بایدهشیاربود!
اعلاميه شماره ٢
حزب كار ايران(توفان)
*****
شعارهای مترقی مردم کرمانشاه : استقلال ، آزادی جمهوری ایرانی!...
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
یا مرگ یا آزادی، مرگ بر دیکتاتور،
ملت گدایی میکند، آقا خدایی میکند!

شعارهای فوق بیان مطالبات محقانه ملتی است که قریب به چهاردهه توسط رژیم قرون وسطایی و سرمایه داری جمهوری اسلامی سرکوب شده است. این شعارها حقایقی اند که ازواقعیتهای ناهنجار وضد انسانی جامعه کنونی ایران برخاسته ، روبه جلو وتکاملند، ادامه شعارهای برحق انقلاب بهمن برای استقلال و آزادی وجمهوری وآزادی بیان وعقیده واجتماعات اند.باید ازاین شعارها ومطالبات مردم قویا دفاع کرد و درمقابل شعارهای انحرافی دشمنان مردم که کمین کرده اند، ایستاد وبه افشای آنها دست زد.

متاسفانه برخی ازشعارهای مردم در تظاهرات قم واصفهان ارتجاعی و اپسگرایانه وبیان سرسپردگی به اجانب است. روشن است درهر تظاهراتی بدین ابعاد ممکن است عناصر وابسته به امپریالیسم و صهیونیسم از جنبش سوء استفاده کنند وبا امکانات گسترده رسانه ای برون مرزی که دارند جهت مبارزه مردم را منحرف وسرانجام آن را به شکست بکشانند. باید هشیار بود ، ضمن دفاع ویاری رساندن به جنبش برحق وعادلانه مردم جان به لب رسیده ایران به افشای بی امان نیروهای سر سپرده به امریالیسم که ماموریت به انحراف بردن جنبش مردم را دارند، پرداخت. سلطنت متعفن به گور سپرده شد، برگشتنی نیست!

زندان وشکنجه واعدام ساواک و ساواما دو روی یک سکه اند ، دفاع بیشرمانه از هریک ازاین دو نظام ضد بشر وناقض حقوق بشر ، توهین به حقوق بشر است، باید درمقابل آن ایستاد.

زنده باد اتحاد همه مردم ایران علیه استبداد، استعمار وامپریالیسم !
زنده باد استقلال، آزادی وعدالت اجتماعی!
نان، مسکن، کار، آزادی، مرگ برجمهوری سرمایه داری اسلامی عامل فقر وگرانی وبیکاری

حزب كارايران(توفان)
٩ دي ماه ١٣٩٦

www.toufan.org