مبارزه مردم برحق است ؛اما بايد هوشيار بود تا حاصل اين فداكاريها بِه يغما نرود

روشن است كه گرانی بنزین، تنها گرانی سوخت نبوده و نیست. اعلام غير منتظره ۳۰۰ درصدی افزایش بنزین در مقام شوكي بود كه بر دوش اكثريت مردم فرودست جامعه نیز فرود آمده وموجب خشم و طغيان مردم شده است.

بي مسکنی وهزينه سرسام آورزندگي ، گراني ، بي ثباتي در شغل وًمعيشت، سركوب هاي سياسي واجتماعي ...اينها همه دلايل مادي وعيني است كه در اثر افزايش نرخ بنزين چون جرقه اَي بِه شعله بدل شد و دربيش از ٥٠ شهر موجب تظاهرات مردمي گرديد.

 

طبق گزارشات رسيده شماري از تظاهركنندگان كشته و دهها تن مجروح گشته اند .اين اعتراضات كه تبلوري از خشم متراكم شده چهل سال سركوب وتبعيض و اختناق و مصيبت اقتصادي است نمي تواند با توسل به سركوب و ترفندهاي هميشگي خاموش گردد ،مبارزه مردم ايران خاموش شدني نيست .

 

اما نكته قابل توجه اينكه بازهم طبق معمول، با تظاهرات واعتراضات خودجوش ومحقانه مردم درباره گرانی بنزین اپوزیسیون ارتجاعي وأجنبي پرست بلافاصله وارد ميدان شد ورياكارانه حمایت خودرا از مبارزه مردم اعلام کرد.

 

اپوزيسون ارتجاعي ايرانً با انتشار بيانيه ها و توییت‌هاي رنگارنگ مردم را به ادامه تظاهرات و سرنگوني دعوت كردند، رضا نيم پهلوي ومادرش فرح پهلوی نيز فرصت را مغتنم شمردند بیانیه‌ای در حمایت از مردم صادر كردند تا شايد روزي اين اعتراضات تحت رهبري وحمايت امپرياليسم آمريكا بِه احياي سلطنت گنديده و منقرض شده پهلوي منجر گردد .زهي بيشرمي !

از سويي دیگر، مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا  نیزدر توییتی نوشت:

 

"پس ازچهل_سال بیداد، مردم پر افتخار ایران درمورد سوء استفاده های حکومتشان ساکت نمی نشینند. ما هم ساکت نخواهیم ماند. من پیامی برای #مردم_ایران دارم: ایالات متحده صدای شما را می شنود. ایالات متحده از شما حمایت می کند. ایالات_متحده با شماست."

 

حمايتهاي آمريكا و اسراييل و عربستان واپوزيسيون بدنام و خودفروخته سياسي از مبارزه مردم نه تنها موجب تقويت آن نميشود بلكه بِه ابزاري دردست رژيم براي تشديدسركوب اعتراضات مردم بِه بهانه مبارزه با نفوذ خارجي و "عوامل استكبار جهاني"ميگردد ، همانطور كه در دي ماه ١٣٩٦ گرديد .

 

اپوزیسیون ارتجاعي ايران واربابان امریکایی آنها به این نکته مهم اشاره نمیکنند که تحریم‌های غير قانوني و اقتصادی کمرشکن آمریکا خود یک عامل مهم در به وجود آوردن شرایط بحراني کنونی است. پامپئو طراح این تحریم‌ها و اپوزیسیون خودفروخته سياسي مهمترین مشوق تشديد تحريمها بوده است . اين اپوزيسيون وطنفروش و گماشته اجنبي خواهان تشدید این تحریم‌ها بوده، و هر روز بر طبل جنگ اقتصادی کوبیده است، با این امید که در نهایت جنگ اقتصادی تبدیل به جنگ نظامي و سرانجام با مداخله آمريكا موجب سرنگوني رژيم جمهًوري اسلامي گردد!

دولت حسن روحاني وًكل نظام سرمايه داري جمهًوري اسلامي دراثر تشديد تحريمهاي اقتصاي با كسري شديد بودجه

روبرو شدند بجاي تعرض بِه طبقه بورژوا وزالوصفتاني كه با فساد ودزدي جيب مردم را خالي كرده و تحريمها باعث تشديداين نابسامانيها گشته است ؛ با افزايش نرخ بنزين مي خواهد بخشي ازاين كسري بودجه را بِه زيان مردم تامين كند!

رژيمي كه غرق درفساد ودزدي است واز مردمش بيش از دشمن خارجي مي ترسد توان مقابله با تحريمها و فشارهاي خارجي را ندارد و محكوم به شكست است .

مبارزه مردم كه خودجوش است وسر ندارد ، رهبري انقلابي ندارد ودر نتيجه دورنماو چشم انداز روشني هم براي خروج ازاين بن بست ندارد اگر بخود نيايد وهوشيار نباشد تمام جانفشانيها وحاصل مبارزاتش توسط كركسها ولاشخوران بين المللي كه كمين كرده اند بلعيده خواهد شد و اوضاع از همين هم كه هست وخيمتر خواهد گشت .

بايد هوشيارانه مبارزه كَرد و اشكهاي تمساح آدمخواران بين المللي را بِه ريشخند گرفت وحساب اهداف و صف خودرا از آنها جدا كَرد و مستقل و متحد و آگاهانه بِه مبارزه خود ادامه داد .

 

حزب كارايران (توفان ) ازمبارزه مردم ايران بر عليه رژيم جمهًوري اسلامي و بر عليه گراني وفساد و دزدي وفقر وفلاكت و سركوب عميقا حمايت ميكند

حزب كارايران (توفان) سركوب و كشتار مردم را شديدا محكوم ميكند و همبستگي خودرا با خانواده هاي جانباخته ابراز ميدارد !

سرنگوني رژيم سرمايه داري فقط بدست مردم ايران !

دست امپرياليسم آمريكا از ايرانً و منطقه كوتاه باد !

زنده باد سوسياليسم ابن پرچم رهايي بشريت !

حزب كارايران (توفان )

يكشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨

 

https://t.me/totoufan

كانال رسمي تلگرام وابسته به حزب كار ايران - توفان