شادباش نوروزی حزب کارایران(توفان)

نوروزتان شادومبارک باد!

 

طبیعت درآستانه بهار، سیمای زیبای خودرا عرضه میکند وسنتن همانگونه که طبیعت هیبت نوبرتن می آراید، مردم میهن ما نیزمی بایست باگرامیداشت این سنت ارزنده با جامه نوبرتن وخنده شادمانه بر لب سال کهنه راپشت سرگذارده وبه استقبال نوروز شتابند، می بایست هرسال با آموزش ودستآوردهای نوین ازسال کهن به سازندگی وپیشرفت درهمه عرصه ها درسال نو بپردازند.اما درکمال تاسف و تاثر در ایران ما وضع بگونه دیگری است.وضع براستی به مصداق ضرب المثل "سال بسال دریغ ازپارسال" شده است.زحمتکشان میهن ما گرچه میکوشند علیرغم  کوششهای مرتجعانه و ضدفرهنگی و ضد سنن ملی هئیت عمامه  بسر حاکم  با برگزاری مراسم عید نوروز سنن ارزنده ملی را زنده نگاهدارند ودراین راه  نیز با هئیت حاکمه به ستیز برمی خیزند، ولی اوضاع حاکم بر کشورآن خنده شادمانه واقعی  را از لبها زدوده است.

 

مردم میهن ما یا درغم از دست رفتگان سوگوارند یا دراثرویرانگری اقتصادی درفلاکت و بی خبری و انتظاربسرمی برند .نه از پیشرفت  خبری هست ونه از ترقی وتعالی نشانی. در کشورما آموزش نیزنه درزمینه فرهنگ و صنعت وتولید که برمحور آیات وروایات کهنه وپوسیده، دلالی ورانتخواری و بده بستان مافیایی دور میزند. آخوند درعین کینه ورزی به سنن ملی،  کهنه پرست است.او به همین دلیل با پیشرفت وتمدن وترقی که پیوسته نومی طلبند وکهنه را بدور می افکنند عمیقن مخالف است واین کهنه پرستی  خودریشه بسیاری از مصائبی است  که بر میهن ما روی آورده است و دراشکال مختلفی ادامه دارد.

درسال گذشته حجم کالاهای وارداتی مصرفی ازهمیشه بیشتر شده ودرنتیجه حجم بیشتری ازپول کشوررا بخود اختصاص داد. درسال گذشته علیرغم ادعاهای گوش خراش "مبارزه با مواد مخدر" عده بیشتری از جوانان کشوردر چنگال این مواد تباه  کننده اسیر گشتند. درسال گذشته مردم میهن ما  بیشتراز گذشته با فقر  ومحرومیت دست وپنجه نرم کردند. بیشماران بیکارشهروده ازگرسنگی و بی خانمانی با مرگ دست وپنجه  نرم میکنند. آنها هم که  از درآمدی  برخوردارند  به علت  وجودتورم  وسیر صعودی  افزایش  قیمت ودرنتیجه  پائین آمدن  قدرت  خرید  با وضعی به مراتب وخیمتر از سال پیش روبرویند. حداقل دستمزد براي سال ٩٥ هم  که حدود ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شده است به معني تشديد فشاربرزحمتکشان وشيره جانشان را كشيدن است . رژیم خون آشام جمهوری اسلامی درسال گذشته  به سیاست زندان، شکنجه، اعدام  و سرکوب  دگراندیشان بویژه فعالین کارگری ادامه داد. دریک کلام سالی که گذشت درفقروگرانی ورشوه وفساد ودزدی های کلان  پیشروی داشتیم ونمونه بابک زنجانیها قطره ای دردریاست و سرنخ همه این دزدان به بالائیهای صاحب منصب شورای نگهبان ومجلس خبرگان وشورای مصلحت اسلامی ،مجلس شورای اسلامی وکلیت سردمداران مافیای حاکم وصل است وجز این نیست.

درسالی که گذشت رژیم ملایان از موضع ضعفِ وخیانت با کشورهای ۵ + ۱ در وین به نتیجه رسید. رژیم جمهوری اسلامی این تسلیم زبونانه را یک پیروزی بزرگ جلوه داد  درحالی که  اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی ایران به کمتر از۳.۶۷ درصد کاهش یافت ، تعداد سانتر فیوزها از ۱۹۰۰۰ به ۵۰۶۰ تقلیل یافت، تعطیل شدن آب سنگین اراک وتاسیسات فردو وبا نظارت ۲۵ ساله در قالب قرارداد پروتکل الحاقی برایران نیز تحمیل گردید. کل خسارت مالی ایران حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد گردید.....چه وقیحانه است پذیرش یک سیاست نواستعماری وخیانت به منافع ملی مردم را پیروزی و تضمینی برای صلح جلوه داد!

وعده سرمایه گذاری خارجی درایران و امتیاز دادن به کلان سرمایه داران بین المللی درقالب نو لیبرالیسم جز وخیمتر کردن وضعیت معیشتی مردم بویژه کارگران ومزدبگیران زحمتکش ثمری نخواهد داشت. ملایان مرتجع حاکم برای حفظ قدرت خویش هر خیانت وزد وبند بیشرمانه با جهانخواران بین المللی را با یک آیه و در پوشش مصلحت الهی توجیه میکنند تا چند صباحی برعمر نکبتبارشان بیافزایند.

حزب کارایران(توفان) نوروز این سنت ارزنده ملی را به همه کارگران، به همه زحمتکشان، به همه معلمان ، به همه دانشجویان، به همه زنان مبارز سراسرایران، به همه خانواده های جانباختگان راه آزادی، به کارگران مبارززندانی وهمه زندانیان شریفی که پرچم مبارزه را درزندانها و شکنجه گاههای رژیم برافراشته اند و به همه رفقا و یاران و همه کسانیکه در راه آزادی و سعادت ستمدیدگان میرزمند شاد باش می گوید وبرایشان درپیکارعلیه رژیم تبهکارسرمایه داری جمهوری اسلامی پیروزی آرزومی کند. به امید فرا رسیدن نوروزمردم ایران. نوروزتان پیروز باد!

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!

دست امپریالیستها از ایران ومنطقه کوتاه باد!

حزب کارایران(توفان)

اسفند هزار و سیصد و نود وچهار خورشیدی

www.toufan.org