اطلاعیه حزب کارایران(توفان)

 

اعدام 5 زندانی سیاسی را شدیدا محکوم میکنیم

 

رژیم ددمنش جمهوری اسلامی ایران سحرگاه روز یکشنبه 19 اردیبهشت 1389 پنج زندانی سیاسی که مدتها در شکنجه گاههای رژیم بسر میبردند را اعدام نمود. فرزاد کمانگر ، علی حیدریان ، فرهاد وکیلی ، مهدی اسلامیان ، و شیرین علم هولی با اتهامات ساختگی و  در پشت درهای بسته محاکمه شده و رژیم قتل و جنایت و تجاوز آنها را به اعدام محکوم نموده بود. علیرغم اعتراضات داخلی و بین المللی و بدون اطلاع به خانواده و وکلای آنها ، رژیم خونخوار جمهوری اسلامی حکم اعدام آنها را باجرا در آورد.

حزب کار ایران (توفان) این جنایت وحشیانه توسط رژیم قرون وسطائی جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم میکند. ما از همه احزاب برادر ، سازمانها و  افراد  مترقی و بشردوست میخواهیم که بهر شکل ممکن به این  وحشیگری رژیم اسلامی ایران اعتراض نموده و  با خانواده قربانیان اظهار همدردی نمایند.

ماشین سرکوب و سلاخی رژیم جمهوری اسلامی بیش از سه دهه است که دهها هزار نفر از بهترین فرزندان خلقهای ایران را قربانی کرده است.  اعدامهای دسته جمعی اوائل  دهه 60 و قتل عام زندانیان سیاسی در سالهای 67-68 نمونه های بارزی از این سلاخی است که رژیم با هدف خاموش نمودن مبارزات بر حق توده ها آنرا بکار گرفت.  اما مبارزات درخشان مردم دریکسال  سال گذشته نشان داد که با نسل کشی فعالین سیاسی توده ها نمیتوان آتش مبارزه را خاموش نمود. نسلی از شیر زنان و شیر مردان بپاخاسته اند تا جامعه را از کلیت جمهوری سیاه و  وحشی اسلامی رها سازند. حال رژیم درمانده تر از گذشته، ماشین سلاخی خویش را روغن کاری کرده و تصمیم دارد آنرا مجددا برای تهدید و ارعاب جامعه بکار گیرد تا بتواند بر بحرانهای گسترده درون جامعه سرپوش گذاشته و چند صباحی بر عمرنکبت بار خود بیافزاید.  اما این سیاست رژیم گندیده جمهوری اسلامی پوسیده تراز آن است که بتواند موثر واقع شود.  زنان ، جوانان ، معلمان ، کارگران و ... از فارس  و کرد و بلوچ و آذری و ترکمن و عرب و .. همگام  و متحد  در تدارک سازماندهی یک مبارزه متشکل و یکپارچه بر علیه تمامیت رژیم قتل و جنایت جمهوری اسلامی سرمایه داری اند.  در چنین شرایطی ، اعدام 5 مبارز سیاسی با اتهامات واهی  دست و پا زدن در منجلابی است که هر روز رژیم را بیشتر در خود فرو میبرد و آن را به پرتگاه سقوط ن میکشاند.

حزب کار ایران (توفان)  ضمن همدردی و تسلیت به خانوادهای جانباختگان ، از همه نیروها و نهاد های مترقی و انقلابی و تمامی آزادیخواهان میخواهد که دراکسیونهای اعتراضی به اعدام های اخیر و برای ابراز انزجار به رژیم جنایتکاراسلامی وسیعا شرکت کنند وازهیچ کوششی درحمایت از پیکار مردم ایران علیه دیوصفتان جمهوری اسلامی دریغ نورزند.

رژیم سرکوبگر و سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران را باید با نیروی عظیم توده ها و با برپائی انقلابی  دیگر بزیر کشید تا بتوان سرکوب و قتل و جنایت ، فقر و استثمار ، جادو و جنبل و خرافات و .... را برای همیشه به تاریخ سپرد.

 

ننگ و نفرت بر رژیم قتل و جنایت جمهوری اسلامی ایران!

زنده باد آزادی و سوسیالیسم!

حزب کار ایران (توفان)

19 اردیبهشت 1389

WWW.Toufan.org

Toufan@toufan.org