فرخنده باد اول ماه مه

                 گرتودوروزی ندهی تن به کار       یکسره نابود شود روزگار

 

اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی کارگران در شرایطی فرا میرسد که رژیم سرمایه داری و ضد کارگری جمهوری اسلامی همچنان به حقوق کارگران و عموم زحمتکشان تعرض میکند ودرمقابل جنبش توده ای و دموکراتیک مردم ایران که بعد از انتخابات تقلبی  ریاست جمهوری 22 خرداد ارکان نظام را به لرزه انداخت، خود را ضعیف می بیند. طبقه کارگر ایران امروز از کلیه حقوق اجتماعی  خویش محروم است، قانون کار، بیمه اجتماعی، حق تجمع در اتحادیه های کارگری فقط کلماتی بر روی کاغذ است. طبقه کارگر ایران  که نعم مادی زائیده رنج و زحمت او است خود دربینوائی و گرسنگی زندگی میگذراند وزیر خط فقر و بدبختی ادامه حیات میدهد. حداقل دستمزد کارگران در سال 89 ،303 هزار تومان تعیین گردیده است. این مبلغ با توجه  به تورم افسارگسیخته و گرانی کمرشکن فشارعظیمی را برکارگران و مزدبگیران وارد میسازد. این درحالی است که خط فقر درتهران و شهرهای بزرگ درسال گذشته 850 هزارتومان تعیین شده بود. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به رهبری خامنه ای و احمدی نژاد با الهام از سیاستهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای غارتگران داخلی و بین المللی امنیت و برای کارگران و عموم مردم زحمتکش ایران ناامنی و فقر و فلاکت تولید  میکند." رافت اسلامی "  تنها شامل سرمایه داران و دلالان غارتگربین المللی است و نه کارگرایرانی که درپوشش کارگری به بردگی مشغول است.

دستگیریهای خودسرانه و سرکوب فعالین و رهبران اتحادیه های کارگری به شدت ادامه دارد وعلیرغم این اما کارگران ایران هرگزاز پای ننشسته اند و مبارزه علیه خصوصی سازی، اخراج دسته جمعی و برای دریافت حقوق معوقه و اضافه دستمزد و برای تشکیل سندیکای مستقل دامنه وسیعتری یافته است. اعتصابات شجاعانه کارگران ایران دربسیاری ازکارخانه های  کشور همه نشان از این است که جمهوری اسلامی علیرغم  سرکوبگریها و توطئه علیه کارگران موفق نگشته به اهداف شوم خود و ساکت کردن صدای اعتراض کارگران دست یابد. مقاومت درخشان کارگران ایران ازدرون زندانهای جمهوری اسلامی ، درکارخانجات ،درخیابانها و مقابل مجلس و شهرداریها ....بشدت ادامه دارد.جمهوری اسلامی از پیوند جنبش دمکراتیک مردم با جنبش کارگری وحشت دارد زیرا بخوبی میداند در صورت تحقق چنین امری و برافراشته شدن یرچم اعتصاب عمومی مقدمه سقوط رژیم منفور و محکوم اسلامی فراهم  می آید.از همین روست که  امسال نیز همچون سالهای گذشته  به مزدورانش فرمان آماده باش داده است تا کنترل مراسم اول ماه مه را دردست گیرند. بگیر و ببندها ها را آغاز نمودند و هرگونه تظاهرات و تجمع کارگری بدون مجوز جمهوری اسلامی را غیر قانونی اعلام  داشته اند. لیکن همانطور که همواره شاهد بوده ایم کارگران قهرمان ایران و سایر زحمتکشان علیرغم تهدیدات مزدوران رژیم، اول ماه مه راجشن گرفته  و آن را به پرچمی علیه فاشیسم مذهبی حاکم و سرمایه داری تبدیل نمودند. امسال نیز چنین خواهد شد.

 برای رهائی ازقید سرمایه داری و امپریالیسم و جلوگیری از جنگهای خونین وغارتگرانه و نابودی سلاحهای اتمی  وکشتارجمعی راهی بجز انقلاب سوسیالیستی  موجود  نیست. نفی عنصر قهر و منع توده های لگد کوب شده از قیام و انقلاب بر علیه توحش و بربریت جهان سرمایه، به معنی تائید اوضاع اسفبار کنونی و جبهه سائی درمقابل آن است و بی تردید چنین امری فاصله عمیق بین محافل گوناگون رفرمیستی رویزیونیستی ومارکسیسم- لنینیسم را بنمایش می گذارد.

کارگران  و زحمتکشان جهان تنها از طریق اتحاد و پیکارهای بی امان بر علیه  سرمایه داری و امپریالیسم جهانی و تنها از طریق انقلاب و راهی که لنینیسم نشان میدهد قادرند قدرت سیاسی را به کف گرفته و آینده تابناک بشری را با دستان پرتوان خود رقم زنند. این راه رهائی بشریت و راه تحقق حقوق بشر برای همه کارگران و زحمتکشان است.

 

حزب کارایران(توفان) به کارگران قهرمان ایران و جهان ،اول ماه مه  روز جهانی کارگر را شاد باش میگوید و ایقان دارد که پیروزی اردوی کار بر سرمایه تنها ازطریق وحدت وتشکیلات ورهبری حزب سیاسی و تنها ازطریق انقلاب سوسیالیستی و راهی که لنینیسم  نشان میدهد و پیکار جسورانه و شفاف علیه انحرافات آنارکوسندیکالیستی، اکونومیستی، ترتسکیستی و کائوتسکیستی و... میسر خواهد گشت. جز این راهی نیست.

 

درود به طبقه کارگر قهرمان ایران!

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!

حزب کارایران(توفان)

اردیبهشت 1389

www.toufan.org

toufan@toufan.org