اعلامیه

درمحکومیت کشتار اعضای سازمان مجاهدین دراردوگاه لیبرتی

روز پنجشنبه هفتم آبان برابر با ۲۹ اکتبر اردوگاه لیبرتی دربغداد که محل اقامت نزدیک به ۳۰۰۰ تن از اعضاءوفعالین مجاهدین است بطور وحشیانه ای مورد حمله موشکی عوامل جمهوری اسلامی قرارگرفت که دراثر آن بیش از ۲۰ تن کشته و صدها تن مجروح شدند. چنین اقدامی نه اولین بار است ونه آخرین آن خواهد بود.سازمان مجاهدین با سیاستهای ارتجاعی اش بر ادامه حضور اعضایش درخاک دشمن پای فشرده وهنوز هم پای میفشارد و هیچ اقدام جدی برای خروج آنها بعمل نیاورده است.این سازمان درپی سازش هسته ای آمریکا با ایران و منتفی شدن خطر فوری تجاوز نظامی به میهن درچنان بن بستی گرفتار آمده است که راهی جز قربانی کردن اسرای مجاهدین مقیم عراق و جنجالهای بی سرانجام درعرصه بین المللی نمی بیند.اشک تمساح جان مکین ویا جان کری برای جانباختگان بیدفاع وآه وتاسف راستهای افراطی در اتحادیه اروپا ، ضامن امنیت جان اسرای مجاهد در بغداد نخواهد بود.

 حزب ما همانطور که در مقالات واعلامیه های گذشته بیان کرده است، ضمن محکوم کردن کشتار اسرای بیدفاع اردوگاه لیبرتی ، رهبری سازمان مجاهدین را نیز که سرنوشت هزاران نفر را به بازی گرفته وبا توسل به خون کشته شدگان برای بقایش تقلا میکند، محکوم میکند وازهمه نیروهای آگاه ومسئول می خواهد که با فشار بر این سازمان راه خروج این پناهندگان را ازجهنم اردوگاه لیبرتی فراهم آورند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!

دست امپریالیسم آمریکا از ایران ومنطقه کوتاه باد!

حزب کارایران(توفان)

۹ آبان ماه ۱۳۹۴ خورشیدی برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۱۵

www.toufan.org