مسبب کیست؟
درحاشیه جنایت اسید پاشی به روی زنان در اصفهان

حیات ننگین سی وپنجساله حکومت جمهوری اسلامی با سیاست ارعاب و سرکوب مردم ایران بوِیژه زنان میهن ما پیوند ناگسستنی دارد. زنان مبارز ایران که درصف مقدم نبرد علیه سیستم آپارتاید سرمایه داری اسلامی قرار دارند، فتواهای ارتجاعی و عربده کشیهای آیت الله ها وامام جمعه های ریز ودرشت را علیه "بی حجابی وبد حجابی" بر نتابیده و در اشکال مختلف درمقابل حاکمیت کپک زده جمهوری اسلامی صف آرایی کرده اند. شلاق وتوهین و زندان وشکنجه دیگر اثر ...ندارد و توسل به اسیدپاشیدن بر سر وروی زنان نیز نه از موضع قدرت بل از سر استیصال و ضعف ودرماندگی است.

رژیم جمهوری اسلامی که خود مسبب اصلی چنین برخوردهای خشن وضد بشری و اسید پاشی زنجیره ای، همانند قتل های زنجیره ای و ترور و ناامنی است نمی تواند مدعی مبارزه با "عناصر شرور اسید پاش " باشد واز حقوق وامنیت زنان میهن ما سخن بگوید.

رژیم اسلامی که بقاء حاکمیت خویش را درفضای رعب ووحشت و اعدام و سرکوب خشن زنان می بینید ، اگر هم در مواردی دراثر فشار جامعه ومبارزه زنان عقب نشینیهایی میکند نه ازروی میل باطنی بل از سرترس و طغیان مردم است.این رژیم برای جان وامنیت انسانها هیچ ارزشی قایل نیست. رژیمی که خود عامل فساد وفحشا ودزدی است ، ابلهانه علل مفاسد اجتماعی را در وجود" زن ودر بی حجابی" می بیند و با هزینه کردن میلیونها دلار پول نفت وتشکیل باندهای مشکوک ولمپن وآدمکش به "تنبیه زنان" می پردازد . طباطبایی نژاد، امام جمعۀ اصلی اصفهان و نمایندۀ ولی فقیه در آذرماه ۱۳۹۰ درمورد زنان "بد حجاب" گفته بود که" «مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب‌ تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد»

جعفر شجونی دبیر جامعۀ وعاظ به عنوان راهکار مقابله با بی حجاب و بد حجابی وقیحانه اعلام نمود :

«باید با شدیدترین مجازات ادبشان کنند. شلاق. اگر بی‌حجاب‌ها بدانند که شلاق در انتظارشان است، خودشان را اصلاح می‌کنند. بله، شلاق. وقتی از عمد بی ‌بندوباری به وجود می‌ آورند و باعث می ‌شوند پسرهای مردم منحرف شوند، نباید شلاق بخورند؟"

 

همزمانی اسید پاشی به روی زنان در اصفهان وتصویب طرح های ارتجاعی ضد زن درمجلس اسلامی درقالب طرح " تفکیک جنسیتی" طرح آمران به معروف، طرح صیانت از حریم وحجاب" وایجاد محدودیت رفت وآمد واشتغال زنان و.... عملا به اسید پاشان داعشی چراغ سبز نشان داده و راه را برای تعرض جنایتکارانه علیه زنان هموار ساخته است.

اینها همه نشان دهنده این است که مسبب اصلی اسید پاشی بر روی زنان میهن ما داعیشیان حاکم برایران هستند وجز این نیز نمی باشد. حیات رژیم جمهوری اسلامی با چنین عناصر بی وجدان وشرور و اسید پاش و قاتل ولمپن که بیش از سه دهه است شعار یا روسری یا توسری را درخیابانها صلا میدهند گره خورده وفقط با محو و نابودی چنین هیولائی است که می توان از شر همه این وحشیگریها وظلم وزور و ستم وتبعیض رها شد و بیشک زنان قهرمان ایران درصف مقدم این نبرد قراردارند.

 

نقل ازفیسبوک حزب کارایران(توفان)

سخن هفته
پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳

www.toufan.org