پیام همبستگی حزب کارایران(توفان)

      به برگزارکنندگان جشن پنجاهمین سالگرد کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی(اتحادیه ملی)

پنجاه سال از تاسیس کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی(اتحادیه ملی) میگذرد. بی تردید کنفدراسیون جهانی بعنوان یک تشکل دمکراتیک و توده ای در مدت حیات سیاسی خود خدمات شایسته ای در دفاع از منافع  صنفی دانشجویان، در پیکار علیه رژیم استبدادی و وابسته به امپریالیسم پهلوی  و درراه شعارهای ملی و دمکراتیک مردم ایران، همگام با سایر نیروهای مترقی و انقلابی میهن ما انجام داد.

کارنامه کنفدراسیون جهانی دردفاع از آزادی و حقوق زندانیان سیاسی و کارزار های بین المللی  و توده ای از تظاهراتهای گسترده خیابانی گرفته تا اعتصاب غداهای طولانی مدت و اعزام و کلای مترقی و تلاشهای خستگی ناپذیر برای آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی سوای عقیده و مرام، درخشان و بی نظیر است.

کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی درطول حیات خود علاوه بر مبارزه پیگیر وتوده ای علیه نقض حقوق بشر درایران به دسیسه های امپریالیستها، بویژه امپریالیست آمریکا و دخالت در سرنوشت مردم میهن ما توجه عمیق داشته، هوشیارانه به افشای اجانب می پرداخت و در تنویر افکار و آگاهی دادن به دانشجویان  و بسیج افکارعمومی علیه دشمنان خارجی از هیچ کوششی دریغ نمی ورزید. آزادی و استقلال شعارش بود و به همین دلیل  فعالیتهای این تشکل دمکراتیک وملی به مذاق رژیم منفورپهلوی وسازمان جهنمی ساواک خوش نمی آمد و با تلاشهای مذبوحانه دست به خرابکاری و توطئه علیه دانشجویان میزد.

کنفدراسیون جهانی همواره از مبارزات  آزادیخواهانه و رهایبخش خلقها دفاع می نمود و از مبارزات خلقهای ویتنام، فلسطین و ظفار و الجزایر و... الهام میگرفت. تجلیل از مبارزات درخشان کنفدراسیون جهانی ازاین جهت اهمیت دارد که هم اکنون پاره ای از اعضای سابق و جریانات و محافل سیاسی ایران با اظهار ندامت  به ایده آلهای ضد امپریالیستی و دموکراتیک این سازمان پشت کرده و به صف دشمنان مردم ایران، به صف امپریالیستها و صهیونیستها و نوکران تروریست بومی آنها پیوسته اند. تجلیل از مبارزات کنفدراسیون جهانی در عین حال بیان خط کشی روشن میان دوستان و دشمنان مردم ایران می باشد.

 جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون جهانی و انتقال این تجربه گرانبها به نسل جوان ایران، نسلی که درگیر مبارزه با دیو استبداد مذهبی است وعفریت خارجی کمین کرده تا درلباس حقوق بشر و دمکراسی میهن ما را همانند عراق و افغانستان و لیبی وامروز در قالب "جنگ نیابتی سوریه ای " ویران سازد، بسیار حائز اهمیت است. حائز اهمیت است بدین اعتبارکه ماهیت این عفریت خارجی همان است که کنفدراسیون جهانی علیه اش می رزمید و به  دانشجویان می آموخت که علت عقب ماندگی میهن ما کودتاهای بیرحمانه انگلیسی و آمریکائی و دخالتهای اجانب بوده و مبارزه برای آزادی و استقلال و ایرانی آباد و آزاد و شکوفان بدون مبارزه علیه این دشمنان سوگند خورده خلقها به ثمر نخواهد رسید.

حزب کارایران(توفان) فرصت را مغتنم شمرده به برگزارکنندگان پنجاهمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایران(اتحادیه ملی) درود میفرستد و ضمن قدردانی از مبارزات درخشانشان در سازماندهی یک نسل از دانشجویان ایرانی علیه استبداد و امپریالیسم  و برای حقوق دمکراتیک مردم میهن ما ، آرزوی موفقیت و سربلندی روزافزون دارد. ما امید واریم  جمعبندی از این تجارب  دمکراتیک و انقلابی بیش از پیش به نهضت دانشجوئی ایران خدمت کند وعنصری فعال در جبهه نیروهای ضد امپریالیستی ودموکراتیک میهن ما باشد.

برای جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی(اتحادیه ملی) آرزوی موفقیت داریم و دست رفقا را به گرمی میفشاریم.

با گرمترین درودهای انقلابی

حزب کارایران(توفان)

دی ماه 1391

www.toufan.org

toufan@toufan.org