خجسته باد هشتم مارس روزبین المللی زنان!

درسال 1910 روزهشتم مارس بعنوان روز بین المللی زن اعلام گردیدوازآن پس همه ساله زنان آزاده جهان این روز را گرامی می دارند ، ترازنامه مبارزه ودستآوردهای خودرا از نظرمیگذرانند وهمه نیروهای انقلابی وترقی خواه را  برای هدف نهائی یعنی آزادی کامل زن از قیود اجتماعی و نیل به تساوی حقوق با مردان فرا می خوانند. حزب ما فرصت را مغتنم شمرده این روز تاریخی را به همه زنان جهان تبریک می گوید.

 

رشدمبارزات مردم تحت ستم ایران برای برانداختن رژیم استبدادی و زن ستیز جمهوری اسلامی از شرکت روز افزون زنان حکایت دارد. امروز نام بسیاری از زنان پیکارجو که پا به پای مردان برای رهائی از ستم بپاخاسته اند در لوحه افتخار می درخشد و همین مشارکت میلیونی فعال زن ایرانی است که پیروزی مردم ایران را تضمین خواهد کرد.

 

رژیم زن ستیزجمهوری اسلامی بدون توجه به سنت های صدو بیست ساله هشتم مارس ، روز ولادت دختر پیامبراسلام را بعنوان روز زن ایرانی برگزیده است. اگر روز هشتم مارس  روز نوید  پیروزی زن است ، روز این نوید که زن درجامعه تا مقام ومرتبه یک انسان آزاد وبرابر با مرد ارتقاء یابد  وواقعن ازحقوق  انسانی بر خوردار  گردد،  روز زن در جمهوری اسلامی  نشانه  سیر قهقرائی  زن بسوی  کنیزی و بردگی است، نشانه برقراری قوانین طایفه ای عقب مانده وبدوی آنهم در چهارده قرن  پیش  بر جامعه کنونی ماست. برای کسانیکه به قوانین اسلام درمورد زن آشنا می باشند روشن است که تعیین  روز تولد  فاطمه زهرا  بعنوان  روز زن درمقابل هشتم مارس نه یک جایگزینی  ساده و بی اهمیت  بلکه  یک سمتگیری روشن بسوی  لگدمال کردن  زن و پایمال نمودن حقوق انسانی اوست.

 

زن قرنهاست که در اسارت بسر می برد. تنزل مقام زن ونابرابری اودر جامعه از آسمان نازل نشده است، بلکه هنگامی آغازشد که نقش اودر تولید اجتماعی تخفیف یافت ومالکیت خصوصی پدید آمد.از آن پس او تنها" برده هوسرانی مرد شد و به ابزار تولید فرزند تبدیل گردید". بنابراین اسارت زن معلول جامعه طبفاتی است و آزادی او تنها با محو جامعه طبقاتی امکان پذیر است. اما محو جامعه طبقاتی که از طریق برانداختن مالکیت خصوصی بر وسائل تولید امکان پذیر است، تنها در رسالت تاریخی طبقه کارگر می باشد. طبقه کارگر با انجام این رسالت تاریخی نه تنها آزادی خود، بلکه آزادی تمام جامعه وازآن جمله آزادی کامل زن را نیز تامین خواهد کرد. ازاین رو زنان درمبارزه بخاطر آزادی به طبقه کارگر پیوسته و دراین پیکار دورانساز به سالیان متمادی اسارت خود پایان خواهند داد. این تنها راه آزادی زنان است و تمامی "تابو شکنیهای جنبش برهنگی" وکلمات دهن پرکن بورژوازی وفمنیستی وپست مدرنیستی ..... درباره رهایی زن تنها برای انحراف مبارزه زنان بوده وهدفی جز دورساختن آنها ازهدف اصلی و حفظ وضع موجود ندارند.

مارکسیسم لنینیستها خواستار آزادی زن درکلیه شئون اجتماعی اند. مارکسیسم لنینیسم این تئوری رهائیساز بشریت براساس کشف علل اسارت زن، محتوای مبارزه او برای رهائی ازاسارت را طبقاتی می داند که مطابق آن آزادی زن و برابری او با مرد تنها در جامعه ای آزادازهرگونه ستم اقتصادی و اجتماعی بدست می آید. بنابراین زنان برای رهائی ازاسارت استثماروفرهنگ مرد سالاری با کلیه نیروهای انقلابی تحت رهبری طبقه کارگر بسیج میشوند تا با بر پائی جامعه ای سوسیالیستی راه آزادی خویش را ترسیم نمایند.

 

حزب کارایران(توفان) در برنامه خویش به روشنی از حقوق زنان ایران دفاع  میکند ودرمسیر استقرار تساوی حقوق زنان و مردان، لغو کلیه قوانین ارتجاعی مذهبی و غیر مذهبی، لغو هرگونه تبعیض ومحدودیت برحسب جنسیت، آزادی پوشش، آزادی ازدواج و انتخاب همسر وازدواج غیر مذهبی، لغو کلیه قوانینی که به بهانه ناموس ارتکاب جنایت علیه زنان را توجیه میکنند، ممنوعیت فحشا بطورکلی و فحشا مذهبی بنام صیغه گری، آزادی سقط جنین و به رسمیت شناختن این حق برای زنان و.....میکوشد وپیگیرانه درجهت تحقق آن که با برافکندن رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی میسراست گام برمیدارد.شرکت گسترده زنان در اعتراضات واعتصابات سالهای اخیر و به چالش گرفتن کلیت جناحهای رژیم اسلامی نوید بخش است ونشان داده است که موفقیت انقلاب آتی ایران بستگی به میزان شرکت آگاهانه زنان درآن دارد.

 

گرامی داشتن هشتم مارس یعنی تائید پیکار زنان ایران وجهان درجهت بهبود وضع  اقتصادی خود و برابری درحقوق  صنفی وسیاسی با مردان ، یعنی تائید جنبش های  مترقی  زنان جهت کسب  برابری  کامل با مردان، یعنی  تائید مبارزه  برای رهائی فکر واندیشه  زن ازحصاری که تفاوت جنسیت  بدوراوکشیده است ، یعنی تائید آزادی، برابری ومحو ستم! یعنی مبارزه برعلیه کاپیتالیسم وامپریالیسم !آنرا گرامی بداریم.

 

 

 

زنده باد هشتم مارس روز همبستگی زنان سراسر جهان!

سرنگون بادرژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران !

دست امپریالیسم آمریکا از ایران ومنطقه کوتاه باد!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!

حزب کارایران(توفان)

اسفند 1397

www.toufan.org