اعلامیه حزب کارایران(توفان)

قتل کولبران زحمتکش را محکوم میکنیم

...

بامداد روزدو شنبه ١٣ شهریور ١٣٩٦ دو کولبرکرد به نامهای "قادر بهرامی" و "حیدر فرجی" با شلیک نیروهای سرکوبگررژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی جان باختند و جنازه شان به بیمارستان صلاح الدین ایوبی شهر بانه تحویل داده شد.دراعتراض به این عمل جنایتکارانه پاسداران سرمایه ،مردم بانه روز سه شنبه دست به تظاهرات زده وشهر را به نیم تعطلیلی کشاندند.خبرها حاکیست گرازهای اسلامی رژیم به مردم یورش برده به ضرب وشتم اعتراض کنندگان پرداختند و شماری را بازداشت کردند.
آنچه باید دراین رابطه تاکید شود این است که مسئله کولبران زحمتکش فقط موضوع مردم کردستان نیست. نظامی که زحمتکشان کولبر را به گلوله می بندد همان نظام سرمایه داری است که بیش ازسه دهه است که کارگران معترض در اقصی نقاط کشوررا بخاطر اعتراض به بی حقوقی شان سرکوب کرده و به زندان افکنده است. همان نظامی است که کارتون خوابی وقبرخوابی وهزاران مصیبت اجتماعی را درسراسر ایران درکارنامه ننگین خود دارد.همان نظامی است که کارگران زحمتکش نظیر رضا شهابی را به بند کشیده و صدها کارگر درایران را به قتل رسانده است. دریک کلام رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی دشمن قسم خورده همه کارگرن وزحمتکشان سراسرایران است.


ازاین روی مبارزه مشترک همه کارگران وزحمتکشان وهمه خلقهای ایران علیه دشمن مشترک وبرای استقرار آزادی ، دمکراسی و عدالت اجتماعی امری حیاتی و تعیین کننده است. این مبارزه مشترک بدون خط کشی ومرز روشن با سایر دشمنان قسم خورده مردم ایران اعم از امپریالیسم و صهیونیسم بیراهه است به پیروزی نخواهد .

حزب کارایران(توفان) که ضد رژیم سرمایه داری و ضد امپریالیست و ضد صهیونیست است ضمن ابراز همدردی با خانواده این جانباختگان زحمتکش اقدامات بربرمنشانه جمهوری اسلامی را محکوم میکند وبراتحاد ویگانگی اپوزیسیون انقلابی علیه ارتجاع وامپریالیسم پای میفشارد.


سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!
زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهایی بشریت!

حزب کارایران(توفان)
۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶
www.toufan.org