قطعنامۀ روز جهانی كارگر

 سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اردیبهشت1391

 

 

اول ماه مه روز همبستگی كارگران در سراسر جهان برای رهائی از مشقات روز افزون سرمایهﺪاری و بیان خواستهﻫﺎﯼ آنان جهت برپائی دنیائی عاری از ظلم و ستم و استثمار است

 

قطعنامۀ روز جهانی كارگر

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اردیبهشت1391

اول ماه مه روز همبستگی كارگران در سراسر جهان برای رهائی از مشقات روز افزون سرمایهﺪاری و بیان خواستهﻫﺎﯼ آنان جهت برپائی دنیائی عاری از ظلم و ستم و استثمار است

با گذشت بیش از یك قرن از مبارزات كارگران دستاوردهای بیشماری به قیمت جان باختن و زندانی شدن و اخراج هزاران كارگر در كشورهای مختلف جهان به دست آمده است

با توجه به وضعیت زندگی در قرن بیست ویكم انتظار می رود با تحولات و پیشرفت جوامع بشری كارگران از موقعیت مطلوب تری بهره مند شوند متأسفانه در حال حاضر شاهد تغییر قانون كار هستیم كه كارگران هیچگونه دخالتی در روند آن ندارند ،طبق اصلاحیۀ قانون كار، كلیۀ دستاوردها پایمال و موجب فقر و بیكاری روز افزون كارگران خواهد شد لذا در حال حاضر در قانون كار فعلی اگر اصلاحاتی هم نیاز باشد تنها باید در فصل ششم این قانون عمل شود تا موانع سر راه ایجاد تشكلﻫﺎﯼ مسقل كارگری هموار گردد و كارگران بتوانند برای تصمیماتی كه به حقوق و معیشت آنان ارتباط دارد دخالت مستقیم داشته باشند در چنین حالتی قطعاً دستمزدهای 389 هزارتومانی كه تنها یك چهارم دستمزد واقعی می باشد تصویب نخواهد شد .

از نظر ما همۀ اینها برای میلیونﻫﺎ خانوادۀ کارگری مستاصل از تأمین حداقل معیشت در شرایط کنونی، معنائی جز درماندگی بیشتر برای گذران زندگی و تحمیل فقر و فلاکتی روز افزون بر آنها ندارد،. در این راستا ما کارگران با ابراز انزجار از وضعیت موجود، همگان را در تمامی نقاط کشور به طرح متحدانه و سراسری خواستﻫﺎ و مطالبات شان فرا می خوانیم و در شرایط حاضر خواهان تحقق بی درنگ مطالبات زیر هستیم:

1 ــ آزادی بی قید و شرط برپائی تشكلﻫﺎﯼ مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، تجمع و آزادی بیان و مطبوعات حق مسلم ما است و این خواستهﻫﺎ باید ضمن برچیده شدن کلیۀ نهادهای دست ساز دولتی از محیطﻫﺎﯼ کار و زندگی، به عنوان حقوق خدشه ناپذیر اجتماعی كارگران و عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شوند.

2 ــ ما جامعهﺍﯼ را که اقلیتی صاحب ثروت و سرمایهﻫﺎﯼ کلان باشند و اکثریتی هم نان شب نداشته باشند بر نخواهیم تافت. از نظر ما ناچیز دستمزدها و افزایش سرسام آور هزینهﻫﺎﯼ زندگی اهانت به منزلت انسانی و حق حیات کارگران است. ما تعیین چنین سطح دستمزدی را تحمیل بیش از پیش فقر و فلاکت مطلق بر میلیونﻫﺎ خانوادۀ کارگری می دانیم و با رد شیوۀ کنونی تعیین و تعیین دستمزدها توسط نمایندهﻫﺎﯼ واقعی کارگران بر اساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز هستیم.

3 ــ ما خواهان محو قراردادهای موقت و سفید امضاء، بر چیده شدن شرکتﻫﺎﯼ پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی، تأمین امنیت شغلی کارگران و رعایت بالاترین استانداردهای بهداشت و ایمنی در محیطﻫﺎﯼ کار و زندگی هستیم

دستمزدهای معوقۀ كارگران باید فوراً و بی هیچ عذر و بهانهﺍﯼ پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی به مثابۀ یك جرم قابل تعقیب قضائی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به كارگران پرداخت شود

5 ــ اخراج و بیكار سازی كارگران به هر بهانهﺍﯼ باید متوقف گردد و تمامی كسانی كه بیكار شده و یا به سن اشتغال رسیدهﺍند باید تا زمان اشتغال به كار از بیمۀ بیكاری متناسب با یك زندگی انسانی برخوردار شوند

6 ــ به رغم این که سازمان تأمین اجتماعی با دسترنج و پول کارگران به یکی از نهادهای دارای ثروت نجومی در ایران تبدیل شده است اما این سازمان با قرار گرفتن در چرخۀ سود و سودآوری سرمایه تنها به فکر کاهش خدمات درمانی و دریافت فرانشیز از کارگران بیمار است. ما بیمهﻫﺎﯼ تأمین اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد جامعه می دانیم و خواهان ادارۀ این نهاد به دست نمایندهﻫﺎﯼ منتخب کارگران در سراسر کشور هستیم.

7 ــ ما ضمن محكوم كردن هر گونه تعرض به اعتراضات کارگری، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کلیۀ کارگران زندانی و توقف فوری پیگردهای قضائی علیۀ آنان هستیم

8 ــ ما خواهان برابری حقوق زنان و مردان در تمامی عرصهﻫﺎﯼ زندگی اجتماعی، افتصادی، سیاسی و فرهنگی و خانوادگی هستیم

9 ــ ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یك زندگی مرفه و بدون دغدغۀ اقتصادی و رفع هرگونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بهره مندی آنان از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی هستیم

10 ــ کار کودکان باید ملغی گردد. برخورداری کودکان و والدین آنها از تأمین اجتماعی گسترده و کامل، امكانات آموزشی رفاهی و بهداشتی یكسان و رایگان جدا از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی شان، نوع جنسیت و وابستگیﻫﺎﯼ ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی می باید به رسمیت شناخته شود.

11 ــ ما ضمن قدردانی از تمامی حمایتﻫﺎﯼ بینﺍلمللی کارگری و مردمی از مبارزات كارگران در ایران و حمایت قاطعانه از اعتراضات و خواستهﻫﺎﯼ كارگران در سراسر جهان، خود را متحد آنان می دانیم و بیش از هر زمان دیگری بر همبستگی بینﺍلمللی كارگران برای رهائی از مشقات نظام سرمایهﺪاری تأكید می كنیم

12 ــ اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام گردد و در تقویم رسمی كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد

سندیكای كارگران شركت واحد اوبوسرانی تهران و حومه

11 اردیبهشت 1391