برای آزادی کارگران دربند بکوشیم،بکوشیم فریاد  کارگران زندانی باشیم

بیش از سی روز است که زندانیان سیاسی درزندان رجایی شهر در اعتصاب غذا بسر می برند. تلاش خانواده های زندانیان سیاسی نیز به جایی نرسیده ورژیم اسلامی عزمش را جزم کرده تا با شگردهای شناخته شده ضد انسانی جان این زندانیان را بگیرد. در حال حاضر تعدادی از زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می برند وهمچنان به مقاومت خود ادامه میدهند از جمله می توان ؛ سعید شیرزاد، ابراهیم فیروزی، سعید ماسوری، امیر قاضیانی، شاهین ذوقی تبار، ابولقاسم فولادوند، وحید صیاد نصیری، محمد امیرخیزی، محمدعلی (پیروز) منصوری، جعفر (شاهین) اقدامی، رضا اکبری منفرد، پیام شکیبا، مجید اسدی، حسن صادقی، محمدنظری، حمید بابایی و رضا شهابی نام برد.در بین اعتصاب کنندگان محمدنظری و رضا شهابی رسیدگی به وضعیت حقوقی پرونده خود را نیز علاوه بر اعتراض به محیط بند جدید مطالبه می کنند.رضا شهابی عضوهئیت مدیره سندیکای شرکت واحد بیست ویکمین روز اعتصاب خودرا پشت سر می گذارد وطبق گزارشات دریافتی حالش وخیم وجانش درخطر است.

زندان و شکنجه های جسمی و روحی فعالین کارگری توسط دستاربندان حاکم نشان از ضعف و ترس و درماندگی رژیمی است که توان پاسخ به ابتدائی ترین مطالبات کارگران این آفرینندگان ثروت جامعه را ندارد و در نتیجه برای حفظ نظام پوشالی سرمایه داری خویش بیشرمانه به قهر وترورمتوسل میشود.

سرکوب وحشیانه کارگران، کارگرانی که بدنبال تحقق اضافه دستمزد وتلاش جهت تاسیس اتحادیه های صنفی مستقل و یا دریافت حقوق معوقه خود هستند نفرت انگیز، ضد بشری و عملا بنفع امپریالیستها و صهیونیستها این جنگ افروزان بین المللی است.

خواست آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران زندانی وهمه زندانیان سیاسی خواست همه مردم ایران وهمه آزادیخوهان و نیروهای ترقی خواه جهان است. به یاری زندانیان سیاسی بشتابیم وازهیچ کوششی دریغ نورزیم.


سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!
زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهایی بشریت!
حزب کارایران(توفان)
www.toufan.org
سه‌شنبه ۷ شهريور ۱٣۹۶ - ۲۹ اوت ۲۰۱۷

ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران  زندانی وهمه زندانیان سیاسی هستیم