوری اسلامی است  و زنان ایران دراتحاد با همرزمان مرد پیگیرانه درجهت برافکندن رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و االغای  کلیه قوانین پوسیده و قرون وسطایی گام برمیدارند. 

 

           امسال درشرایطی روز جهانی زن فرا میرسد که درکشورهای پیشرفته و درحال رشد نیز زنان اولین قربانیان بحران و ورکود اقتصادی بوده اند.  وضع زنان در یونان و درسایر کشورهای بحران زده سرمایه داری و امپریالیستی  وموقعیتشان در زمینه های روبنایی و زیر بنایی جامعه چون بهداشت و خدمات پزشکی، آموزش و پرورش، کار و حرفه، حقوق مدنی و جایگاه اجتماعی  و سیاسی .... برابری و مساوات میان زن و مرد نه تنها جامه عمل بخود نپوشیده است، بلکه گرایش به پسرفت نیز دارد. تعرض به حقوق زنان درجوامع پیشرفته صنعتی از ماهیت نظام سرمایه داری برمیخیزد. تاریخ نشان داد که سرمایه داری جهانی که با لباس ترقی و پیشرفت و با پرچم " برابری و آزادی" وارد صحنه تاریخ شد نتوانسته و نخواهد توانست مسئله زن را  پاسخگو باشد. زن تنها درجامعه ای می تواند یک انسان و عضو برابر جامعه عرض اندام کند که مناسبات بهره کشی و استثماری درآن جامعه برافتاده و فرهنگ و سنتهای واپسگرا جای خود را به فرهنگی بدهد که بستری باشد برای شکوفای معنوی مردان و زنان . تنها با بر انداختن جامعه طبقاتی میتوان به این وضع پایان بخشید. آزادی زنان و تساوی کامل آنان با مردان جز با دست طبقه کارگر، جز درجامعه سوسیالیستی و درجریان ساختمان سوسیالیسم امکان پذیر نیست. آزادی واقعی زن درگرو پیروزی سوسیالیسم است.

           

     حزب ما این روز تاریخی را به زنان شجاع ایران  تهنیت می گوید و یقین دارد که زنان تحت ستم و مبارزر ایران با اتحاد  و یکپارچگی نقش شایسته و تاریخی خودرا در سرنگونی رژیم زن ستیزجمهوری اسلامی و زدودن تمامی قید و بندهای سرمایه داری و ماقبل سرمایه داری با سربلندی ایفا خواهند کردو جزاین نیز نخواهد بود

.

 

   8 مارس روز جهانی زن گرامی باد!

لغو فوری حجاب اجباری!

لغو فوری تبعیض جنسیتی و تمامی قوانین ارتجاعی ضد زن!

جدایی کامل دولت از دین و آموزش!

سرنگون بادرژیم  زن ستیز سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!

حزب کارایران(توفان)

مارس  2010     

www.toufan.org

toufan@toufan.org