اعتصابات و اعتراضات نوید بخش در فرانسه

http://www.akhbar-rooz.com/user/albums/a_0003/img_13794.jpg

 

بحران فرانسه و مبارزۀ طبقۀ کارگر برای بهبود شرایط زندگی خود تودهنی محکمی به همۀ کسانیست که فاتحۀ موجودیت طبقۀ کارگر را در همنوائی با بورژوازی امپریالیستی خوانده بودند. مارکس و انگلس در بیانیۀ حزب کمونیست درمورد این بحرانﻫﺎ که گریبان سرمایهﺪاری را آن چنان می گیرد تا سر انجام به تنگی نفس دچار شود، می آورند:

ازچه طریقی بورژوازی بحران را دفع می کند؟ از طرفی به وسیلۀ محو اجباری تودهﻫﺎﯼ تمام و کمالی از نیروهای مولده و ازطرف دیگر به وسیلۀ تسخیر بازارهای تازه و بهره کشی بیشتری از بازارهای کهنه و بالاخره ازچه راه؟ از این راه که بحرانﻫﺎﯼ وسیع تر و مخرب تری را آماده می کند و از وسایل جلوگیری از آنها نیز می کاهد. (چاپ فارسی ص 44).

بورژوازی فرانسه به رهبری سارکوزی درپی بهره کشی بیشتر از بازارهای کهنه و به سخن دیگر از بازار داخلی است و این طبقۀ کارگر و زحمتکشان فرانسه هستند که باید بار بحران را از طریق تنزل سطح زندگی، بالا بردن سن بازنشستگی و پایمال کردن دست آوردهای تاریخی خود تحمل کنند تا بورژوازی امپریالیستی فرانسه بتواند در مقابل بورژوازی آلمان و سایر بورژواها در اروپای متحد قدرت رقابت وغارتگری خودرا حفظ کند.

 

اعتصابات و تظاهراتﻫﺎﯼ درخشان کارگران و زحمتکشان و جوانان فرانسوی که می رود کل کشور را فلج کند ظاهراً اعتراضی است به رد اصلاح رویۀ بازنشستگی از 60 به 62 سال لیکن این اعتراض تبلوری از نارضایتی گستردهﺍﯼ است نسبت به سیاستﻫﺎﯼ نئولیبرالی و ارتجاعی دولت محافظه کار نیکلا سرکوزی که وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان را به شدت وخیم کرده است.

 

طبق اطلاعیهﻫﺎﯼ خبری سندیکاهای فرانسوی روز سه شنبه 19 اکتبر بیش از 3.5 میلیون نفر در سراسر فرانسه اعم از کارگر و کارمند و دانشجو و دانش آموز در تظاهرات شرکت کردند.این اعتصابات و اعتراضات خیابانی هر روز گسترده تر و متشکل تر و آگاهانه تر بورژوازی فرانسه را به چالش می گیرد.مردم فرانسه و در پیشاپیش آن کارگران با صدای بلند فریاد می زنند که مخالف تغییر اصلاح نظام بازنشستگی هستند، مخالف سیاستﻫﺎﯼ ویرانگر نئولیبرالی و کاهش دستمزد و صرفه جوئی در بخش خدمات هستند. اما دولت سرکوزی با قلدری قصد آن دارد تا با توسل به نیروی پلیس اعتصابات کارگری و جنبش اعتراضی فرانسه را درهم شکند. پلیس فرانسه در چهارشنبه 20 اکتبر با توسل به گاز اشک آور و حملﻫ وحشیانه به جوانان شهر لیون نشان داد که فرمان سرکوب معترضین را از دولت دریافت کرده است. طبق گفتۀ وزارت کشور فرانسه در روزهای گذشته بیش از 1400 نفر بازداشت شدند واین دستگیریﻫﺎ هنوز ادامه دارد..

 

پیوستن بیش از 1200 دبیرستان به اعتصاب کارگران و حمایت گستردۀ دانش آموزان و جوانان از آن خون تازهﺍﯼ در رگ این جنبش علیۀ بورژوازی فرانسه جاری گشته است. اعتصاب در بخش حمل ونقل و خدمات، پست، برق و.... دولت را فلج کرده است. نیکلا سرکوزی هشدار داده است اعتصابات اخیر پیامدهای سنگینی برای فرانسه خواهد داشت. ...سنای فرانسه تا آخر ماه اکتبر درمورد طرح تغییر سن بازنشستگی تصمیم می گیرد.

 

اما آن چه مهم است دورنمای این مبارزات است و اینکه این جنبش به کدام سمت باید برود و با کدام رهبری سیاسی هدایت شود. طبیعی است این مبارزات تحت رهبری اتحادیهﻫﺎﯼ کارگری به موفقیت هایی ولو کوچک نایل خواهد آمد. اما این رهبری درنهایت توان مقابله با بورژوازی را نخواهد داشت ودر نیمه راه متوقف خواهد شد. فقط حزب واقعی کمونیستی که با جهان بینی مارکسیستی لنینیستی مسلح باشد قادر است این مبارزه را رهبری وسرانجام به پیروزی برساند وبه دردها و آلام مردم پایان دهد. حزب کمونیست کارگران فرانسه تنها حزبی است که سالهاست با انواع و اقسام انحرافات رویزیونیستی و رفرمیستی پیکارکرده و این رسالت را دارد که رهبری این مبارزات را درآینده در دست گیرد.تنها با این دورنماست که می توان به پیشروی ادامه داد و جامعه را از ظلمت سرمایه داری رهانید.

 

زنده باد پیکار کارگران فرانسه علیه بورژوازی ونوکرانش !

نقل از توفان الکترونیک شماره 52 نشریه الکترونیکی حزب کارایران آبان 1389

www.toufan.org