مصاحبه هئیت تحریریه توفان با رفقای " تشکیلات برای بازسازی حزب کمونیست یونان (55-1918) "

 در مورد تحولات اخیر دریونان

فوریه 2015 برابر با بهمن ماه 1393

 

پرسش – رفقای عزیز، مردم یونان با چندین اعتصاب عمومی و مبارزات پیگیر خیابانی خشم و نفرت خود را از سیاستهای ریاضت اقتصادی دو حزب در قدرت ، سوسیال دمکرات "پاسوک"و محافظه کار "دمکراسی نو" ، که کشور را در فقر و بیکاری فرو بردند بیان نمودند و خواستار تغییر در جامعه شدند. شما پیروزی سیریزا در انتخابات را چگونه ارزیابی وتعبیر میکنید؟

 

پاسخ – اکثرمردم یونان اقدامات اقتصادی ستمگرانه و کلا سیاستهای نئولیبرالی که بر جامعه تحمیل شده بود  و احزاب بزرک بورژوازی پاسوک و دمکراسی نو که این اقدامات را با  نوکر منشی تمام باجرا در آوردند را با رای به سیریزا نفی و محکوم نمودند. همچنین ، نفرت مردم از تغییر فاشیستی زندگی اجتماعی که توسط دولت اندونیس ساماراس بی وجدان تبلیغ میشد پیروزی انتخاباتی سیریزا را توضیح میدهد.

 

پرسش – سیبراس و چندین نیروی سیاسی ، حزب سیریزا را " چپ رادیکال "  توصیف میکنند که قرار است به نحوی مردم یونان را از فلاکت اقتصادی نجات دهد. ماهیت طبقاتی سیریزا چیست ودولت سیبراس اجرای چه برنامه ای را به مردم یونان قول داده است؟

 

پاسخ – خصلت انقلابی " حزب کمونیست یونان"  با دخالت ددمنشانه رویزیونیستهای خروشچفی روسی در سالهای 1956-1955 نابود شد و جای آنرا نوعی سوسیال دمکراسی بورژوائی در حزب "کمونیست" یونان برهبری رویزیونیستهای خروشچفی یونانی گرفت.

 

در سال 1968، حزب "کمونیست" یونان به دو شاخه انشعاب کرد : یک شاخه کمونیست اروپائی بنام حزب "کمونیست" یونان (داخلی)  وشاخه دیگر حزب خروشچفی - برژنفی  "کمونیست" یونان.  سیریزا از شاخه اول منشا گرفته است و نتیجتا حزبی سوسیال دمکرات و رفرمیست است که بطور کلی با سیاست اپورتونیست راست هدایت میشود و با خصوصیات طبقاتی خرده بورژوازی توصیف میشود.

در حوزه مسائل اجتماعی ، سیریزا حزب ضد فاشیست است که از تناقضات و ناسازگاری بسیاری در مواضع   ، همانطور که اتحاد و ائتلافش با حزب راستگرای بورژوائی آنل در تشکیل دولت نشان میدهد ، رنج میبرد.

 

پرسش - یونان عضو اتحادیه اروپا  و عضو ناتوست و ساستهای نئولیبرالی قدرتهای امپریالیستی غرب را باجرا در آورده است. آیا سیبراس خواست و اراده از بین بردن وابستگی سیاسی، اقتصادی ، و نظامی یونان به امپریالیستهای غربی و کوتاه کردن دستهای مثلت اتحادیه اروپا – بانک مرکزی اروپا - صندوق بین المللی پول از زندگی مردم را دارد؟

 

پاسخ - سیبراس و گروه رهبری سیریزا نه خواست و نه اراده حذف وابستگی سیاسی یونان به امپریالیسم را دارند. تنها کاری که بنظر میرسد سیبراس میخواهد انجام دهد کاهش فشار اتحادیه  و بانک مرکزی اروپا در مورد اجرای برنامه های شدید ریاضت کشی اقتصادی است. سیبراس انتخاب استراتزیک خود را کرده است که یونان عضو اتحادیه اروپا و منطقه پولی اورو باقی بماند.

 

پرسش - مسلما پیروزی مردم یونان علیه اقدامات ریاضتی احزاب در قدرت ، "پاسوک" و " دمکراسی نو" ، خبرمسرت بخشی است. تحولات دیالکتیکی شرایط پس از برگزاری انتخابات چگونه است؟ آیا شرایط بعد از پیروزی سیبراس مبارزه طبقاتی توده های کار یونان را تقویت میکند؟

 

پاسخ – در طول سه هفته اول بعد از انتخابات ، دولت سیریزا برای اجرای برنامه های خود دست به یک سلسله اقدامات زده است که حمایت و نظربخشهای وسیع مردم را بخود جلب کرده است ، نظری که متاسفانه به نوعی  آغشته به توهم است. ما فکر میکنیم که پیروزی سیریزا تا حدی میتواند شرایط مساعدی برای تقویت مبارزه طبقاتی ایجاد کند. اینکه این امکان به واقعیت تبدیل شود به عوامل متعددی بستگی دارد که مهمترین آنها سازماندهی اکثریت توده های کار در اتحادیه های کارگری مستقل و سراسری و تاثیر چپهای پیگیر ، نیروهای ضد امپریالیست و کمونیست های انقلابی بر روی آنها و بر روی جامعه در کل است.

 

پرسش – حزب باصطلاح کمونیست یونان در انتخابات اروپا شرکت کرد. علیرغم عبارت پردازی های این حزب در مورد  خواست ترک یونان از منطقه پولی اورو ، سیاستهای این حزب رفرمیست با سیاستهای سیریزا تا چه اندازه متفاوت اند؟

 

پاسخ - توضیح این مسئله مهم است که حزب "کمونیست" یونان ، علیرغم حملات حرفی علیه اتحادیه اروپا و منطقه اورو ، هیچگاه ( نه حتی برای عوامفریبی ) مسئله خروج یونان ار اتحادیه اروپا و منطقه اورو را مطرح  نمیکند. این مسئله را همچنین در برنامه این حزب که در آخرین کنگره آنها تصویب شده است میتوان دید. حزب " کمونیست" یونان ، یونان را کشوری امپریالیستی ارزیابی میکند و با نظریه " ایده وابستگی ملی در جهان معاصر کاربردی ندارد " موافق است. (2005/2/1)) . علاوه بر این ، در مورد اورو، رهبری  این حزب بیان کرده است که " راه حل خروج ار ارو و بازگشت به واحد پول سابق یونان در شرایط کنونی فاجعه آور خواهد بود" (2011/5/30). بنابراین، در ماهیت سیاست این حزب تفاوت چندانی با سیاست سیریزا نمی باشد.

 

پرسش – بحرانهای یونان ، بسیج گسترده اقشار وسیع مردمی و شکل گیری یک بدیل انقلابی بر علیه سرمایه داری را طلب میکنند.  لطفا کمی در باره تاکتیک خودتان در شرایط کنونی برای تقویت مبارزه  طبقه کارگر و تعمیق خواستهای انقلابی معترضین در خیابان برای ما توضیح دهید.

 

پاسخ – برای کمک به رشد مبارزه طبقه کارگر و اعتلای جنبش انقلابی ، سازمان ما ، تشکیلات برای بازسازی حزب کمونیست یونان - (55-1918)- KKE ، در یک شرایط نامساعد تلاش دارد که به اهداف زیرین دست یابد.

الف -  بازسازی و احیای KKE (1918-1955) و وحدت ایدئولوژیک - سیاسی- تشکیلاتی کمونیست های یونان بر پایه مارکسیسم - لنینیسم و هواداری از رفیق استالین

ب – تشکیل اتحادیه های کارگری سراسری وواقعا مستقل با هدف مقاومت درمقابل سیاستهای نئولیبرالی وحشیانه ریاضت اقتصادی و پیشبرد هرچه بیشتر مبارزه کارکران و مردم در تلفیق با مبارزه بر علیه فاشیسم و نازیسم

ج – همکاری بین نیروهای چپ منسجم و غیرمتناقض و  نیروهای ضد امپریالیست و ضد فاشیست با هدف تشکیل جبهه وسیع توده ای که بر علیه وابستگی به امپریالیسم مبارزه کند و خواهان خروج یونان ار اتحادیه اروپا و ناتو و منطقه پولی اورو باشد.

 

 هئیت تحریه توفان:با سپاس ازاینکه مصاحبه با ما را پذیرفتید . برای سازمان شما درراه احیای حزب طبقه کارگر، حزب مارکسیست لنینیست یونان ورهائی پرولتاریا وهمه زحمتکشان یونان درنبرد علیه سرمایه داری وامپریالیسم پیروزی روزافزون آرزومندیم.

" تشکیلات برای بازسازی حزب کمونیست یونان (55-1918) ":

 ما نیز برای حزبتان، حزب کارایران(توفان)  ومردم ایران پیروزی آرزوداریم.

 

 

نقل از توفان الکترونیکی شماره 104 نشریه الکترونیکی حزب کارایران  اسفند ماه 1393

www.toufan.org