قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر
( تشکل های کارگری ايران)

اول ماه مه روز همبستگی بين المللی طبقه کارگر و روز اعتراض جهانی کارگران به فقر و فلاکت و نابرابری است. در اين روز ميليونها کارگر در سراسر جهان دست از کار می کشند، خيابانها را به تسخير خود در می آورند و با اعلام خشم و انزجار از مصائب بی شماری که نظام سرمايه داری بر بشريت تحميل کرده است، رهائی از ستم و استثمار و بر پائی دنيائی بهتر را فرياد ميزنند.
طنين اعتراض به مشقات نظام سرمايه داری و برابری خواهی کارگران در اقصی نقاط جهان در حالی در روز اول ماه مه پهنه گيتی را در برميگيرد که علاوه بر ممنوعيت برگزاری مراسم اين روز در ايران، هم اکنون بسياری از کارگران برگزار کننده مراسم اول ماه مه سال 88 يا به زندان محکوم شده اند و يا در معرض صدور احکام سنگين قضائی قرار دارند و دهها تن از فعالين و رهبران کارگری به جرم برپائی تشکلهای کارگری و دفاع از حقوق انسانی شان در زندانها بسر ميبرند.
تحميل چنين ابعاد وحشتناکی از بی حقوقی اجتماعی بر کارگران ايران در شرايطی است که سيستم سرمايه داری ايران پس از گذشت سه دهه از انقلاب بهمن 57، دستمزد کارگران را به يک چهارم مبلغ زير خط فقر تقليل داده و با عدم پرداخت بموقع اين دستمزدها و اخراج و بيکار سازی توده های عظيمی از کارگران و رواج قراردادهای موقت و سفيد امضا شرايط به غايت جهنمی را بر ميليونها خانواده کارگری تحميل کرده است و امروزه برای تضمين بيش از پيش سود آوری سرمايه با به تعطيلی کشاندن کارخانه ها و طرح قطع يارانه ها در صدد است تا آخرين لقمه ها برای زنده ماندن ميليونها خانواده کارگری را از سفره آنان به جيب صاحبان سرمايه سرازير کند.
اما همانگونه که ما کارگران ايران در انقلاب بهمن 57 و سالهای اخير نشان داديم تاب تحمل اينهمه فلاکت و بی حقوقی را نخواهيم آورد و عليرغم زندان و سرکوب، پيشاپيش عموم مردم ايران در مقابل لگد مال شدن بديهی ترين حقوق انسانی خود ايستادگی خواهيم کرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين حق حيات و هستی ما را به تباهی بکشانند. ما توليد کنندگان اصلی تمامی ثروتها و تعمات موجود در جامعه هستيم و داشتن يک زندگی انسانی مطابق با بالاترين استانداردهای زندگی بشر امروز را حق مسلم خود و عموم توده های مردم ايران ميدانيم.
در اين راستا ما ضمن اعتراض به وضعيت موجود که از روز جهانی کارگر سال گذشته به اين سو کارگران و عموم توده های مردم ايران را بيش از پيش در معرض سرکوب و تحميل بی حقوقی قرار داده است بر تحقق مطالبات زير پای می فشاريم و خواهان تحقق فوری و بی قيد شرط همه آنها هستيم:
1-
برپايى تشكل هاى مستقل از دولت و کارفرما، اعتصاب، اعتراض، راهپيمائي، تجمع و آزادى بيان حق مسلم ما است و اين خواسته ها بايد بدون قيد و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعى كارگران و عموم مردم ايران به رسميت شناخته شوند
2-
ما طرح قطع يارانه ها (هدفمند کردن يارانه ها ) و حداقل دستمزد 303 هزار تومانی را تحميل مرگ تدريجی بر ميليونها خانواده کارگری ميدانيم و خواهان توقف فوری طرح قطع يارانه ها و افزايش حداقل دستمزدها به يک ميليون تومان هستيم
3-
دستمزدهاى معوقه كارگران بايد فورا" و بى هيچ عذر و بهانه اى پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستى به مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائى تلقى گردد و خسارت ناشى از آن به كارگران پرداخت شود
4-
اخراج و بيكار سازى كارگران به هر بهانه اى بايد متوقف گردد و تمامى كسانى كه بيكار شده و يا به سن اشتغال رسيده اند و آماده به كار هستند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكارى متناسب با يك زندگى انسانى برخوردار شوند
5-
ما خواهان محو قراردادهاى موقت و سفيد امضاء، تامين امنيت شغلى كارگران و تمامی مزد بگيران ، رعايت بالاترين استاندارد های بهداشت و ايمنی کار و بر چيده شدن تمامی نهادهای دست ساز دولتی از محيطهای کار هستيم
6-
ما خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قيد و شرط ابراهيم مددی ، منصور اسالو ، علی نجاتی و کليه فعالين کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی و اعتراضی از زندان و توقف پيگرد های قضايی عليه آنان هستيم .
7-
ما ضمن محكوم كردن هر گونه تعرض به اعتراضات کارگری و اعتراضات مردمي، اعتراض به هر گونه بی حقوقی و ابراز عقيده را حق مسلم و خدشه نا پذير کارگران و عموم مردم مى دانيم
8-
ما خواهان لغو کليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری کامل و بی قيد و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگی و خانوادگی هستيم
9-
ما خواهان برخوردارى تمامى بازنشستگان از يك زندگى مرفه و بدون دغدغه اقتصادى و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت مستمرى بازنشستگان و بهره مندی آنان از تامين اجتماعی و خدمات درمانی هستيم
10-
کار کودکان بايد محو گردد و تمامی کودکان بايد جداى از موقعيت اقتصادى و اجتماعى والدين، نوع جنسيت و وابستگى هاى ملى و ن‍‍ژادى و مذهبى از امكانات آموزشي، رفاهى و بهداشتى يكسان و رايگانی برخوردار شوند
11-
ما بدينوسيله پشتيبانى خود را از تمامى جنبش هاى اجتماعی آزادی خواهانه اعلام مى داريم و دستگيري، محاكمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را قويا" محكوم مى كنيم
12-
ما ضمن اعلام حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان، پرستاران و ساير اقشار زحمتكش جامعه ، خود را متحد آنها مى دانيم و خواهان تحقق فورى مطالبات آنان هستيم
13-
ما بخشى از كارگران جهان هستيم و اخراج و تحميل هر گونه تبعيض بر كارگران مهاجر افغانى و ساير مليت ها را به هر بهانه اى محكوم مى كنيم
14-
ما ضمن قدردانى از تمامى حمايت هاى بين المللى از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاى كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان مى دانيم و بيش از هر زمان ديگرى بر همبستگى بين المللى كارگران براى رهايى از مشقات نظام سرمايه دارى تاكيد مى كنيم
15-
اول ماه مه بايد تعطيل رسمى اعلام گردد و در تقويم رسمى كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزارى مراسم اين روز ملغى گردد

زنده باد اول ماه مه
زنده باد همبستگى بين المللى كارگران
1
مه 2010
11
ارديبهشت1389


سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه
اتحاديه آزاد کارگران ايران
هيئت بازگشائی سنديکای فلز کار و مکانيک
هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری
انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بيکار سقز
شورای زنان