بیانیه حزب کارایران(توفان) به مناسبت فرا رسیدن اول ماه مه

 

فرخنده باد اول ماه مه، روزاتحاد وهمبستگی کارگران سراسرجهان

 

رفقای کارگر!

امسال درشرایطی به استقبال روزجهانی کارگر میرویم که بازهم شاهد پیشروی دهشتناک درفقر وعمیق‌ترشدن شکاف طبقاتی هستیم و این روند تاسفبار با توجه به ادامه سیاست‌های نئولیبرالی تحت رهبری دولت ابراهیم رئیسی وشرکاء ادامه دارد وچشم‌انداز روشنی برای بهبودشرایط زندگی فرودستان جامعه متصور نیست. کلیه‌ فروشی وتن‌فروشی ،فساد وبیکاری وتورم وافزایش گرانی کمرشکن و فقر و بینوایی همچنان رو به فزونی است. ناامنی معیشتی جامعه را به پرتگاه نیستی سوق داده است. سیاست‌های نئولیبرالی همراه با سرکوب اعتراضات کارگری وبازداشت‌های خودسرانه وسرکوبگرانه فعالین کارگری، معلمان ، بازنشستگان و دانشجویان وزنان بویژه رهبران کارگران سندیکایی همه درخدمت کلان سرمایه‌داران داخلی است ونظام سرمایه‌داری مافیایی اسلامی که خودرا درمقابل اعتراضات مردم زحمتکش ایران ضعیف می‌بیند، چاره‌ای جز توسل به تشدید سرکوب و ارعاب وزندان پیش روی خود ندارد. آقازادهها درایران مشغول غارت وخوشگذرانی اندودرفساد؛ اختلاس ودزدی های کلان فعالانه شرکت دارند. آنها با مردم ایران مانند قوای اشغالگر رفتارمیکنند.

 

رفقای کارگر!

امسال درشرایطی به استقبال اول ماه می رویم که جنگ دراوکراین ،جنگی برعلیه نیروهای نئونازی وبرعلیه امپریالیسم آمریکا وجبهه ناتوبرای درهم شکستن نظم تک قطبی در جهان درجریان است.این جنگ برای همه دولت‌ها و ملت‌ها وحتی طبقه کارگردرجهان سرنوشت‌ساز بوده وجنبه حیاتی دارد.پیروزی ناتودراین جنگ پیروزی ارتجاع مطلق، پیروزی استعمارونئولیبرالیسم و میلیتاریسم عریان و ادامه وضع تا کنونی چند دهه معاصر است، ولی شکست ناتوگرچه نابودی امپریالیسم و سرمایه‌داری را دربرندارد ولی فضائی ایجاد خواهد کرد که امکان رشد کشورها ومبارزه طبقاتی را افزایش می‌دهد. فضای چندقطبی بیش‌تر قابل تنفس است تا فضای خفقان‌آوریک قطبی که با تجاوز، تحریم، نسل کشی، امرونهی شکل می‌گیرد ومملو ازتحقیروتوهین است وسرنوشت کشورها، ملت‌ها وانقلاب‌ها درگرو تصمیم آقای جهان یعنی آمریکا و ناتوست. درفضای چند قطبی حق حاکمیت ملی کشورها از امنیت بالاتری برخوردار است و سیاست تحریم ملت‌ها و گرسنگی دادن به آنها به بن بست می‌رسد. شکست ناتو در اوکراین پایان امپراتوری دلار و غارت ساده ملت‌ها توسط آمریکا و تشدید مبارزه تعیین کننده طبقاتی در آمریکاست. تضاد کاروسرمایه دربسیاری ازممالک دراین فضا عمده می‌گردد وما را به سوسیالیسم یک گام نزدیک‌تر خواهدکرد. نظم نوین آمریکا با تخریب وتجزیه یوگسلاوی شروع شد وبا تجاوز به عراق به فرمان جرج بوش پدررسما اعلام گردید.واز آن تاریخ عراق، لیبی، افغانستان، سوریه، یمن و ایران و بسیاری از ممالک جهان قربانی این نظم نوین شدند که اکنون به بن‌بست رسیده است. دنیای بعد از سرکوب نازی‌ها دراوکراین دنیای قبل از آن نخواهد بود.

خلق اوکراین که خواهان بی‌طرفی وادامه دوستی سنتی با روسیه بود اکنون قربانی توطئه ناتوست. برای حفظ صلح وتامین امنیت درجهان تک قطبی کنونی با تسلط بلامنازع ناتو، تنها یک راه حل منطقی دراوضاع مشخص جهان کنونی وجود داردوآن اینکه همه کشورها به سمت تشکیل جهان چند قطبی حرکت کنند، جبهه مشترک مبارزه برای انحلال ناتو را سازمان دهند، سلطه بلامنازع امپریالیسم غرب را بشکنند تا دردنیای ضعف امپریالیسم، بخت پیروزی انقلاب سوسیالیستی افزایش یابد.

اکنون صلح با درهم شکستن نئونازیسم وعدم عضویت اوکراین درناتومیسراست ولی آمریکا و ناتوی جنگ‌افروز خواهان تداوم جنگ هستند تا به خیال خود روسیه را فرسوده کنند. نظم نوین جهانی برگوربربریت امپریالیسم غرب رقم می‌خورد. برای صلح، متحدا برعلیه جبهه تروریستی ناتوبه سرکردگی آمریکا بکوشیم و خواهان انحلال ناتو گردیم .

 

رفقای کارگر!

چاره شما کارگران وحدت وتشکیلات است.حضورنیرومند تشکیلات سیاسی ودرشکل تکامل یافته وعلمی آن ،تشکیلات واحد حزب مارکسیستی لنینیستی طبقه کارگر می‌تواند قطب نمای فعالیت شما باشد. ما با تشکیلات همه چیزیم و بدون آن هیچ چیز.تنها با چنین سلاحی است که می توان هدفمند علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی وبرعلیه امپریالیسم ومزدوران ریزودرشتش رزمید، قدرت سیاسی را به کف گرفت وآینده تابناک روشنی را با دستان پرتوان خود رقم زد. بدون حزب طبقه کارگر و پذیرش رهبری آن توسط طبقه کارگر، این طبقه قادر نخواهد بود حتی در شرایط مناسب جهانی و برهم خوردن توازن قوای طبقاتی از فرصت‌های تاریخی کسب شده استفاده نماید. وظیفه آگاهان طبقه کارگر این است که با تمام انحرافات فکری دردرون اعتراضات و حرکت‌های کارگری که با ادعای حمایت از کارگران فقط به این مبارزه ضربه می‌زنند به مبارزه برخیزند. طرد شعارهای زودرس وانحرافی "حکومت شورائی" برای ایجاد تفرقه درجنبش کارگری، تفکیک سطح مبارزه حزبی از مبارزه اقتصادی و حرفه‌ای از وظایف کمونیست‌های ایران است. مبارزه با این نظریات ضد اتحادیه حرفه‌ای کارگری ازاهداف طبقه کارگر باید باشد و تضعیف و طرد آنها به تقویت جنبش کارگری ایران و به پاکیزگی آن یاری می‌رساند. مبارزه با انحرافات "چپ"روانه موجب تقویت، اعتماد به نفس، و دانائی کارگران خواهد شد وبه نفوذ آنارشیست‌ها، پرووکاتورها و شبه انقلابی‌ها درمیان کارگران خاتمه خواهد داد. و این به نفع طبقه کارگر و پاکیزگی این جنبش از آلودگی‌های ماجراجویانه است.

 

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!

زنده باد صلح! نابود باد پیمان تروریستی ومتجاوز ناتو!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهائی بشریت!

حزب کارایران(توفان)

اردیبهشت ۱۴۰۱

www.toufan.org