برای آزادی باید جنگید

اعتراضات کوبنده مردم تو دهنی به رهبر جمهوری اسلامی

 

-          سخنرانی علی خامنه ای درنماز جمعه 29 خرداد ماه  نقطه عطفی درتاریخ نظام جمهوری اسلامی است. نقطه عطفی که راهی برای سازش کاران و اصلاح طلبان درون حکومتی باقی نگذاشته است. دفاع قاطعانه علی خامنه ای ازاحمدی نژاد و تاکید برسلامت انتخابات کذایی ورد هرگونه اتهام به تقلبات انتخاباتی اعلام جنگ به یارانی است که درطول سی سال حکومت جمهوری اسلامی در کودتاهای مشابه علیه رقبای حکومتی و کشتار و سرکوب مردم ایران شریک بوده واینک برای نجات نظام جمهوری اسلامی به میدان آمده تا با کنترل جنبش آزادیخواهانه مردم آن را از پیشروی و رادیکالیسم انقلابی بازدارند.  سخنرانی علی خامنه ای نه بزرگ به جناح اصلاح طلب بود و برهرگونه توهم و خوشبینی نسبت به تحول پذیری رژیم جمهوری اسلامی مهر باطل کوبید و این شکاف سیاسی جز تضعیف حکومت مطلقه فقیه و بحرانی تر شدن اوضاع داخلی حاصلی نخواهد داشت. علی خامنه ای درپایان سخنرانی اش گریست وبا بیان اینکه " جسم ناقص خویش را فدای انقلاب و اسلام " خواهد کرد راه علاج بحران کنونی را " در شعار یا مرگ یا جمهوری اسلامی" ودرتشدید سرکوب بازهم بیشتر مردم بازتاب داد. گریستن رهبر جمهوری اسلامی کم شباهت به گریستن شاه دراواخر رژیم سلطنتی نیست و اینک تکرار آن تاریخ درشکلی دیگر.

-          رهبر جمهوری اسلامی با تائید و تاکید بر سلامت انتخابات و سلامت نظام و حمایت آشکار از احمدی نژاد و دارودسته بسیج، پاسدار، قوای سرکوبگر امنیتی و لباس شخصیهای فاشیست و آدمکش پرده ها را کنار زد و برای حفظ قدرت ارتجاعی خویش فرمان سرکوب اعتراضات خیابانی و حتا یاران خودی نظام را صادر کرد.ازاین پس رهبر جمهوری اسلامی بعنوان مرکز سرطان نظام و کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی مورد آماج مردم قرارخواهد گرفت و شعار سرنگونی جمهوری اسلامی به اصلی ترین شعار مبارزاتی برای کسب آزادی و حق تعیین سرنوشت تمام آحاد ملت تبدیل خواهد شد. اکنون رادیکالیسم جنبش به آن حد رسیده است که میر حسین موسوی و کروبی و شرکای اصلاح طلب رژیم ناچارا به تداوم مخالفت با رهبر و ابطال مضحکه انتخابات پای میفشارند و بدنبال مردم به راه افتادند. شرکت این آقایان در تظاهرات دیروز و حمایت از اعتراض خیابانی مردم در چهارچوب« قانون اساسی جمهوری اسلامی» به معنی نه به رهبر جمهوری اسلامی و مبین ازدست دادن امید به بقای دستگاه ولایت فقیه و عدم مشروعیت نظام اسلامی است.  

-           به میدان آمدن مردم در شنبه 30 خرداد یعنی یک روز بعد از عربده کشی رهبر جمهوری اسلامی و توسل به تهدید و ارعاب، نه تنها هیچ خللی بر اراده مردم و جوانان کشور وارد نساخت بلکه  جوانان میهن مصمم تر به خیابانها آمدند و درمقابل نیروهای انتظامی، بسیج و پاسدار و قمه کشان لباس شخصی وتمام دستگاه اراذل و اوباش نظام ایستادند و برای آزادی و حقوق حقه خود جنگیدند. شعار مرگ بر استبداد و دیکتاتوری و مرگ براین دولت مردم فریب و مرگ بر علی خامنه ای تودهنی محکمی بود به سران رژیم اسلامی که می پنداشتند با  ارعاب و اختناق وحملات وحشیانه به مخالفین می توانند اوضاع را به آرامی درکنترل خویش گیرند و آب از آب تکان نخورد.  گزارشات رسیده حاکی از جانباختن بیش از 20 نفر و صدها زخمی است که دررسانه های رسمی ایران نیز تائید شده است. مقاومت و ایستادگی  شورانگیزجوانان آنهم درمقابل نیروهای تابدندان مسلح مزدوران جیره خوار رژیم تحسین بر انگیز است.  آتش خشم مردم هرروز شعله ورتر میشود و سرکوب و کشتار سبعانه جوانان و تشدید فضای ارعاب دیگر اثر ندارد. فریاد جوانان با شعار مردم حمایت حمایت، فاز دیگری از تداوم مبارزه را میطلبد. اعتصاب عمومی کارگران بویژه کارگران نفت، پرستاران،کارمندان، پرسنل ارتش و دیگر اصناف و گروه ... ناقوس مرگ رژیم پوسیده جمهوری اسلامی را بصدا در خواهدآورد.

-          آنچه مهم است سازماندهی مبارزات و تداوم آن است. امر پیروزی نهایی بر دشمن خونخوار و بیرحم بدون تشکیلات و فرماندهی انقلابی واحد ممکن نیست. درهر محله و محیط زیست باید به تشکیل هسته ها و کمیته های مخفی  مقاومت دست زد و در تمامی عرصه های مبارزاتی سیاسی و سر انجام تدارک مقابله سازمان یافته نظامی آماده شد.

راه رستگاری مردم ایران درشرایط کنونی سرنگونی تمامیت رژیم جمهوری اسلامی واستقرارآزادیهای سیاسی  اجتماعی، آزادی بیان و عقیده،آزادی اجتماعات واتحادیه های کارگری واحزاب و سازمانهای سیاسی، جدایی دین ازدولت وآموزش، لغو حجاب اجباری و سیستم تفکیک جنسیتی و تاسیس رژیمی دموکراتیک ومردمی و مخالف دخالت امپریالیسم درامور داخلی ایران است. تنها بابیان و طرح این مطالبات است که میتوان قدم به قدم دوستان و دشمنان جنبش را شناخت و به پیشروی مبارزه ادامه داد.

زنده باد پیوند کارگران، جوانان،زنان و تمام آحاد مردم ایران علیه جمهوری اسلامی!

زنده باد اعتصاب عمومی!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

حزب کارایران(توفان)

یکشنبه 31 خرداد ماه 1388

www.toufan.org