بیانیه کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست- لنینیست درمورد اعتراضات اخیر درآمریکا

 

طغیان اجتماعی در قلب سیستم سرمایه داری امپریالیستی

 

درایالات متحده آمریکا طغیانی اجتماعی شکل گرفته است که هم از نظر وسعت اعتراضات و هم در ابراز رزمندگی در سالهای اخیر بی سابقه است . قتل جرج فلوید بدست پلیس شهر مینیا پلیس موجب  سرازیر شدن هزاران زن ومرد در بیش از 120 شهر و درتمام ایالتهای آمریکا به خیابانها شده است که تحت شعار "بدون عدالت ، صلحی وجود نخواهد داشت"  متحد شده اند.

گسترش سریع اعتراضاتی که از شهر مینیاپولیس آغاز شد و پیامدهای اجتماعی و سیاسی که در سراسر کشور به همراه آورد بیانگر شدت سرکوب نارضایتی و نادیده گرفتن مشکلات عدیده جامعه است که تعدادی ازآنها امروز بمراتب بیشتر نمایان شده اند و برخی دیگر با اثرات بیماری  کوید 19  تشدید گردیده اند. مردم آمریکا، نژاد پرستی،  وخامت شرایط کار و زند گی، رشد سر سام آور بیکاری (40 میلیون -  طبق آمار ماه گذشته)،  سطح بالای قربانیان پاندمی کرونا که  بیشترین آن از بین  تهیدستان و سیاه پوستان و لاتین زبانها و مهاجران میباشد ،  خارجی ستیزی ،  و برتری طلبی سفید پوستان که توسط دونالد ترامپ و حلقه های حاکم در قدرت ترویج و حمایت میشود را مردود میدانند.  بعبارت دیگر ، این اعتراضات مبارزه ای است که سیستم سرمایه داری حاکم را بزیر سوال می کشد.

 وقایعی که هم اکنون در ایالات متحده در حال وقوع اند و ما نظائر آنرا در چندین ماه گذشته در چند کشور آمریکا ی لاتین، اروپا، آسیا وآفریقا مشاهده کردیم به آسانی با در نظر گرفتن نحوه عملکرد  سرمایه دای علیه کارگران و مردم برای حمایت از بازتولید سرمایه و بالا بردن سود صاحبان آن قابل توضیح اند. با این حال ، بسیج و حرکت مردم در ایالات متحده از اهمیت و برتری ویژه ای برخوردار است زیرا آن در مرکز اقتصاد سرمایه داری امپریالیستی جهان اتفاق می افتد.  این وقایع نشان میدهند که توسعه یافته ترین قدرتها هم از مبارزات توده ها در امان نیستند. هر کجا ستم و استثمار وجود دارد مقاومت و مبارزات کارگران و مردم نیز وجود خواهد داشت.

در سراسرجهان، نارضایتی و انزجار کارگران و ملتها از نظام موجود در حال رشد است زیرا  شرایط زندگی آنها بهمراه آب رفتن اقتصاد سرمایه داری تحت تاثیر شدید قرار گرفته است.  اثرات  بیماری همه گیرکوید 19 براقتصاد جهان و اقتصاد همه کشورها عمدتا بر کارگران، بیکاران، شاغلین نیمه وقت، بیخانمانها، بی زمینها، مهاجرین و فقیرترین بخش جامعه منتقل میشوند وبما این امکان را میدهد که وقوع شورشها و مبارزات جدیدی در سراسر جهان برای عدالت و حقوق اجتماعی  و سیاسی و علیه ستم و استثمار را پیش بینی و مشاهده کنیم.

کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست - لنینیست همبستگی خود را با کارگران، جوانان و زنانی که  در آمریکا دست بمبارزه  زده اند اعلام میدارد و پاسخ وحشیانه دولت دونالد ترامپ را محکوم میکند. مابه صحنه آوردن  نیروهای نظامی وگارد ملی، اعلام شرایط اضطراری وبرقراری حکومت نظامی شبانه در چندین ایالت، سرکوب خشونت آمیز دولت که جان چند شهروند معترض را گرفت را محکوم میکنیم.  حتی این پاسخ خشن دولت دونالد ترامپ قادر به توقف خشم و حضور چند صد هزار مبارز در خیابانها نگردید.

 کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست به  کارگران و ملتهای جهان، به احزاب و سازمانهای عضو کنفرانس فراخوان میدهد که تظاهراتهای هرچه بیشتری درهمبستگی با مبارزات مردم و در جهت محکوم کردن امپریالیسم آمریکا را سازماندهی کنند. 20 ژوئن 2020

برگرفته از توفان الکترونیکی شماره 168 نشریه الکترونیکی حزب کارایران تیرماه 1399