نود وپنجمین سالگرد انقلاب کبیرسوسیالیستی اکتبر گرامی باد!

 

نود و پنج سال ازانقلاب عظیم پرولتری شوروی می گذرد. انقلاب عظیمی که جهان سرمایهاری را به شدت لرزاند و به وحشت مرگ انداخت. درهفتم نوامبر 1917شوراهای کارگران،دهقانان و سربازان پتروگراد در قیام مسلحانه به رهبری حزب کمونیست بلشویک روس، لنین و استالین به قصر زمستانی تزار هجوم آوردند و با بر انداختن "حکومت موقت"، مظهر بورژوازی و خیانت سوسیالیستﮬﺎﻯ اپورتونیست، دورهﻯ نوین سوسیالیسم را بنیان گذاردند.  

لننیسم مظهر این انقلاب سوسیالیستی کارگری با مشی قاطع خویش بر گنجینهﻯ مارکسیسم و سوسیالیسم علمی افزود، پرولتاریا و خلقﮬﺎﻯ ستمکش را با سلاحﮬﺎﻯ برائی مسلح نمود.

پیکارسهمگین طبقاتی پرولتاریا که ثمرهﻯ اولین خود را درکمون پاریس به سال 1871 داد، شیپور مرگ طبقات ستمگر و ظالم، طبقات بورژوا و فئودال را دمید. انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر در نبردی خونین و مسلحانه به رهبری حزب کمونیست بلشویک روس علیهﻯ دشمنان داخلی و خارجی در طول پیکارهای فراوان پیشاهنگ پرولتاریای روس، با تکیه بر مارکسیسم، دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار ساخت. این انقلاب آموخت که مبارزهﻯ طبقاتی پرولتاریا و دیکتاتوری او بر طبقات استثمارگر منکوب گشته تنها راه برای بر انداختن هرگونه ستم اعم از طبقاتی وملی است.

تجربهﻯ انقلاب سوسیالیستی اکتبر و لنینیسم نشان داد که بدون حزب  مارکسیستی ــ لننیستی که در نبردهای طبقاتی برضد ارتجاع، بورژوازی، امپریالیسم و فرصت طلبان رنگارنگ آبدیده شده باشد، بدون حزب کمونیستی که ستاد رهبری انقلاب تودهﮬﺎﻯ زحمتکش باشد نمی توان امر رهائی پرولتاریا و سایر اقشار تحت ستم را از زیر هرگونه یوغی به سرانجام رسانید، و از پیچ و خمﮬﺎ و دامﮬﺎﻯ دشمنان انقلاب رهائی جست. 

انقلاب اکتبر می آموزد که طبقهﻯ کارگر برای آن که به هدف خویش که ایجاد جامعهﺍﻯ بدون طبقه و بدون استثمار است نائل آید باید ابتدا قدرت سیاسی را به دست آورد. تنها با به دست آوردن قدرت سیاسی است که طبقهﻯ کارگر می تواند به آرمانﮬﺎﻯ خویش تحقق بخشد. لنین از همان نخستین سالﮬﺎﻯ فعالیت انقلابی خود خاطر نشان ساخت که عمده ترین مسئلهﻯ هر انقلاب، مسئلهﻯ قدرت حکومتی است. "برای انجام انقلاب اجتماعی، پرولتاریا باید قدرت سیاسی را به دست آورد. قدرتی که او را حاکم بر اوضاع خواهد کرد و به او امکان خواهد داد که تمام موانعی را که بر سر راه آرمان والای اوست از میان بردارد" (لنین 1902)

انقلاب اکتبر نشان داد که بدون اعمال قهر نمی توان قدرت سیاسی و حکومت را به تصرف درآورد. لنین به درستی خاطرنشان ساخت "طبقهﻯ اسیری که نخواهد اسلحه به دست گیرد و به کاربردن آن را بیاموزد، چنین طبقهﻯ اسیری فقط شایستهﻯ آنست که با وی مانند بردگان عمل شود."

قهری انقلابی و تودهﺍﻯ و نقشه مند به رهبری حزب پرولتاریا و درهم شکستن نظام سرمایهﺪاری، یکی دیگراز درسﮬﺎﻯ مهم و کلیدی انقلاب سوسیالیستی اکتبر است.

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نخستین دولت و نظام سوسیالیستی در تاریخ بشریت، اولین پایگاه سرخ انقلابات کارگران و خلقﮬﺎﻯ ستمدیدهﻯ سراسر جهان و دفاع قاطعانه از لنینیسم و ساختمان سوسیالیسم همواره با نام رفیق استالین همراه است. بیش از سی سال مبارزات خلقﮬﺎ و پرولتاریای اتحاد شوروی تحت رهبری استالین، حملات، تهاجم و محاصرهﻯ امپریالیستﮬﺎ را درهم شکست، تروتسکیسم و رویزیونیسم را درهم کوبید و سرانجام با رهبری خردمندانهﺍش، فاشیسم هیتلری را نابود گردانید و بشریت را از این هیولا رهانید و ضربات جبران ناپذیری بر پیکر امپریالیسم جهانی  وارد ساخت.

مضمون اصلی سوسیالیسم یعنی دیکتاتوری پرولتاریا بر طبقات سرنگون شده و کوششﮬﺎﻯ جان سختانهﻯ آنان و به ثمر رسانیدن گذار جامعهﻯ سوسیالیستی به کمونیسم می باشد.

پس از مرگ رفیق استالین و کودتای رویزیونیستﮬﺎﻯ خروشچفی، اینان کمونیستﮬﺎﻯ بلشویک را در سراسر حزب منفرد و نابود گردانیدند، بر دیکتاتوری پرولتاریا این آموزش حیاتی مارکسیسم ــ لنینیسم با بیشرمی و وقاحت خط بطلان کشیدند، آن را با "حزب همه خلقی" و " دولت همه خلقی" جانشین ساختند. تجدید نظر در اصول مارکسیسم ــ لننیسم و با به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط رویزیونیستﮬﺎ، نشان داد که مبارزهﻯ طبقاتی بورژوازی منکوب شده، علیهﻯ سوسیالیسم نه تنها پایان نیافته بلکه در اشکال نوین خود شدید تر، ظریف تر، محیلانه تر نیز می گردد، نشان داد که پرولتاریا هنوز در اوان انقلابات پرولتری سوسیالیستی گام بر می دارد و امکان برگشت به عقب و احیای سرمایهﺪاری وجود دارد. 

انقلاب اکتبر می آموزد برای پیروزی در مبارزهﻯ انقلابی و به خاطر جلب تودهﮬﺎ و رهبری آنها در راه انقلاب سوسیالیستی ناگزیر باید رویزیونیسم و اپورتونیسم را درهم شکست. بدون پیکاری پیگیر و همه جانبه با انحرافات سوسیال دموکراتیسم، آنارکوسندیکالیسم، اکونومیسم، تروتسکیسم و انواع و اقسام انحرافات خرده بورژوائی و ضد حزبی در مقیاس ملی و بینﺍلمللی امکان پیروزی پرولتاریا وجود نخواهد داشت. مبارزه با سرمایهﺪاری و امپریالیسم از مبارزه با رویزیونیسم جدا نیست و نمی تواند باشد. اینست آن چه راه اکتبر می آموزد.

 

فرخنده باد نود و پنجمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر شوروی!

زنده باد مارکسیسم لنینیسم!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهائی بشریت!

حزب کارایران(توفان)

اکتبر 2012