اطلاعيه
اعدام نوید افکاری را قويا محكوم ميكنيم

سرانجام حکم قصاص بربرمنشانه نویدافکاری به‌رغم اعتراض و درخواست بسیاری از مردم ایران و جهان ،نهادهاي ورزشي و حقوق بشري ،صبح امروز شنبه ٢٢ شهريور درزندان عادل آباد شيراز به اجرا درآمد.

این ورزشکارجوان درجریان اعتراض‌های مرداد ۱۳۹۷ اعتراضاتي عليه فقر و گراني واستبداد شیرازبازداشت شده بود.اتهام اصلی درپرونده نوید افکاری "قتل کارمند حراست اداره آبفای شیراز" بود، اما او بارها گفت که اعترافاتش در مورد این قتل، "زیر فشاروشکنجه" گرفته شده است.

کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس، ضمن تایید خبراعدام نوید افکاری گفت: حکم قصاص نفس نوید افکاری متهم به قتل صبح امروز پس ازانجام تشریفات قانونی استیذان و با اصرار اولیاء دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گذارده شد.

رژيم تبهكار جمهوري اسلامي اينبار اما به رغم اعتراضات جهاني براي لغو حكم اعدام اين زنداني ،عقب نشيني نكرد تا نشان دهد بيدي نيست كه ازاين هشتك ها بلرزد ورعب ووحشت واعدام يكي ازابزارهاي تعيين كننده براي بقاي نظام گنديده وفاسد سرمايه داري جمهوري اسلامي است.

اگرباتوسل به رعب وسركوب واعدام وپايمال كردن حقوق مردم ميشد حكومت كرد آنوقت رژيم محمدرضا شاه هم ميتوانست به حكومت جابرانه اش ادامه دهد. سرنوشت جمهوري اسلامي مانند همه رژيمهاي فاسدوسركوبگر گورستان تاريخ است وجزاين نيز نخواهد بود.

حزب كارايران(توفان) ضمن همدردي با خانواده داغديده نويد افكاري اين اعدام جنايتكارانه را قويا محكوم ميكند وبر تشديد مبارزه عليه آدمكشان جمهوري اسلامي پاي ميفشارد.رمز پيروزي مردم ايران اتحاد ومبارزه برعليه تبهكاران حاكم و دشمنان رنگارنگ خارجي است كه براي تكه پاره كردن ايران كمين كرده اند!

حزب كارايران(توفان)
٢٢ شهريور ماه ١٣٩٩٠
Www.toufan.org

برگرفته از کانال تلگرام حزب کارایران(توفان)

‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎https://t.me/totoufan