شادباش نوروزی حزب کارایران(توفان)

نوروزتان پیروز،هرروزتان نوروز


عید نوروزکه نوید دهنده تحول و دگرگونی طبیعت است و خبراز شور و نشاط و زیبائی بهار می دهد را به همه هموطنان صمیمانه تبریک میگوییم ،نوروزی که همیشه با خود امید  تحول در جامعه انسانی و پشت سر گذاشتن زمستان سرد و تاریک و رنج آور نظم طبقاتی و دستیابی به صلح و دوستی و همبستگی و همیاری و خوشبختی و سعادت جامعه انسانی را به همراه می آورد، امیدی که سرچشمه تلاش و مبارزه همه آزادیخواهان بر علیه جهل و نادانی و ارتجاع و امپریالیسم  است، بر یکایک عزیزان مبارک باد.

هموطنان عزیز، کارگران وزحمتکشان تحت ستم ایران!

درعید نوروز، عیدی که طبیعت جامه نو برتن می کند و شما نیز باید خود را با آن هماهنگ سازید،  متاسفانه درشرایط بس اسفناک ودردناکی بسر می برید. امسال نیزمانند سالهای پیش، سفره تان از برکت وجود رژیم منفورسرمایه داری جمهوری اسلامی خالی تر از گذشته است و نوروزتان همانند هر روزتان شده است. فقر و گرانی و ناامنی اقتصادی بیداد می کند و حلقوم شما را می فشارد.

سالی که گذشت بازهم متاسفانه سال پیشروی در فقر و عمیقتر شدن شکاف طبقاتی بود و این روند با توجه به سیاستهای ارتجاعی و سرمایه دارانه و نئولیبرالی حسن روحانی ادامه خواهد داشت. جمهوری اسلامی که به دلیل همین سیاستهای اقتصادی و نابود کردن تولید صنعتی و کشاورزی به نفع تجار و دلالان و مافیا و سلطه گران جهانی، توان ایستادگی در برابر تحریمهای اقتصادی و بانکی را نداشته ، برای حفظ قدرت سیاسی اش مجبور به تسلیم در مقابل اجانب شده است. وعده سرمایه گذاری خارجی درایران و امتیاز دادن به کلان سرمایه داران بین المللی درقالب نو لیبرالیسم جز وخیمتر کردن وضعیت معیشتی مردم بویژه کارگران ومزدبگیران زحمتکش ثمری تا کنون نداشته است. ملایان بی کفایت حاکم برای حفظ قدرت خویش هر خیانت وزد وبند بیشرمانه با جهانخواران بین المللی را با یک آیه و در پوشش مصلحت الهی توجیه میکنند تا چند صباحی برعمر نکبتبارشان بیافزایند.

 

تعیین حداقل دستمزد مزد کارگران برای سال ۹۶  که توسط شورای عالی کار رژیم جمهوری اسلامی اعلام شد یک سند بردگی برای اردوی کار وزحمت است که بیشرمانه رسمیت یافته است. تصویب حداقل  دستمزد  برای سال ۹۶با ۱۴ درصد افزایش از ۸۱۵ هزار تومان به ۹۳۰هزار تومان درحالی صورت گرفت که شماری ازکارشناسان اقتصادی داخل کشورخط فقر را درحال حاضر حدودا ۴ میلیون تومان  برآورد کرده اند. حتا به اعتراف یکی از نمایندگان مجلس اسلامی و دبیر کل "خانه کارگر"، ۹۰" درصد کارگران زیر خط فقربسر می برند".

 

شک نیست که چنین سیاست اقتصادی خانمانبراندازی به معنی تداوم وتعمیق فقر و فلاکت و اعتیاد و کارتون خوابی و گورخوابی، کلیه فروشی و تن فروشی  است وجز این نیز نمی باشد.سیاستهای نئولیبرالی حسن روحانی وسرکوب اعتراضات کارگری وتشکلهای نوپای سندیکایی درخدمت کلان سرمایه داران داخلی و بین المللی است و باید درهم شکسته شود.

 

مردم شریف ایران!

 

 سال 1395 را باید سال دزدیهای کلان، سال حقوقهای نجومی ، سال سراسیمگی سران رژیم و تشدید بحران اقتصادی و رشدروزافزون اعتراضات کارگری نامید. اختلاسهای چند هزار میلیاردی و بر ملا شدن دزدیهای امثال بابک زنجانیها فقط گوشه ای از پرونده های فساد و دزدی دستگاه حاکمه است و این امر یک بار دیگر نشان می دهد که رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی مظهر دزدی و فساد و ارتشاء است و مردم ما هیچ امید به بهبودی وضعیت خود در چهارچوب سیاستهای نئو لیبرالی وباندهای مافیائی حاکم  ندارد و راهی جز تشدید مبارزه علیه مستبدان ضد کارگر وضد بشرحاکم و هوشیاری و پیکار متحد علیه امپریالیستها و نوکران استعمار پیش روی خودنمی بیند. راه نجات مردم ایران راه برانداختن رژیم جمهوری اسلامی بدست توانای خویش است. این سی ونهمین نوروزی است که ملا های مفتخور بر مردم ایران تباه می گردانند.

به امید سالی مملو از یگانگی و پیکاری سراسری و متحد علیه تاریک اندیشان حاکم برایتان در سال جدید پیروزی و شادی و سربلندی آرزو میکنیم. به امید فراز آمدن نوروزمردم ایران.نوروزتان پیروز!

 

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!

دست امپریالیستها از ایران ومنطقه کوتاه باد!

حزب کارایران(توفان)

۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

www.toufan.org