محاصره و بمباران وحشیانهﻯ نوارغزه ادامه دارد

 

علیرغم اعتراضات گستردهﻯ مردم خاورمیانه و سراسر جهان، صهیونیستﮬﺎ هم چنان به جنایات خود علیهﻯ بشریت ادامه می دهند. رژیم جنایتکار اسرائیل مدعی است که محاصرهﻯ اقتصادی و تجاوز به نوار غزه پاسخی به موشک پرانی حماس به اسرائیل است. مردم جهان برای این ادعا پشیزی ارزش قائل نیستند. اسرائیلیﮬﺎ در 6 دههﻯ گذشته تا کنون مداوماً این نوع بهانهﮬﺎ را در قتل عام فلسطینیﮬﺎ به کار گرفتهﺍند. حقیقت این است که دولتمردان اسرائیل بدون اشغال فلسطین، بدون سیاستﮬﺎﻯ توسعه طلبانه، و بدون سرکوب مردم خاورمیانه نمی توانند به زندگی خود ادامه دهند. نوار غزه را بیش از 6 سال است که از طریق دریا و زمین و هوا محاصره کردهﺍند. یک و نیم میلیون مردم غزه با کمبود غذا، دارو، سوخت ومایحتاج روزمره روبرو هستند. سرکوب و دشمنی با اعراب در ماهیت صهیونیسم بوده و خواهد بود. بمبارانﮬﺎﻯ هفتهﮬﺎﻯ اخیر نوار غزه نه اولین جنابت اسرائیل است و نه آخرین آن خواهد بود. تا زمانی که نژادپرستی و صهیونیسم بر اسرائیل حاکم باشد کشتار و قتل عام و نسل کشی مردم فلسطین ادامه خواهد یافت.

دولتﮬﺎﻯ حاکم بر اسرائیل توان دست زدن و ادامهﻯ چنین جنایاتی را بدون حمایت سیاسی، مالی و نظامی امپریالیستﮬﺎﻯ آمریکائی نداشته و ندارند. حاکمان آمریکا همیشه مشوق، تحریک کننده  و حامی جنایات اسرائیل علیهﻯ مردم خاورمیانه بودهﺍند. از طرف دیگر، مردم جهان به افشای ماهیت امپریالیسم و صهیونیسم ادامه می دهند. از لبنان تا هندوراس تا اروپا و آمریکای شمالی، از اسرائیل تا تیمور شرقی و آمریکای لاتین، مردم جهان خشم و نفرت خویش را از باندهای جنایتکار امپریالیستی و صهیونیستی ابراز داشتهﺍند . کشتیﮬﺎﻯ آذوقه و همبستگی با مردم غزه و محاصرهﻯ کاروان صلح استل توسط صهیونیستﮬﺎ خشم جهانیان را برانگیخته است. مبارزات مردم سراسر جهان علیهﻯ حاکمان متجاوز و صهیونیست اسرائیل و اظهار همبستگی با ملت قهرمان فلسطین تحسین برانگیز است، همچنان ادامه دارد.

 

زنده باد همبستگی با ملت فلسطین

مرگ بر متجاوزین صهیونیست

 

نقل از توفان الکترونیکی شماره 76 نشریه الکترونیکی حزب کارایران آبان ماه 1391

www.toufan.org