بیانیه جبهه خلق برای آزادی فلسطین درباره پنجاهمین سالگرد شکست ژوئن 1967

مبارزه علیه صهیونیسم و امپریالیسم

ترجمه وتکثیرازحزب کارایران(توفان)

 

 

پنجم ژوئن  امسال ، 50  سال از شکست  جنگ 1967 که منجر به اشغال کامل فلسطین و همچنین اشغال بلندی های جولان و صحرای سینا شد میگذرد.  این اشغال در اذهان و فعالیت روزمره مردم عرب ، مفهوم شکست و پیامد آن  را تعمیق داد و موجب تلاشهای وطرح های سیاسی متعدد تحت بهانه حل مناقشه عرب - صهیونیست گردید. 

 شکست  5 ژوئن ، ماهیت و جوهر پروژه صهیونیستی  و آرزوی آن برای توسعه و هژمونی و اشغال این منطقه مهم اعراب  را تایید کرد.  این اشغال ، پروژه صهیونیستی و شرکا و همدستان استعماری و امپریالیستی اش که دارای اهداف و آمال و منافع مشترک منجمله غارت ثروت و ذخائر جهان عرب و اطمینان خاطر از تفرقه و پراکندگی و عقب نگه داشتن کشورهای آن میباشد را در بر گرفت. این اشغال ، ضعف در وضعیت اعراب و تشدید تضاد های درونی آنرا برجسته نمود. علیرغم همه این عوامل ، این اشغال همچنین تشدید و گسترش جنبش مقاومت فلسطین و میارزه توده ای آن بر علیه تجاوز استعماری را در بطن خود داشت. 

 این تشدید و گسترش مقاونت مردمی فلسطین و حمایت اعراب از آن ،  در کنار پروژه صهیونیستی و هدف توسعه طلبی آن، نشان داده اند که مناقشه تاریخی با دشمن صهیونیستی تنها در مورد فلسطین نیست بلکه مناقشه ای است بین کل اعراب و پروژه صهیونیستی  با هدف به انقیاد در آوردن اعراب ،  تجزیه و وابسته نمودن آنها ، غارت ثروت و امکانات شان  و  تضمین  ثبات و امنیت برای اسرائیل و برتری تکنولوژیک آن و برای  ادامه اشغال  فلسطینی ها و توده های عرب:

حتی 50 سال پس از شکست  ژوئن 1967 ، ما هنوز بطور آشکار از پیامدهای آن رنج میبریم.  علیرغم تصویب قطعنامه های متعدد بین المللی برای پایان اشغال فلسطین و سرزمین های اعراب ،  ما هنوز شاهد ادامه اشغال توسط اسرائیل صهیونیست هستیم.  در عمل ، از آنروز تا کنون  روند مستعمره سازی در سرزمینها  بطور مدام  ادامه یافته است.  رهبران پروژه صهیونیستی به ترور و پاکسازی قومی فلسطینیان که آغاز آن به قبل از سال 1948 برمیگردد ادامه داده و ارتش آنها به کشورهای عربی تجاوز کرده است.  حمایت آنها از نیروهای ارتجاعی و افراطی موجب مشکلات و هزینه های جدیدی برای  اعرابی که از اختلاف ، ضعف در بافت اجتماعی  ، و  تجزیه ملی رنج میبرند شده است.  این ، بر طبق جنگهای آشکار و پنهانی که بهمه اعراب صدمه میزند اتفاق میافتد. با جنگ و سرکوب و فشار در اشکال سیاسی و اقتصادی و نظامی آن  موجب فرسوده گی و تحلیل رفت جهان عرب میشوند تا اعراب  تقریبا با رضایت خاطر کامل،  خود را در اختیار پروژه امپریالیستی قرار دهند.  علیرغم  تجاوزات آمریکا - اسرائیل و  علیرغم  اشغال و مستعمره سازی ، ما در جبهه خلق برای آزادی فلسطین تاکید میکنیم که :

اول، نفی تمامی پیامدهای سیاسی و نظامی شکست ژوئن  و نفی همه تلاشهای مفتضحانه برای کشاندن مبارزه ضد صهیونیستی به دروازه باصطلاح "  راه حل های مسالمت آمیز"  که بر اساس مشروعیت دادن  و برسمیت شناختن موجودیت صهیونیستی  بنا شده اند ، از توافق کمپ دیوید تا قرارداد اسلو و وادی عربه ( قرارداد صلح بین اسرائیل و اردن در 1994 - توفان) . ما همه تلاشها برای عادی سازی روابط بین کشورهای عربی  و دشمن صهیونیستی ، تلاشهائی ظاهرا در جهت  نادیده گرفتن ماهیت مبارزه ؛ را مردود میدانیم.  این میارزه ای است که  یک طرف آن قدرتهای امپریالیستی و  پروژه صهیونیستی و ابزار آن " اشغال " است  و طرف دیگر آن تمام ملت عرب قرار دارد.  این مبارزه ایست برای آزادی  کل سرزمین فلسطین و حق برگشت مردمانش که نظام مند از  طریق سرکوب و ریشه کن کردن و پاک سازی قومی آواره هر گوشه ای از جهان شده اند ، این مبارزه ایست برای آزادی توده های عرب تا بتوانند سرنوشت و ثروت و امکانات حویش را  در دست خود گیرند، این مبارزه ایست در مسیر برچیدن اسرائیل صهیونیست ، کشور اشغال و سرکوب و جنگ دائمی برعلیه مردم فلسطین و اعراب.

دوم، طرد نشست عربی – آمریکائی- اسلامی در ریاض  و تصمیمات و نتایج آن، نشستی که اهدافش  به تحریف کشاندن تضاد اصلی در منطقه با پروژه صهیونیستی و اسرائیل و تغییر آن به  تضادی با ایران از طریق تشکیل اتحاد  " سنی - اسرائیلی- آمریکائی" . این تلاشی است برای  پوشاندن سیاست عربی بر نیازهای پروژه امپریالیستی صهیونیستی  و تاییدی است  بر سلطه اسرائیل در منطقه. همچننین این نشست نیروهای مقاومت عرب و فلسطین رامورد  هدف قرار داد و دونالد ترامپ بر آن برچسب تروریستی  زد.

سوم ،  مقابله با تصمیمات و نتایج این نشست از طریق متحد نمودن نیروهای مترقی عرب و تشکیل اتحاد وسیع نیروهای مردمی که برای رهائی و آزادی از امپریالیسم و صهیونیسم مبارزه میکنند. این مقابله نیازمند فعال کردن نقش جبهه مترقی عرب بر اساس استراتزی و تاکتیک روشن و برنامه ریزی جامع  میباشد.

چهارم ، پایان هرنوع اتکا  و اعتماد به راه حل از طریق مذاکرات .  تحربه نشان داده است که این راه بسیار مضر و  رنج آور و شکست خورده برای رسیدن به اهداف فلسطینیان است. هر نوع  امید به ایفای نقشی مثبت از طرف دونالد  ترامپ کاشتن توهمی است که شکست درو خواهد کرد.  سیاستهای دولت ترامپ در مورد خاورمیانه ادامه و  تشدید همان سیاستهای راهبردی آمریکاست که برای تضمین امنیت ، ثبات ، توسعه  تکنولوژیکی ، و برتری نظامی صهیونیست اشغالگر است و بنابراین دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد راه حل سیاسی مطابق با خواستهای آمریکا- اسرائیل به متطقه تحمیل کند.

مردم فلسطین یک انتخاب بیشتر ندارند، مقاومت و مبارزه  برای رهائی  ملی  و قطع تمامی مذاکرات پوچ و مضحک با دشمن اشغالگر.  این  شامل تعهد کامل به قطعنامه های شورای مرکزی فلسطین و کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین است ، شامل قطع مذاکرات و پایان هماهنگی امنیتی با اشغالگر است ،شامل  بریدن کامل از توافق نامه اسلو و پیامدهای سیاسی و اقتصادی و تاثیرات فاجعه بار آن بر روی مبارزه آزادیبخش فلسطین و حقوق مردم است.

پنجم،  اولویت دادن به آشتی بین فلسطینییان و تلاش سخت برای پایان دادن به تفرقه . این تلاش با توقف تمام اقدامات بر علیه نوار غزه و حل و فصل مسئله کمیته اجرائی کشور فلسطین و اجرای توافقنامه آشتی آغاز میشود. این همچنین شامل بازسازی و ترمیم تمام  نهادهای ملی فلسطین، به ویژه سازمان آزادیبخش فلسطین، بر اساس مبانی ملی و دموکراتیک است . این نهادها  نباید ارگانهائی  برای انحصارگری و سلطه فردی باشند بلکه این مهم است که آنها بر روی همه نیروها و قشرهای اجتماعی و بمنظورشرکت در مدیریت امور ملی فلسطین بطور وسیع باز باشند.

ششم ، درود وتحسین ما بر زندانیان شجاع و پیکارشان  برای آزادی و کرامت انسانی با اعتصاب غذای چهل ویک روزه  خود که بطور پی گیر و سرسختانه با  اشغال و سیاستهای ضد انسانی در افتادند . ما حمایت کامل و وعمیق خود را از مبارزه  زندانیان برای آزادی  و برای بازگشت به خانه و زمین و سرزمین شان را اعلام وبراین حمایت تاکید می ورزیم.

افتخار بر مردم فلسطین ، ملت عرب ، مقاومت سلخشورانه !

افتخار بر رفقای جان باخته !

آزادی برای همه زندانیان !

پیروزی اجتناب ناپذیر است !

جبهه خلق برای آزادی فلسطین

5 ژوئن2017

***

نقل از توفان الکترونیکی شماره 132 نشریه الکترونیکی حزب کارایران  تیرماه 1396

www.toufan.org