اطلاعیه حزب کارایران(توفان) وهمبستگی با کارگران ترکیه

 

دولت سرمایه داری ترکیه مسبب کشتار کارگران معدن است

 

 

در روز سه شنبه 13 ماه مه ، بیش از400 کارگر معدن زغال سنگ در شهر سوما ترکیه جان خود را در اثر انفجار معدن از دست دادند. کارگران معادن زغال سنگ و اتحادیه های کارگری ترکیه ماه ها قبل به مسئولین هشدار داده بودند که کاردر معادن ترکیه و بویژه این معدن بسیار خطرناک است ومسائل ایمنی کار مراعات نشده اند. اما دولت سرمایه داری اردوغان همه هشدارها را نادیده گرفت و کارگران را به حال خود رها کرد.

 
نماینده کارگران معدن زغال سنگ سوما درمصاحبه ای بیان داشته است که این حادثه نتیجه خصوصی سازی ، افزایش استخدام کارگران مقاطعه ای و کاهش نقش اتحادیه ها بوده است. این عوامل برای فشاربرروی
کارگران برای تولید بیشتربا هزینه کمتراعمال میشوند.


 بی تردید مسئول مرگ این کارگران دولت اردوغان و سرمایه داران زالو صفت اند که جان انسانها برایشان پشیزی ارزشی ندارد. در نظام سرمایه داری آنهم در شکل عریان نئولیبرالی ، انگیزه کسب حد اکثر سود وچاپیدن مطلق دسترنج کارگران و زحمتکشان معیار است ونه جان وسلامتی کارگران.

 

امروزپنج شنبه در سراسرترکیه ، اتحادیه های کارگری،دانشجویان وزنان و جوانان کشور به خیابانها ریختند و برعلیه دولت و صاحبان معادن دست به تظاهرات زدند. مردم چنان خشم و نفرت خود را از دولت فاسد ودزد وکلاهبرداراردوغان نشان دادند که رسانه های سرمایه داری غرب نتوانستند درمورد اعتراضات مردم ترکیه سکوت پیشه کنند.

 

سیستم سرمایه داری درقامت نئولیبرالیسم درهرگوشه ای از جغرافیای جهان که مستقر باشد جز غارت دسترنج کارگران و تضعیف محیط ایمنی و مرگ نان آوران خانواده  به چیز دیگری نمی اندیشد. حوادثی که در سالهای اخیردرآفریقای جنوبی، شیلی ، ترکیه ، برزیل، ایران وبولیوی و سایر کشورهای سرمایه داری رخ داده است  نمونه های روشنی از این دست هستند.کارگران همه کشورهای جهان تحت سلطه سرمایه داری دارای یک سرنوشتند وراهی جزمتشکل شدن درحزبشان وبرانداختن این نظام ضد بشری واستقرارسوسیالیسم ندارند.راهی جز این برای رهایی متصورنیست.

 

حزب کارایران(توفان) ضمن ابرازهمبستگی با خانواده های جانباختگان معدن زغال سنگ سوما وهمه کارگران و زحمتکشان ترکیه ، مسببین این فاجعه مصیبت باررا که جزدولت سرمایه داری اردوغان و سرمایه داران زالو صفت ترکیه نیستند، بشدت محکوم میکند وهمگان را به همبستگی با کارگران ترکیه فرامی خواند.

 

زنده باد همبستگی با کارگران ترکیه!

مرگ بر رژیم سرمایه داری ترکیه!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!  

حزب کارایران(توفان)

پنجشنبه بیست وپنجم اردیبهشت ۱۳۹۳

www.toufan.org