بمناسبت سی امین سالگرد جانباختن رفیق قدرت فاضلی عضو کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب کارایران(توفان)

یادنامه ای ازرفیق قدرت فاضلی اززبان یک همرزم

SAVE0001

ستاره شمال

رفیق قدرت فاضلی مارکسیست لنینیست برجسته و خسته گی ناپذیر، عضو رهبری حزب کارایران(توفان) در 30 سال پیش دردی ماه  1362 درزیر شکنجه های وحشیانه جلادان رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی حماسه آفرید و قهرمانانه جان باخت . ما بدین مناسبت  یاد نامه ای را که بمناسبت اولین سالگرد جانباختنش از زبان همرزم وی رفیق زنده یاد ، حمید رضا چیتگر(بهمنی) عضو کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب در دی ماه 1363 به نگارش درآمده و در راه توفان  نشریه هوادران حزب کارایران شماره 10 منعکس شد را دراین شماره توفان الکترونیک(شماره 78) انتشار میدهیم و یاد این رفیق قهرمان را گرامی میداریم. پیکر متلاشی و درهم کوبیده و شکنجه شده رفیق قدرت فاضلی توسط  دیوصفتان جمهوری اسلامی درکنار هزاران اعدامی دیگر در گلزارخاوران  دفن شد. به امیدروزیکه شاهد محاکمه و مجازات این جانوران خون آشام توسط دادگاه خلقمان باشیم.

یاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم را گرامی میداریم!

ننگ ونفرت بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

هئیت تحریریه توفان

دی ماه 1391

***

" یکسال از شهادت حماسه آفرین سردار بزرگ حزبمان و ستاره تابناک جنبش کمونیستی ایران رفیق قدرت فاضلی میگذرد. سال گذشته درچنین روزهائی این رهبر خردمند حزبمان پس از تحمل بیش از یکسال شکنجه هنگامیکه  دیگر از او پوست و استخوانی بیش نمانده بود با سربلندی و افتخار بدست دژخیمان جمهوری اسلامی به شهادت رسید. از او خاطرات فراموش نشدنی بسیاری دارم که همه را دراین جا نمی توان آورد. ازقدرت سازماندهی، از قدرت نفوذ او درتوده ها، از محبوبیت او درمیان مردم، از فعالیتهای خستگی ناپذیر او، ازعشق و ایمان او به کمونیسم و حزب، از بینش علمی و دوراندیشی سیاسی اش، از ابتکار و خلاقیت او و.... مطالب گفتنی بسیار است که اگر فرصت دست داد می توان دریک مجموعه مبسوط آنرا نگاشت که حتمن این وظیفه را حداقل بعنوان کسیکه سالها دوشادوش او پیکار مشترکی را پیش میبردیم ، انجام خواهم داد. اما دراینجا میخواهم او را آنطور که یافته بودم درخطوط کلی اش ترسیم نمایم، خطوطی که خود سرفصل  جزوه و یا کتابی درباره اوست.

ما ازرفیق قدرت یاد میکنیم تنها به منظور روشن ساختن وظایف خویش و درک صحیح بر فعالیت انقلابی و به منظور سرمشق گیری ازاو، از وفاداری بیدریغ او به کمونیسم، از عشق او به تشکیلات و از ایمان او به مبارزه و از سرسختی و استواری او در راهی که برگزیده بود. تجلیل ما ازرفیق قدرت پاسخ به یک زندگی پرمحتوا و سپاسگزاری ازیک انسان بزرگ است که درمدت عمرکوتاه ولیکن پربار خویش درسنگر نبرد بخاطر رهائی خلقهای زحمتکش ایران و اعتلای مارکسیسم لنینیسم حماسه آفرید. در شرایطی که دستگاههای  تبلیغاتی رژیم خمینی که برروی اینهمه قهرمانیها و حماسه آفرینی که برجسته ترین نقاط درخشان تاریخ مقاومت ایران است با سفلگی و نامردمی تمام سرپوش گذاشته و درعوض طبری ها، کیانوری ها و روحانی ها و... را در زیر ذره بین بزرگ کرده و با آنها شوهای کذائی تلویزیونی راه میاندازند، تخم عجز و ناامیدی ، سرخوردگی می افشانند، تجلیل ازرفیق قدرت و صدهها و هزاران قهرمان گمنام وبی نشان که انیچنین درمقابل ارتجاع  ایستادند و با ایثار خون خویش به پاسداری ازحیثیت مبارزه پرداخته و تسلیم نشدند، حداقل وطیفه ایست که می توان ادا نمود. باشد که با الهام ازاین قهرمانانیکه  عالیترین تجلیات روح انسانی شان مورد تعرض پست ترین غرائض حیوانی گردید، برکینه و نفرت خود به ارتجاع افزوده و درراه سرنگونی آن  از بذل هیچ کوششی دریغ ننمائیم.

رفیق قدرت سرشار ازخردمندی،شهامت و دلیری بود که از وفاداری  او به  مارکسیسم لنینیسم سرچشمه  میگرفت .او پیوسته مارکسیسم لنینیسم را یگانه قطب نمای مطمئن خویش دانسته و تفکرات  خودرا بر اساس اندیشه های مارکس، انگلس، لنین و استالین استوار میکرد. او از شوقی سوزان به مبارزه و اراده ای پولادین برای پیشبرد اهداف انقلابی حزبش برخوردار بود. ازوحدت وسلامت حزب چون مردمک چشمان خویش حفاظت میکرد. اوپیوسته  وظائف خویش را درقبال خلقش و درقبال جنبش  بین المللی مارکسیستی لنینیستی  به عالیترین شکل انجام میداد و دمی از اجرای آن  باز نمی ایستاد. ایمانی مطلق به پیروزی مارکسیسم لنینیسم و اندیشه دوران ساز کمونیسم داشت و آینده را بیشک از آن پرولتاریا میدانست و همه مبارزه اش برای این آینده تابناک بشری که مشحون از سعادت و رفاه و آسایش زحمتکشان است، بود. فضائلی که تجلی از خصوصیات  خلقمان است، متعهد به پرولتاریا بود و همه زندگی اش درامر اجرای این تعهدات گذشت و مردم مهربان و قدرشناسمان نیز چه خوب پاسخ این فداکاری را دادند و در بزرگداشت خاطره این رفیق علیرغم سلطه بیدادگرانه شب پرستان کوردل، از سراسر مازندران و محمود آباد گرد آمده  بودند و یاد اورا گرامی داشتنه  و از راه او تجلیل کردند.

رفیق قدرت گوهر گرانبهای حزبمان بود که  چون مرواریدی درصدف در سینه توده ها پرورش یافت. او تجارب خلق خودرا با مارکسیسم لنینیسم درهم آمیخت و بیک انقلابی بزرگ مبدل گردید.او براساس تجارب خلقمان، براساس تجارب جنبش مارکسیستی لنینیستی هفتاد ساله ایران( که خوب آن را آموخته بود)وبا تکیه مجدانه بر خلقی که آفریننده و پرورنده اوبود به یک مارکسیست لنینیست بزرگ تبدیل گشت.

رفیق قدرت ستاره شمال بود!

او با پیروی از مارکسیسم لنینیسم و آرمان والای خدمت به خلق و طبقه کارگر توانست حزب ما را درمنطقه شمال ایران گسترش داده و بیک حزب فراگیر تبدیل نماید. نقش عظیم رفیق قدرت دردوران انقلاب و درمبارزه بر علیه فئودالها و زمینداران بزرگ شمال و تقسیم زمین بین دهقانان توسط شوراهای ده که با رهنمودهای رفیق تشکیل یافته بود به طرز بیسابقه ای او را در میان روستایان شمال ایران محبوب نموده بود. دفاع پیگیر او از خواستهای کارگران شمال و اعتصابات و اعتراضاتیکه با هدایت او شکل گرفته بود، خصوصا درمبارزات کارگران شیلات مازندران و کارخانه چ.کا، اورا بعنوان مدافع سرسخت پرولتاریا شناساند. در شمال ایران هرجا که دفاع از آزادی، دفاع از منافع زحمتکشان و دفاع از منافع دهقانان و پرولتاریا سازمان می یافت نقش رفیق قدرت به اشکال مختلف درآن متجلی بود. او بحق درآسمان شمال اخترراهنمای مبارزات توده ای بود. رفیق قدرت درمبارزه بر علیه فراکسیون راست که در پائیز  شصت در حزب شکل گرفت بی نظیر بود. او یقینا مهمترین رل را در پیروزی حزبمان و پیشبرد آن داشت. روش موکدا اصولی رفیق دربرخورد به اپورتونیستهای راست، به حزبمان یاری داد تا بتواند از انشعاب سر بلند بیرون آید و بهترین و رزمنده ترین نیروهای حزب را به دور خویش جمع نماید.

رفیق قدرت خردمند وفرزانه بود. او با وسعت اطلاعات و معلومات خویش با گردآوری اطلاعات و تعقیب حوادث و اتفاقات و با بررسی  دیالکتیکی ودرک دقیق علمی آنها قادرشد که تحولات سیاسی را پیش بینی کرده وحزب را درقبال آن آماده نماید.اگر حزب ما با یورش رژیم ارتجاعی خمینی ازهم نپاشید، اگر انتشار ارگانها و فعالیت تبلیغاتی حزب دراین شرایط سخت حتا یک هفته نیز دچار وقفه نگردید، اگر پیگرد های وسیع رژیم برای متلاشی کردن حزبمان بی نتیجه است و علیرغم آنهمه دستگیری و اعدام استوار به پیش میرویم، همه دراین نهفته است که آموزشهای رفیق قدرت درحزب جاری بود و رفقائی چون رفیق قدرت سکان کشتی حزب را دردست داشته واز مکتبی که این رفیق آموزش دیده، بهره مندند.

رفیق قدرت بی باک و دلیر بود.درشرایطی که پهلوان پنبه های انقلابی با اولین یورش وحشیانه ارتجاع مبارزه را رها کرده و انرا  بوقت"گل نی" سپرده.... بودند، درشرایطی که  برای مقابله با تردیدها و دودلی ها و یاس ها  می بایست  پیشاپیش وجلوتر از هر رفیقی بالاترین خطرات رابه جان خرید پرچمداربود، او با وجود اینکه از مدتها پیش وحتا خردادماه بواسطه توطئه ای که  بر علیه جان او شده بود، متواری بود و نیروهای ارتجاع همه جا دربدر بدنبال او بودند، رفیق با شجاعت تمام و خطرناک ترین ماموریتهای حزبی را داوطلبانه می پذیرفت. اوبا شهامت خویش به همه ما درس دلیری و بی باکی که زیبنده هرمبارز انقلابی است می آموخت. او همواره جان برکف و شوریده حال بود.

رفیق قدرت مقاوم و پولادین اراده بود. پایداری و استقامت درراه آزادی،  نهراسیدن از سختیهای شکنجه و مرگ، روحیه سرشار ازعشق و ایمان، از خصوصیات برجسته رفیق بود.یکسال شکنجه مداوم نتوانست  این اراده پولادین را درهم شکند، دشمن را به زانو درآورد، اما کلامی نگفت. همسر و فرزند، خواهر و برادر اورا درمقابل دیگانش شکنجه کردند.حتا برادرش را را نیز کشتند. هر روز برای رفیق جیره شلاق تعیین کرده بودند، به اوغذا ندادند و.... تا اورا وادار به تسلیم نمایند. اما همه این فشارها بی نتیجه بود. راه او ازراه خلق جدائی ناپذیر بود. پیوندی پولادین آنها را بهم مربوط  میکرد. اگر خلق درهم می شکست اونیز ازپای در می آمد. او با سربلندی شکنجه راتحمل کرد، با سربلندی از مردم خود و ازآرمان خود، ازحزب خود و رفقای خود دفاع کرد و آنها را به ارتجاع کوردل، به زندگی توام با ننگ و نفرت نفروخت و عاقبت با نثار جان خویش دردلهای همین مردم جاودانه شد. او نمرد زیرا خلق ما که او جزئی از این خلق قهرمان است ، هیچگاه نمی میرد.اندیشه های او درحزبمان جاری است. برماست که ازروحیه سرشار ازعشق و ایمان اوبه خلق و انقلاب بیاموزیم و با مستحکم کردن پیوند خویش با حزبیکه اندیشه های اورا راهنمایش بوده، با حزبیکه او بدان عشق میورزید و هستی اش را برای اعتلاء و گسترش آن نهاد، از هیچ کوششی دریغ ننمائیم.

 ما با او میثاق بسته ایم که حزب اورا همچنان سربلند نگاه داریم. با او پیمان بسته ایم که راهی را که او روشن کرده است، استوار و قاطع همچون او ادامه داده و از این طریق سعادت پرولتاریا و زحمتکشان را فراهم نمائیم.

ازوحدت حزب چون مردمک چشمان خویش دفاع کنیم و با افتخار و سربلندی اندیشه های اورا دنبال کرده و نخواهیم گذاشت که خون او پایمال شود. او همیشه میان ما زنده است."

جاودان باد خاطره رفیق قدرت فاضلی!

درود به خلق و حزب قدرت پیروز!

 حمید رضا چیتگر(بهمنی) دیماه 1363

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-snc7/c9.9.113.113/s80x80/400561_198842926873502_1941676274_s.jpg