قتل عام کارگران معدنچیان آفریقای جنوبی محکوم است

 پلیس بورژوازی آفریقای جنوبی روز پنجشنبه 16 اوت ، به روی هزاران کارگران معدن که برای اضافه دست مزد دست به اعتصاب زده بودند، وحشیانه آتش گشود و بیش از 34 را تن به قتل رساند، دهها نفر مجروح و صدها  تن  رابازداشت نمود.

کارگران معدن که زیر بار رفرمهای نئولیبرای وویرانگر بورژوازی کمر خم کرده و تحت فشار عظیم اقتصادی هستند با اعتصاب متشکل خودخواهان افزایش حقوق به بیش از ۱۰۰۰ دلار در ماه  شدند و بر سراین مطالبه انسانی و برحق خود تهدیدات دولت سرمایه داری را بر نتابیدند و متحدا در مقابل پلیس و سازمان امنیت و تمام دستگاه سرکوب بورژوازی صف آرائی کردند.اما دولت بورژوازی آفریقای جنوبی بنا برماهیت ارتجاعی و انگلی خود و به خاطر زهرچشم گرفتن از کارگران وممانعت از گسترش اعتصاب به سراسر کشوربیشرمانه فرمان تیراندازی به  اعتصاب کنندگان را صادر کرد و یک باردیگر نشان داد بورژوازی در هر شکل و رنگی که باشد، مسیحی ، اسلامی، یهودی، کاتولیک ، سوسیال دمکرات، لیبرال و سلطنتی  و.. ماهیتا  استثمارگر و دشمن سوگندخورده کارگران است و آنجا که احساس خطر کند با توسل به قهر فاشیستی در مقابل کارگران و زحمتکشان می ایستد و پاسخ نان را با گلوله میدهد.

 قتل عام کارگران معدن آفریقای جنوبی لکه ننگی در تاریخ این کشوراست و دیر نخواهد بود که کارگران و عموم زحمتکشان با استفاده از تجارب مبارزه علیه رژیم ضد بشری آپارتاید بصورت متشکل به میدان آیند وکل رژیم سرمایه داری را سرنگون وآزادی و عدالت اجتماعی را در سراسر کشور مستقرسازند.

حزب ما ضمن محکوم کردن این جنایت خونبار و نفرت انگیز و اعلام همبستگی با کارگران اعتصابی از همه نیروهای انقلابی ومترقی می خواهد که این عمل فاشیستی را محکوم و با کارگران اعتصابی و خانواده های حانباختگان اعلام همبستگی نمایند.

 ننگ و نفرت بر رژیم سرمایه داری آفریقای جنوبی!

زنده باد اعتصاب معدنچیان آفریقای جنوبی!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهائی بشریت!

حزب کارایران(توفان)

 جمعه 17 اوت 2012

www.toufan.org