درود بر کارگران معدن سنگ آهن بافق

 

تحصن پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال آغاز شد و به مدت ۳۹ روز طول کشید در پی موافقت هیات دولت با لغو موقت خصوصی سازی معدن در تاریخ ۴ تیر پایان یافت. مهلت دو ماهه کارگران به دولت که از پایان دوراول اعتصاب آغاز شده بود، امروزسه شنبه پایان می یابد. اما کارگران با توجه به شناخت وآگاهی که از نیت سیاسی کارفرمایان وحامی آنها دولت سرمایه داری دارند به تحصن خویش ادامه داده تا به خواسته های طبیعی وانسانی خود دست یایند.  لیکن دولت بجای پاسخ به مطالبات روشن کارگران بیشرمانه به بازداشت شماری ازآنها مبادرت میورزد تا با ایجاد ترس و ارعاب و تهدید به اخراج  وبگیر و ببندهای رایج فضا را بر کارگران تنگ کند و اعتصاب را درهم شکند.

 خانواده های کارگران و بخش بزرگی ازمردم بافق به کارگران اعتصابی پیوستند ودراعتراض به دستگیری کارگران درهشتمین روزاز دوردوم اعتصاب درمقابل فرمانداری شهر تجمع کردند. یکی از کارگران بافق درهمین رابطه چنین بیان داشته است: "علاوه بر خانواده‌های کارگران بازداشتی که مقابل فرمانداری تجمع کرده‌اند، مردم شهر به تناوب در جمع این خانواده‌ها حاضرشدند و آنان را همراهی کرده اند".


اجرای سیاستهای نئولیبرالی دولتهای هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی نشان میدهد که خصوصی سازی های معادن و شرکتهای تولیدی حاصلی جز اخراج نیروی انسانی، کاهش دستمزد ووخیم ترشدن شرایط محیط کار و ناامنی شغلی.... نداشته ونخواهد داشت. ازاین رو کارگران معدن بافق نیز بدرستی به سیاست نئولیبرالی رژیم سرمایه بدبین وبا آن مخالفند واعتصاب کارگران را باید درهمین چهارچوب سیاستهای خانمان براندازبربریت سرمایه داری مورد ارزیابی وحمایت قرارداد.

رژیمی که برای حفظ منافع نظام سرمایه داری ومافیای حاکم به قهر وسرکوب علیه کارگران شریف ایران متوسل شودچاره ای جزاینکه به اجانب روی آورد تا شاید چند صباحی برعمرنکبتبارش افزده گردد، ندارد.

حزب کارایران (توفان)  بازداشت کارگران معدن بافق و ضرب و شتم  آنها را که برای مطالبات پایه ای وعادلانه خود مبارزه میکنند ، شدیدا محکوم مینماید. ما یکبار دیگر نفرت و انزجار خود را نسبت به رژیم سرمایه داری و ضد مردمی جمهوری اسلامی ابرازمی داریم.

 

 کارگران حق دارند که برای حقوقی که از آن محروم شده اند مبارزه کنند، دست به اعتصاب وتحصن بزنند و تشکلهای مستقل خود را ایجاد نمایند. هرکوششی که فعالیت مشروع طبقه کارگر را جلوگیری نماید باید توسط تمامی مزدبگیران و نیروهای مترقی ایرانی وبین المللی محکوم شود. سرکوب تودهای مردم توسط رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی هم به سود استثمارگران و چپاولگران ایرانی وهم به نفع امپریالیستها و جنگ افروزان  بین المللی است که با تحریم های اقتصادی خود شرایط زندگی مردم ایران را وخیمترکرده اند.

 

حزب کارایران (توفان) از تحصن واعتصاب عادلانه  کارگران معدن سنگ آهن بافق قویا  حمایت میکند و با خانواده های آنها که درمقابل فرمانداری تجمع کرده اند ابراز همبستگی می نماید.  ما همه احراب و سازمانهای برادر ، فعالین کارگری و تشکل ها و افراد مترقی جهان را فرا میخوانیم که همبستگی خود را  با مبارزات کارگران معدن بافق ایران بیان کنند. مردم حهان باید نفرت و انزجار خود را از رژیم منفور جمهوری اسلامی برای بد رفتاری و سرکوب و زندانی نمودن کارگران ایران ابراز دارند و ازرژیم بخواهند که کارگران بازداشتی را بدون قید و شرط آزاد نمایند. فقط با تشدید مبارزات متحد ومتشکل کارگران و زحمتکشان ایران و حمایت واقعی بین المللی است که میتواند رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادارد و سرکوب توده ها را متوقف سازد.

 


درود برکارگران قهرمان معدن سنگ آهن بافق ایران!

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

حزب کارایران(توفان)

سه شنبه  چهارم  شهریور ۱۳۹۳

www.toufan.org