پیکارمتحد مردم کازرون علیه گرازهای اسلامی وعقب نشینی رژیم

 

اعتراضات برحق‌ مردم کازرون به طرح تقسیم این شهرستان، که از فروردین ماه آغاز گردید درروزهای چهارشنبه وپنجشنبه۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه به درگیریهای شدیدی منجرگشت که دراثر آن تعدادی کشته ،شماری زخمی و دهها نفر بازداشت شدند.اين اعتراضات شبيه به اعتراضات كشاورزان اصفهان عليه بي تدبيري و سياستهاي ارتجاعي نظام آشفته و بحران زده حاكم است . مردم به خشم آمده كازرون وقتی پاسخ اعتراضات مسالمت آمیز وآرام خود را با سرکوب و گلوله گرفتند به خشم آمدند ومتحد ویکپارچه در فلکه بنیاد شهید این شهر به پاسگاه نیروی انتظامی حمله کرده و آن را به آتش کشیدند. مردم و جوانان خشمگین کازرون همچنین خودروی پاسگاه انتظامی را به آتش کشیدند.

 

تظاهرات مردم كازرون که هفته ها ادامه داشته است ريشه درنارضايتي عمومي مردم ايران دارد وهرموضوع اجتماعی حتی"غير سياسي"مي تواند فورا رنگ سياسي به خود گيرد وبه حريقي عليه كليت نظام گنديده جمهوري اسلامي بدل شود .

 

اين اعتراضات خودجوش وعمومي اگرفاقد تشكيلات ورهبري صحيح باشند سرانجام سركوب و يا دراثر نفوذ عناصر ارتجاعي به كجراه كشيده خواهند شد .بايد هوشيار بود ضمن پيكار عليه عفريت داخلي ،دشمن خارجي را نيز از ياد نبرد و آگاهانه مبارزه را براي استقرار آزادي و دمكراسي وعدالت اجتماعي به جلو برد.

 

سرانجام در ساعات پایانی روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۷ مردم کازرون در میدان سیما دست به تجمع زدند و در پی انتشار خبر مربوط به عقب نشینی وزارت کشوراز طرح تقسیم کازرون؛ ‌مردم و جوانان شجاع این شهر به شادی خیابانی برای پیروزیشان بر اثر ایستادگی در برابر نیروهای امنیتی پرداختند. جوانان موتور سوار به خیابان آمده و با بوق زدنهای ممتد؛ به شادی پرداختند.

 

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی  که یک رژیم ریاکار،سرکوبگر وارتجاعی است، برای خواستهای انسانها هیچ ارزشی قایل نیست و بنا بر منطق اسلامیش، اساسا برای ابناء بشر فقط وظیفه برسمیت می شناسد و نه حقوق، رژیمی که هیچ گوش شنوا ندارد وابتدایی ترین حقوق مردم را با چماق وگلوله و زندان  پاسخ می دهد ، بیکباره از نقض حقوق بشردر سایر ممالک سخن می گویدو این دوگانگی و بی شرمی که دست کمی از بی شرمی و ریاکاری امپریالیستها و صهیونیستها ندارد مورد اعتراض برحق مردم قرارمی گیرد.دراین فضای دوداندود وبراین زمین آلوده است که نیروهای ارتجاعی مدافع قتل عام ملت فلسطین به یکباره مدافع حقوق بشروحقوق مردم کازرون میشوند ومذبوحانه میکوشند ازاین آب گلالود ماهی گیرند.

 

حزب ماازمبارزه برحق مردم کازرون و سراسر ایران علیه ظلم و ستم وگرانی وفقر وبیکاری وپیکار برای مطالبات دمکراتیک و آزادی احزاب و اجتماعات عمیقا حمایت میکند.

حزب ما ضمن محکوم کردن رژیم جمهوری اسلامی وابراز همدردی با خانواده های جانباختگان اعتراضات اخیرهمه نیروهای انقلابی ومردمی را به هوشیاری وپیکاری متحد علیه رژیم بربرمنش جمهوری اسلامی وافشای بی امان محافل سر سپرده امپریالیستی و صهیونیستی فرامی خواند.نباید فراموش کرد که زندان و اعدام و شکنجه در دستگاه جهنمی ساواک و ساواما دو روی یک سکه اند ، دفاع بیشرمانه از هریک ازاین دو نظام ضد بشر وناقض حقوق بشر، توهین به حقوق بشر است، باید درمقابل آن ایستاد.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!

دست امپریالیسم آمریکا ازایران ومنطقه کوتاه باد!

زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!

حزب کارایران(توفان)

شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

www.toufan.org