بمناسبت سی امین سالگرد جانباختن رفیق عباس گودرزی (علی)

وین آتش نهفه که در سینه ماست

خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت.

Paya Shervin

"صد بار در خور نام قهرمان است٬ آنکس که مردن در نبرد با مدافعان وحافظان این نظام فاسد را به مرگ تدریجی یک گذران منکوب٬ مطیعانه و برده وار مرجح شمرد". لنین"

ششم بهمن ماه سال ١٣٦۰ در جریان تصرف آمل توسط سربداران خلق٬ رفیق قهرمان ما عباس گودرزی (علی) درطی عملیات قهرمانانه به شهادت رسید. رفیق عباس لاله سرخی بود که در طلوع زندگی درخشانش٬ عاشقانه با فداکاری کم نظیر در راه رهایی خلق و حزب خویش و برای اعتلای مارکسیسم – لنینیسم جانباخت. این کارگر قهرمان حزب کار ایران (کارگر چاپ) که مطابق ماموریت حزبی به منظور بررسی عملیات مشترک با اتحادیه کمونیستها٬ ماهها با رفقای سربداران در جنگلهای مازندارن فعالیت عملی داشت٬ داوطلبانه درعملیات رزمی ای که به تصرف آمل منجر گردید٬ شرکت نمود و تنی چند ازمزدوران سیاه دل را نیز به خاک افکند. ولیکن خود نیز به هنگام عقب نشینی زمانیکه به کمک یکی از رفقای مجروح شتافته بود تا او را به آخرین سنگر برساند٬ با گلوله دژخیم بشهادت رسید. حزب ما درسی امین سالگرد تصرف شهر آمل ضمن ادای احترام به همه رفقای جانباخته سربداروگرامیداشت  یاد وخاطره رفیق عباس گودرزی(علی) یادآوری میکند که حزب ما درآن دوران بصورت تشکیلاتی در تصرف آمل شرکت نداشت و بعدها درارزیابی های خود این اقدام را چپ روانه تحلیل نمود. ماموریت رفیق عباس گودرزی(علی) وارتباط با سربداران بمنظور بررسی اهداف مبارزه مسلحانه درجنگل وهمکاری مشترک با سازمانهای سیاسی علیه رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفت که متاسفانه منجر به شهادت رفیق گردید.

 

 در سی امین سالگرد جانباختن رفیق عباس گودرزیِ(علی) کادر رزمنده حزب کارایران(توفان) و همه رفقای جانباخته سربدار، یادشان را گرامی میداریم  و با الهام ازقهرانقلابی توده ای خود را برای نبردهای آتی آماده میسازیم.

 

یاد رفیق عباس گودرزِ(علی) گرامی  وراهش پررهرو باد!

ننگ ونفرت بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی باد!

 

نقل از توفان الکترونیکی شماره 67 نشریه الکترونیکی حزب کارایران

بهمن ماه 1390

www.toufan.org