فراخوان(٢)

برعلیه جنگ افروزی ومداخلات امپریالیسم آمریکا درخاورمیانه بپا خیزیم!

 

تاکی، نار جنگ
سوزاند جهان؟ تا کی غرق خون، جسم کودکان

هموطنان عزيز !

باردیگرامپریالیستها و درراس آن امپریالیسم آمریکا بیشرمانه به تهدید نظامی وتشدید تحریم اقتصادی علیه مردم ایران دست زده ونوکران ایرانیشان نیز بعنوان پیاده نظام و مبلغ وطنفروشی به رقص و پایکوبی پرداخته اند.ملت شریف ایران نیازبه قیم نداردونمی خواهد به سرنوشت غم انگیزعراق، افغانستان، یوگسلاوی ،لیبی وسوریه .... گرفتارآید. ملت ایران هرگونه تغییر وتحولات سیاسی وبرچیدن نظام استبدادی سرمایه داری رژیم جمهوری اسلامی را امر داخلی خود می داند و با تمام قوا درمقابل متجاوزین می ایستد.

هموطنان عزيز !

شنبه ٢٥ ژانويه در۱۵۰ شهرآمريكا و بيش از ٤٣٠ شهر هندوستان وبسياري از كشورهاي اروپايي عليه جنگ افروزي ومداخلات امپرياليسم آمريكا درخاورميانه، عليه تحريمهاي افتصادي و تجاوز نظامي بِه ايران تظاهرات برگزار ميشود .

شعارهاي محوري اين تظاهرات نه به ترامپ، نه به جنگ، نه بِه تحريم و جنگ با ایران و نه بِه جنگ با عراق، نه به نژادپرستی، خروج سربازان آمريكايي از عراق ومنطقه است .

اين تظاهرات سراسري عليه تحريمهاي ضدانساني و براي ممانعت ازجنگ و تجاوز نظامي به معناي تاييد سياستهاي سركوبگرانه وارتجاعي رژيم نيست.

مخالفت با تظاهرات ضد جنگ وسمپاشی و تلاش مذبوحانه برای تضعیف آن تحت هربهانه اي که باشد بِه معني موافقت با جنگ وحمله نظامي به مردم وويراني ايران است !

هواداران حزب كارايران(توفان) درهركشوري كه حضوردارند فعالانه با پرچم "دست امپرياليسم آمريكا ازايران وًمنطقه كوتاه باد !" دراين تظاهراتها شركت میکنند و برای تقویت آن از هیچ کوششی دریغ نخواهندکرد.

 

نه بِه جنگ و تجاوزات امپرياليستي ! زنده باد صلح وهمبستگي بين المللي !

 

حزب كارايران( توفان)

30 دی ماه 1398

www.toufan.org

https://t.me/totoufan

كانال رسمي تلگرام وابسته به حزب كار ايران - توفان