سخنی پیرامون هیاهوی بقایای نظام سلطنتی

هیچ ملتی بالاآورده خود را دوباره نمی بلعد!

بزرگترین دستاوردانقلاب عظیم مردم میهن ما دربهمن ۱۳۵۷ سرنگونی نظام پوسیده پادشاهی وپایان بخشیدن به عمرنظم نومستعمره وسلطه امپریالیسم آمریکا درایران بود. نظامی که برپایه برنامه ریزی یک کودتای انگلیسی به دست بی کفایت قزاقی لمپن ومستبد استوارگردید وبا یک دیکتاتوری سیاه وخونین تمام میراث ارزشمند انقلاب مشروطه را به مسلخ کشید. سلطنتی که درکمال استیصال پس از تصرف ایران از سوی نیروهای متفقین و تبعید همراه با تحقیر رضا خان بازهم با دسیسه همان اربابان سابق به دست بی کفایت خلف بی‌مایه اش محمد رضا سپرده شد . اگر چه درابتدای سلطنت محمد رضا به دلیل جوانی وی وشرایط خاص به وجود آمده در کشور پس از اشغال، برخی جریانات و احزاب سیاسی امکان ظهور و بروز پیدا کردند ولی دیری نپایید که درجریان ملی شدن صنعت نفت و وقایع پس از آن این نطفه نامقدس رضا پالان گوی سبقت را از سلف خود ربود ویک ربع قرن زن و مرد و پیر وجوان این کشور را به حصر و بند و داغ و درفش سپرد. اژدهاکی که ارتزاق به خون ملت می‌کرد و از کارگر وزارع و پیشه ورو معلم و شاعر و روشنفکر هیچیک از تیغ دستگاه سلاخی اش یعنی ساواک در امان نبود. این آه فروخرده ملتی ستم دیده بود که پس از یک مبارزه تاریخی طاقت فرسای چند نسل در پی عدالت و آزادی که از سلطنت ننگین قاجار یعنی انقلاب مشروطه آغاز شده بود وحالا در نیمه دوم دهه پنجاه شمسی تبدیل به غریوی رعب انگیز گشته بود که توانست بساط استبداد پهلوی را درهم شکند.

اگرامروزپس ازچهل سال ازاین واقعه سترگ هنوز ملت بزرگ ایران درراه رسیدن به آرمان خود یعنی عدالت و آزادی میرزمد ،اگر هنوز دستگاه سرکوب و داغ و درفش جمهوری سرمایه داری اسلامی نیز مسلخگاه اقشار مختلف مردم این سرزمین است و اگر هنوز تا رسیدن به مقصد راه پر نشیب و فرازی پیش روی ملت بزرگ ایران قراردارد این بهانه را توجیه نمی‌کند که انقلاب مردم ایران درسال ۵۷ مایه شرمساری ملت است وگرنه چه نیاز به این تسلسل باطل! این نوع نگاه محصول تلقین و تبليغ شبانه روزی دستگاه تبلیغاتی رسانه های خودفروخته فارسی زبان نظیر" ایران اینترنشنال و من وتو تی وی" است، این مولودان نامشروع همخوابگی صهیونیسم و سعودی . رژیم کودک کش اسرائیل وآدم رنده کن عربستان امروز بیش ازهر زمان دیگردر پی پیگیری منویات ارباب بزرگشان آمریکا به دنبال جهت دهی و مصادره به مطلوب حرکت‌های اعتراضی مردم ایران هستند ودر این راه از هرگونه فریبکاری و منحرف کردن افکار عمومی دریغ نمی ورزند. رنگ ولعاب بخشیدن به میراث منحوس پادشاهی به مدد پخش تصاویر نوستالژیک ازدوران پهلوی وپنهان کردن واقعیت بخش بزرگی از مصائب مردم در آن دوران یکی ازاین ترفند ها درجهت تطهیر سلطنت آغشته به خون پهلوی است. وایرال کردن سخنان نطفه منحوس محمد رضا که بیش ازچهل سال خود واطرافیانش ازپول‌های دزدی پدرش از ایران به عیش و نوش مشغول اند ودروقت اضافه مابین چشم چرانی وزن بارگی گاهی هم افاضات سیاسی می‌فرمایند یکی دیگر ازاین ترفند هاست. پرداختن به شخصیت و مواضع سردرگم این دلقک به جامانده از نسل رضا پالان مجالی دیگر می‌طلبد که ما را وسعت حوصله طنازی باشد چرا که در این شرایط سخت بین المللی ومنطقه ای و داخلی ایران پرداختن به موضوعات جدی‌تر اهم است. در پایان لازم است اشاره کنیم که طرح شعارهای انحرافی نظیر رضا شاه روحت شاد نیزازسوی بعضی ازمعترضین درتجمعات یک پروژه اسرائیلی سعودی است که همان دستگاه تبلیغاتی به برجسته سازی آن می‌پردازد. به قول دکتر ناصر زرافشان ،نویسنده و مترجم ارزشمند کشورمان "هیچ ملتی بالا آورده خود را دوباره نمی بلعد"!.

برگرفته   ازتوفان الکترونیکی شماره ن ۱۹۲شریه الکترونیکی حزب کارایران تیر ماه ۱۴۰۱

آدرس تارنمای حزب کارایران (توفان):

www.toufan.org

آدرس مرکزی ایمیل حزب کارایران(توفان)

toufan@toufan.org

آدرس کانال تلگرام توفان

https://t.me/totoufan