اطلاعیه شماره 3 حزب کارایران(توفان)

زنده باد جنبش توفنده مردم ایران!

انقلاب، قابله ي هرجامعه ی کهنه اي است؛ که نظم نویني را آبستن باشد .جنبشی که در پائین درگرفته وواردششمین روزخود شده است دست ردی به کلیت این نظام بی درو پیکرِ مافیائی، بی حساب و کتاب وجنایتکار است که جان ملت را به لب رسانده است.

این جنبش، جنبش خرددرمقابل جهالت است،جنبشی است علیه بیکاری وگرانی و فساد اقتصادی و سرکوبهای سیاسی. فریاد خشم فروخفته میلیونها مردمی است که صبرشان به سرآمده ،کاردبه استخوانشان رسیده و رژیم حامی سرمایه دار و شیاد اسلامی را به چالش گرفته وارکانش را به لرزه درآورده است.

اگرمطالبات طبقاتی مردم ایران نظیر " نان، کار، مسکن، آزادی ،عدالت اجتماعی وجمهوری" شفافتر بیان شوند وشعارهای نظم کهن سرنگون شده سلطنت موروثی و یا شعارهای همه باهم سازشکارانه و آلوده به جناحهای مذبذب بورژوازی از صفوف جنبش طرد شوند، آنوقت می توان امید واربود که در بستر ودرازای این جنبش وعروج نیروهای انقلابی بوِیژه مارکسیست لنینیستهای راستین که رادیکالترین مطالبات اجتماعی رانمایندگی می کنند وهم مخالف سرسخت دخالتهای امپریالیستی هستند مهر خود را بر جنبش بکوبند وآن را به سر منزل مقصود برسانند.

حزب کارایران(توفان) ازجنبش حق طلبانه و جسورانه مردم ایران علیه حکومت حامی سرمایه دار که قریب به چهل سال با اتکاء به سرکوب وکشتار وزندان وشکنجه برمسند قدرت نشسته است، عمیقا دفاع میکند وبراتحادویگانگی ومرزبندی روشن با قدرتهای متجاوز امپریالیستی وعواملشان که سعی به انحراف بردن جنبش را دارند، پای میفشارد.

تا کنون دهها نفر از هموطنان ما جان باختند وقریب به 400 نفر دستگیر شده اند.دستگاه امنیتی وجنایتکار رژیم باتهدید وارعاب قصد سرکوب شدید مردم را دارد . وزارت اطلاعات اسلامی با انتشاراعلامیه ای در یازده دی ماه  فرمان سرکوب شدید مردم را صادر کرده است" برخی از عناصر و اغتشاشگران معاند و محرکین ناآرامی‌های اخیر" شناسایی و تعدادی از آنها دستگیر شدند و سایر عناصر نیز تحت پیگرد می‌باشند که به زودی برخورد جدی با آنها صورت خواهد گرفت."

حزب کارایران(توفان) کشتاروسرکوبهای وحشیانه مردم را بشدت محکوم میکند و از احزاب کمونیست مارکسیست لنینیست متشکل در کنفرانس بین المللی می خواهد تابرای آزادی فوری و بی قید و شرط همه بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی تلاش کنند وجمهوری اسلامی را محکوم نمایند.

باید هشیاربود وازدرگیری قهرآمیز زودرس پرهیز نمود وبه دنبال هرفراخوانی که روشن نیست چه کسانی آن را صادر کرده اند،روان نشد.برای محافل خودفروخته سیاسی وسر سپردگان به اجانب جان انسانها  ارزشی ندارد وفقط بدنبال قدرت ومنافع خود هستند.

هنوزنشانه هایی ازاعتصاب کارگران وکارمندان درهمبستگی با جنبش خیابانی مردم دیده نمی شود.تنها با آغاز یک اعتصاب عمومی می توان رژیم را به عقب راند وامکان تنفس برای تظاهرکنندگان خیابانی فراهم آورد. با توجه به توازن قوای طبقاتی وفقدان تشکیلات وفرماندهی واحد سیاسی، فرسایشی شدن اعتراضات خیابانی بدون اعتصابات کارگری ، دورنمای روشنی نخواهد داشت. 

حزب ما ازمطالبات مردم و استقرار آزادیهای دمکراتیک نظیر آزادی احزاب و اجتماعات، جدایی دین از آموزش و دولت، الغای تفکیک جنسیتی و پوشش اجباری و متحقق ساختن حداقل حقوق حقه مردم بویژه کارگران وزحمتکشان ، دفاع میکند. ازحق تشکل مستقل حرفه ای ، حق کار، مسکن و بیمه بیکاری، اضافه دستمزد ودریافت حقوق معوقه و آزادی فوری و بی قید وشرط رفقای کارگرزندانی و همه زندانیان سیاسی دفاع میکند براین باوراست که هیچ یک از جناحهای رژیم خواست وتوان محقق کردن مطالبات فوق را ندارند.

 

چاره کارگران و زحمتکشان تشکیلات است !

مرگ برحکومت حامی سرمایه دار، عامل فقر وفساد!

نان، کار، مسکن، آزادی، عدالت اجتماعی

حزب کارایران(توفان)

 سه شنبه دوازده دی ماه 1396

www.toufan.org