قطعنامه کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست درهمبستگی با مبارزات کارگران ایران

http://cipoml.net/en/?p=245

مقدمه

سندی را که در زیر مطالعه میکنید نتیجه فعالیت هیئت نمایندگی حزب کار ایران (توفان) در گردهمآئی سالانه احزاب برادردر"کنفرانس بینالمللی احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست" میباشد. هیئت نمایندگی حزب کارایران(توفان) با دادن گزارشی در مورد وضعیت طبقه کارگر در ایران و لزوم حمایت بینالمللی از آنان، نظر کنفرانس را به دادن قطعنامهای دراین زمینه جلب کرد. ما متن این اطلاعیه را که درسراسر جهان به زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیائی،ایتالیائی، پرتغالی، نروژی، دانمارکی، آلبانیائی، صرب و کرواسی، عربی، هندی، پاکستانی و فارسی منتشر و توزیع شده است در اختیار خوانندگان گرامی قرار میدهیم.

***

"امروز در ایران، برخلاف آنچه که در سراسر جهان میگذرد، هر گونه فعالیت صنفی کارگری ممنوع است. رژیم جمهوری اسلامی با ممنوعیت اتحادیههای مستقل کارگری در ایران قصد دارد سیاستهای نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در ایران را بدون مواجهه با مقاومتی متحقق کند. اما کارگران خاموش ننشستهاند ودست به اعتراض و اعتصاب میزنند. رشد و گسترش اعتصابات کارگری درطی سالهای اخیر، رژیم را در وضعیت شکننده قرارداده و تنها پاسخ آن به مشکلات روزمره مردم تشدید سرکوب سیاسی آنهاست.

امروز در ایران، اعتصابات کارگری در صدها کارخانه و کارگاه کوچک و بزرگ و همینطور اعتصاب کارمندان، معلمان، پرستاران، و بازنشستگان ... بشدت افزایش یافته است. همه اقشار و طبقات تهی دست جامعه در اشکال مختلف نارضایتی خود را نسبت به وضعیت ناهنجار موجود ابراز میدارند.

امروز در ایران، زندان و شکنجه و حتا شلاق زدن کارگران در ملاء عام، کرداری ازعصر کهن برای تحقیر قربانی، برای ایجاد فضای ترس و ارعاب که همه قوانین جهانی حقوق بشر آن را ممنوع کردهاند، پدیده غریبی نیست.

امروز در ایران، پرداخت حقوق  کارگران حتا در بعضی موارد به بیش از یک سال به تعویق میافتد، وضعیتی که تحریم‌های کمر شکن اقتصادی امپریالیسم آمریکا آن را وخیمتر نموده است. این امر، سلامت و حیات کارگران را به خطرانداخته است.

کارگران در ایران از حقوق پایهای خود، مانند حق اعتصاب و حق تشکیل سندیکای کارگری و دیگر تشکلهای مستقل که بتوانند از حقوق و زندگی آنها دفاع کنند، محروماند.

کارگران درایران حق تظاهرات اول ماه مه، روز جهانی کارگر، را ندارند. رژیم سرمایهداری مذهبی ایران چنین روزی را به رسمیت نمیشناسد و کارگرانی را که شجاعانه درچنین روزی برای جشن اول ماه مه به خیابان میآیند، بشدت سرکوب میکند.

رژیم مذهبی جمهوری اسلامی، که شرکت انقلابی و قدرتمند کارگران در انقلاب شکوهمند ۵۷ را دیده است، با وحشیگری به سرکوب هر تلاشی برای شکلگیری تشکلات مستقل کارگری میپردازد و از ایجاد اتحاد در بین طبقه کارگر جلوگیری میکند.

برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات، کارگران چارهای جز اتحاد و همبستگی و مقاومت و ایستادگی در مقابل نظام حامی سرمایهدار ندارند و هر پیشروی ولو با گامهای کوچک موجب ارتقاء سطح آگاهی و اعتماد بنفس کارگران میشود.

کنفرانس بینالمللی احزاب وسازمانهای مارکسیست لنینیست همبستگی خود را با مبارزات متنوع کارگران ایران علیه تعطیلی کارخانجات، برای بالا بردن دستمزدها، برای پرداخت دستمزدهای معوقه، برای حق تشکیل نهادهای مستقل خود ابراز میدارد. ما حمایت قاطع خود را از کارگران ایران که در شرایط استثنائی مبارزه میکنند اعلام میداریم و از تمامی امکانات خود برای جلب توجه مردم جهان به این وضعیت غیرقابل تحمل استفاده خواهیم کرد.

 

زنده باد مبارزه کارگران و مردم ایران!

زنده باد همبستگی بینالمللی با مبارزات کارگران ایران!

کنفرانس بینالمللی احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست

فوریه 2021"

لیست احزاب برادر متشکل در کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست- لنینیست :

حزب کارگران تونس

حزب کار ترکیه -امپ

حزب کمونیست کارگران دانمارک

حزب کمونیست کارگران فرانسه

تشکیلات برای بازسازی حزب کمونیست کارگران آلمان

پلاتفرم کمونیستی نروژ

تشکیلات برای احیای حزب کمونیست یونان

حزب کمونیست پرولتاریای ایتالیا پلاتفرم کمونیستی

حزب کمونیست اسپانیا (مارکسیست- لنینیست)

حزب کمونیست کار دومینیکن

حزب کمونیست مکزیک (مارکسیست- لنینیست)

حزب کمونیست کلمبیا (مارکسیست- لنینیست)

حزب کمونیست انقلابی ولتا ( بورکینو فاسو)

حزب کمونیست انقلابی شیلی

حزب کار ایران (توفان)

حزب کمونیست اکوادور (مارکسیست- لنینیست)

حزب کمونیست انقلابی برزیل

حزب کمونیست ونزوئلا (مارکسیست- لنینیست)

حزب کمونیست بنین

حزب کمونیست آلبانی

حزب کمونیست توگو

حزب کار آمریکا

جبهه کارگران پاکستان

راه دمکراتیک مراکش

حزب کمونیست انقلابی ساحل عاج

حزب کمونیست پرو ( مارکسیست لنینیست )

سازمان دمکراسی انقلابی هندوستان

حزب کمونیست بنگلادش

اتحاد انقلابی کار صربستان

 

ترجمه و تکثیراز حزب کارایران(توفان)

www.toufan.org