بیانیه حزب کمونیست کارگران فرانسه
حکومت مجبور شد عقب نشینی کند: پس دامنه جنبش، اعتراض اجتماعی را گسترش دهیم

کارگران فرانسه به سنت های پرجوش وخروش وانقلابی خود افتخار میکنند . گاردین از قول یک پیرمرد بازنشسته ۷۰ ساله که به جنبش جلیقه زردها پیوسته میگوید:

"از ۱۷۸۹ ما فرانسوی‌ها انقلاب‌های زیادی داشته‌ایم.از شر شاه خلاص شدیم اما هنوز می‌جنگیم چون ثروتمندان هنوز در قدرتند و نابرابری هنوز پابرجاست ."

طغیان مردم فرانسه بر علیه سیاستهای نولیبرالی وریاضت اقتصادی برحق است. پدیده "جلیقه زرد ها" به سرعت در حال گسترش به کشورهای دیگر است. بازداشت بیش از ۱۵۰۰تن از معترضین خیابانی نشان ازهراس حکومت امپریالیستی فرانسه ازقدرت مردم بویژه طبقه کارگر است.عقب نشینی ماکرون از اجرای افزایش مالیات بنزین وگازوئیل نشان از تمایل باطنی اونیست، بلکه ناشی از صف با شکوه کارگران وزحمتکشانی است که ارکان حکومت را به لرزه درآوردند.حق را باید با زورازحلقوم زورمندان سرمایه بیرون کشید.

ترجمه وتکثیر از روابط بین المللی حزب کارایران(توفان)

www.toufan.org

********

بیانیه حزب کمونیست کارگران فرانسه
حکومت مجبور شد عقب نشینی کند: پس دامنه جنبش، اعتراض اجتماعی را گسترش دهیم

مکرون و شرکاء (‌ دولت ) مجبور شدند، تا در قبال اعتراض اجتماعی نیرومند جاری موسوم به جلیقه زردان عقب نشینی کرده، در مواردی، گرچه محدود، امتیازاتی بدهند.

رئیس جمهور متکبر، خادم ثروتمندان و کارفرمایان، وزیرش را مامور کرد تا بنحوی خشم عظیم اجتماعی را، خاصه در مناطق رها شده کشور، مهار کند. از روز سه شنبه ( هفته گذشته )، تابوهای حکومت، مثل مالیات بر دارائی، این سمبل سیاسی برای ثروتمندان، می تواند… از جانب مکرونیست ها، مورد « بحث قرار گیرد »، ولی به شرطی که جهت گیری های مهم نئو لیبرال، پا برجا بمانند.

فاصله گرفتن ها از مدیریت تحقیر آمیز رئیس جمهور… و فراخوان های فریبنده… افزایش می یابد. علامتی که بی ارتباط با تضعیف موقعیت انتخاباتی حکومت نیست…
جنبش جلیقه زردان خود را در دوران بلند مدت بسیج سندیکائی نشان داد: بسیج علیه قانون الخمری، علیه قانون « کار، حذف کمک مسکن، تعطیل بیمارستان ها… ».
امروز بسیج ها و اعتصابات در بنگاههای جداگانه حول افزایش دستمزد، ابتدا افزایش حداقل دستمزد تا
۱۸۰۰ ارو، پیش می روند.

نتایج اصلاحات برای دیپلم متوسطه، حذف پست های آموزشی در مدارس نظری و حرفه ای… اصلاحاتی که در حال انجامند، محرک بسیج محصلان در صدها مدارس می شوند مطالباتی دارند که با چماق پاسخ می گیرند. ولی این پاسخ و در اوضاع و احوال جاری کشور، می تواند بسیج بیشتر، حمایت گسترده تر در سایر بخش های مبارز را بدنبال داشته باشد.

حکومت تضعیف شده، یک شکاف باز شده است.امتیازات داده شده فقط نوعی لغو شش ماهه است، تدابیری که آتش بپا کرد: لغو افزایش مالیات ها بر روی مواد سوخت وسائل موتوری، ثابت ماندن نرخ برق تا ماه مه سال ۲۰۱۹. امتیازی که خیلی کم است و خیلی هم دیر آمد.

 
از ابتدای جنبش جلیقه زردان، مطالبات عدالت اجتماعی، تدابیر مشخص برای افزایش دستمزدهای محقر، بازنشستگی، بیمه های بیکاری… مطالباتی مثل مالیات بیشتر برای شرکت ها، برای دمکراسی بیشتر… اضافه شدند.


در پلاتفرم جلیقه زردان، کلی هم مطالبات در مورد جنبش کارگری و سندیکائی، انجمنهای دفاع از منافع توده ها ( برای مسکن اجتماعی، آموزش بچه ها و جوانان، دفاع بیمارستان ها و سیستم درمانی قابل دسترسی برای همه… )، دفاع از خدمات عمومی.

این جنبش های مختلف در مقابل هم نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند.

حکومت با پیشنهاد مذاکرات می کند تا وقت خریده و خود را از انزوا خارج نماید. این فرصت را به او ندهیم!

جنبش جلیقه زردان ادامه بسیج را فراخوان می دهد.

جنبش سندیکائی، خاصه فراخوان CGT، برای قرار، با اعتصابات و تظاهرات، در روز ۱۴ دسامبر آینده.

ابتکار در دست کارگران، اقشار توده ای، در سازمان های مبارز است.

مطالباتی برای وحدت میان جنبش های مختلف، مطالباتی که بیش همیشه در دستور کارند:

افزایش مزد حداقل ۱۸۰۰ ارو، بازنشسته ها و حداقلی های اجتماعی؛
قبول هزینه ایاب و ذهاب از طرف کارفرما؛
مالیات بر محصول
۵\۵ ٪ در صد برای فراورده های لازم زندگی؛
برقراری مالیات بر دارائی.

پاریس ۵ دسامبر ۲۰۱۸
حزب کمونیست کارگران فرانسه

www.pcof.net
pcof@pcof.net