اطلاعیه حزب کار ایران(توفان)

جان مجید توکلی در خطر است!

 

http://www.dw-world.de/image/0,,5532102_1,00.jpg

 

 

مجید توکلی، دانشجوی مبارز بخاطر انتقال به سلول انفرادی ازروزیکشنبه دست به اعتصاب غذازده است. وی درسال گذشته به علت سخنرانی در  شانزده آذر، روزدانشجودستگیروبه هشت سال ونیم زندان محکوم گردید. طبق خبرهای رسیده و مصاحبه های مادرمجید با رسانه های خارجی حال وی وخیم بوده واز عفونت ریه  وگلو رنج میبرد. جان مجید توکلی درخطر است.

حزب کارایران(توفان) فشارو شکنجه برمجید توکلی را شدیدا محکوم میکند و جمهوری جهل وجنایت اسلامی را مسئول هر حادثه ناگوار برای این دانشجوی مبارز میداند. حزب ما از همگان میخواهد که بانگ اعتراض برآرند و برای آزادی فوری و بی قیدوشرط مجید توکلی بکوشند.

بیاری مجید توکلی بشتابیم!

ننگ ونفرت بر رژیم جمهوری اسلامی!

حزب کارایران(توفان)

 پنجم خرداد هشتاد ونه

www.toufan.org

toufan@toufan.org