شاهدی از شهر حمص در افشای مزدوران امپریالیسم

"ارتش آزاد سوريه، تبهکاران وافراطيون مسلحند"

 

 

» تصويرى که از سوريه توسط رسانهﻫﺎﯼ خبرى غربى و خاورميانه مخابره مي شود با واقعيت همخوانى ندارد. اين را ابتسام٬ يکى از ساکنان شهر حمص مي گويد که خود به خاطر غارتگریﻫﺎﯼ ارتش آزاد ناچار به ترک شهر شد. در مصاحبۀ زير او در مورد جنايات انجام شده توسط مخالفان مسلح مورد حمايت بيگانگان شهادت مي دهد. او اشاره مي کند که اين مردم سوريه٬ و نه هيچکس ديگرى٬ هستند که بايد در مورد اين که رئيس جمهور بماند و يا برود تصميم مي گيرند. «

***

مصاحبۀ هفته نامه پرولتر ارگان مرکزی حزب کمونیست سوئد با یکی از ساکنان شهر حمص درمورد وقایع اخیر و عملیات تروریستی "ارتش آزاد سوریه" در شهر حمص و سایر شهرهای سوریه. این مصاحبه در شمارۀ 11 پرولتر نیمۀ دوم مارس 2012 انتشار یافته است. امپریالیستﻫﺎ با دامن زدن به بحران سوریه و تبلیغات سرسام آور در مورد نقض حقوق بشر در این کشور و حمایت از اپوزیسیون خودفروخته، که ازسیاستﻫﺎﯼ استعماری الهام می گیرد گام به گام در پی تحقق همان سناریوئی است که در لیبی  رخ داده است. طرح پیشنهادی محکومیت دولت سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش زمینۀ این سناریو بود که با وتوی چین و روسیه مواجه گردید و آن را به شکست کشانید، تحریم اقتصادی سوریه توسط اتحادیۀ اروپا و تبلیغ محاکمۀ بشاراسد در دادگاه بینﺍلمللی لاهه به خاطر جنایت جنگی ... همه در جهت همان سیاستی است که به منظور سرنگونی رژیم سوریه تدوین و طرح شده است. لیکن توطئۀ امپریالیستﻫﺎ و در رأس آن آمریکا به این زودیﻫﺎ پایان نخواهد گرفت و آنها برای مشروعیت بخشیدن به سیاستﻫﺎﯼ تجاوزکارانهﺍشان به رأی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیازمندند تا در ادامۀ آن بتوانند تحت لوای دفاع از حقوق بشر و پیش گیری از قتل عام مردم سوریه به سوریه تجاوز نمایند و با سرنگونی رژیم بشاراسد رژیمی را در مسند قدرت بنشانند که حافظ منافع بی چون و چرای آنها در منطقه باشد.به نظر می رسد ارتش پوشالی "آزاد سوریه" که مورد پشتیبانی و حمایت مادی و معنوی امپریالیستﻫﺎ و دول  ارتجاعی عربی و ترکیه است با شکست مفتضح آمیزی مجبور به عقب نشینی شده و نیروهای دولتی سوریه کنترل شهر حمص و دیگر نقاط سوریه را در ید خویش گرفته اند.در رسانهﻫﺎﯼ امپریالیستی و صهیونیستی اسنادی به نقل از اپوزیسیون سوریه در مورد زد و خوردهای شهر حمص انتشار یافته که جملگی بر دروغ و فریب افکار عمومی استوار بوده و با واقعیت نمی خواند. اخیراً سازمان حقوق بشر در آمریکا  مجبور گشت بخشی از حقایق را در مورد عملیات تروریستی و ضد بشری "ارتش آزاد سوریه" که بیرحمانه نظامیان سوری و حتی غیر نظامیان را به قتل رسانده است، تائید و انتشار دهد. آمریکا نیز با استناد به این گزارش مبنی بر این که هر "دوطرف جنگ خشونت طلب" هستند و باید راه حلی برای این بحران پیدا کرد روسیه و چین را متقاعد نمود که بر اساس طرح جدید به قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی مثبت دهند. البته این تازه آغاز کاراست و توطئهﻫﺎﯼ امپریالیست آمریکا برای به زانو درآوردن رژیم سوریه به این زودیﻫﺎ پایان نخواهد گرفت زیرا اهداف امپریالیستﻫﺎ فقط به سوریه در منطقه خلاصه نمی شود، فشار بر ایران و تغییر آن به یک رژیم گماشته نظیر عربستان در دستور کار آنها قراردارد. ترجمۀ مصاحبۀ زیرتلاشی است برای روشن کردن  حقایق شهر حمص  و افشای امپریالیستﻫﺎ و مزدورانشان در سوریه. 

                                                       هئیت تحریریه ــ اسفند 1390

اطلاعااااسسسسسغغغغذذذذذلللاااااااا         *****

                   ابتدا اطلاعاتی کوتاه در مورد اقلیتﻫﺎﯼ قومی و مذهبی و اپوزیسیون سوریه 

عات FAKTA OCH BAKGRUND

ترکيب مذهبى - قومى سوريه
 

جمعيت بيش از ٢٢ ميليون نفرى سوريه٬ به مجموعهﺍﯼ از گروهﻫﺎﯼ مذهبى ــ قومى تقسيم شده است . تقريباً ٩۰ درصد  جمعیت عرب هستند. بزرگ ترين اقليت قومى را کُردها تشکيل مي دهند.

از لحاظ مذهبى ٧۰ درصد سنى هستند. بزرگ ترين اقليتﻫﺎﯼ مذهبى، شيعهﻫﺎﯼ علوى و مسلمانان٬ مسيحيان و دروسر(دراویش) که يک اقليت قومى ــ مذهبى کوچک ساکن در لبنان٬ اسرائيل٬ سوريه و اردُن) است.

 

شهر حمص
 

 حمص سومين شهر بزرگ و دارای حدوداً ٨۰۰۰۰۰ هزار نفر جمعيت است و در نزديکى مرز لبنان بر سر راه ميان دمشق درجنوب و آلپو در شمال قرار دارد. اکٽريت مردم سنى مذهبند٬ اما ٣۰ ــ ٤۰ درصد از جمعيت به يکى از گروهاى اقليت تعلق دارند.

 
اداره کننده گان کشور
 

حزب سوسياليست عرب از سال ١٩٥٣ بر کشور حکومت کرده است. اين نقش رهبرى کننده در کشور و جامعه در گذشته در مادۀ ٨ قانون اساسى نوشته شده بود. در قانون اساسى جديد به جايش نوشته شده است که سيستم سياسى کشور بايد بر اساس کٽرت گرائى پايه گذارى شود.   

در سال ١٩٧٢ جبهۀ پيشرو ملى تحت رهبرى حزب بعٽ ظاهر شد. در اين جبهه ده حزب ديگر٬ از جمله دو حزب کمونيست (بخوانید احزاب رفرمیست! ــ توفان) نيز وجود دارند. اينﻫﺎ به درجات مختلف به عنوان اپوزيسيون در چهار چوب سيستم عمل مي نمايند. کمونيستﻫﺎ در کنار حزب بعٽ و از استقلال سوريه و جنبش ضد امپرياليستى حمايت مي کنند. همزمان مدت درازيست که آنها رفرمﻫﺎﯼ دموکراتيک و آزادى مطبوعات را تقاضا و ليبراليزه نمودن اقتصاد را در دههﻫﺎﯼ ٢۰۰۰ محکوم نمودهﺍند.

 
مخالفان
 

مخالفان سورى به مجموعهﺍﯼ از تقريباً گروهﻫﺎﯼ کوچک٬ که آنها نيز به نوبۀ خودشان در سازمانﻫﺎﯼ کوچک تر ادغام و تقسيم شدهﺍند.

١ــ  شوراى ملى سوريه (اس. ان. سى.) در استانبول همراه با اخوانﺍلمسلمين به عنوان نيروى غالب پايه گذارى شد. آنها از ارتش آزاد سوريه حمايت٬ بارها از نيروهاى نظامى بيگانه تقاضاى دخالت و از مذاکره با دولت سر باز مي زنند. به تازگى٬ (اس. ان. سى.) زماني که ميانجى سازمان ملل متحد کوفى آننان طرفين را ترغيب به مذاکره نمود٬ يک بار ديگر از انجام مذاکره امتناع ورزيد. در فوريه آنها نقش تعيين کنندهﺍﯼ را در کنفرانس دوستان سوريه در تونس ايفا نمودند.

٢ــ کميتۀ هماهنگى ملى براى تغييرات دموکراتيک (ان. سى. سى.) هواداران جدائى دين از سياست٬ ناسيوناليستﻫﺎﯼ عرب و احزاب کُرد و يک حزب چپ که در گذشته خود را کمونيست خوانده بود گرد هم مي آورد. هدف آن "سرنگونى رژيم ستمگر فاسد" است. اما همزمان ان. سى. سى. با قهر و از هم پاشيدگى قومى ــ مذهبى و دخالت نيروهاى نظامى بيگانه در کشور مخالف است. آنها ابتدا بر آن بودند که در کنفرانس دوستان ــ سوريه شرکت کنند٬ اما از شرکت در کنفرانس زماني که٬ ترتيب دهنده گان درها را براى دخالت نظامى باز گذاشتند٬ خودداری نمودند    

٣ــ جبهۀ خلق براى تغييرات و آزادى (پى. اف. سى. ال.) از جمله از حزب ملى اجتماعى سوريه٬ که ضمناً بخشى از جبهۀ پيشرو ملى با حزب بعٽ است٬ و کميتۀ ملى کمونيستﻫﺎﯼ سوريه٬ تشکيل مي شود.

آنها کنفرانس دوستان ــ سوريه را به عنوان کوششى جهت مشروعيت بخشيدن به دخالت نيروهاى بيگانه محکوم نموده و خواهان يافتن راه حلى از طريق مذاکره هستند. ما خواهان رفرمﻫﺎﯼ راديکال و اصلاحات گسترده هستيم٬ اما شديدتر از ان. سى. سى. بر روى ضرورت اتحاد ملى عليۀ دخالت بيگانگان تأکيد مي نمايند.   

نشريۀ کارگر با ابتسام از طريق رفقايش در سوئد تماس گرفته است. او چهل ساله است و به اقليت مسيحى در سوريه تعلق دارد. درک او اينست که رژيم سوريه٬ گذشته از اشتباهات و کمبودهايش٬ ضامن آزادى مذهب و همزيستى مسالمت آميز ميان بسيارى از گروهﻫﺎﯼ قومى مذهبيست. اين همزيستى توسط تندروهائى که عليۀ رژيم دست به اسلحه بردهﺍند مورد تهديد قرار گرفته است. امرى که او خود و خانوادهﺍش آنها را تجربه نمودهﺍند. به دليل مسائل امنيتى، ابتسام نمی خواهد که با نام کامل خود و يا با تصوير در اين مصاحبه شرکت کند.

حال مصاحبه را پی می گیریم:

 

س ــ مي توانید  کمى راجع به خودت بگوئید؟

 

ج- من داروساز هستم و در حمص زندگى مي کنم. در يازده ماه گذشته به دليل زد و خوردها بين ارتش و باند هاى مسلح نتوانستم کار کنم. چهار ماه قبل شهر را ترک کردم و جاى ديگرى با پدر و مادرم زندگى مي کنم.

رسانهﻫﺎﯼ خبرى سوئد در گزارشﻫﺎﯼ خودشون از سوريه هميشه تصويرى ارائه ميدهند که بر اساس آن ارتش سوريه روزانه مردم غير نظامى را قتل عام ميکند.

آدم بايد متوجه باشد که جنگ عليۀ سوريه قبل از هر چيز توسط رسانهﻫﺎﯼ خبرى به پيش برده مي شود.از طریق خبرگزارى الجزيره مستقر در قطر و العربيیا سعودى مرتب گزارشاتی در مورد ارتش سوريه انتشار می دهند تا آن را اهريمن جلوه دهند. هيچکس نمي تواند وجود قربانيﻫﺎﯼ غيرنظامى را منکر شود اما رسانهﻫﺎﯼ خبرى به شدت زياده روى مي کنند.

 

س ــ به تازگى سازمان کميسر حقوق بشر سازمان ملل متحد ناوى پيلاى گفت که دولت سوريه مرتکب جنايت عليۀ بشريت شده است. آيا اين صحت دارد.

 

ج ــ ناوى پيلاى ادعا ميکند که بيش از ٧٦۰۰ نفر کشته شدهﺍند. محاسبۀ او يکطرفه و بر اساس اسناد ارائه شده از طرف مخالفانی است که خارج از سوريه زندگى مي کنند ،مدعی حقوق بشر و مقیم لندن هستند. تحقيقات بيطرفانهﺍﯼ دراین زمينه وجود ندارد. بايد توجه داشت که ناوى پيلاى هرگز توجهى به آن دو هزار و پانصد سربازى که توسط  ارتش آزاد سوريه کشته شدهﺍند نکرده است. او در مورد قربانيﻫﺎﯼ غيرنظامى که با انگيزۀ قومى ــ مذهبى انجام مي شود هم چيزى نمي گوید.

 

س ــ کمى در مورد اين که اقليتﻫﺎ به چه شکلى قربانى خشونت سنىﻫﺎﯼ مخالف ميشوند بگوئید.

ج ــ  منطقۀ ال ــ زهرا در حمص٬ که اکٽر مردمش شيعه مذهب علوى هستند به وسيلۀ نارنجک انداز مورد حمله قرار گرفته است. به اتوبوسﻫﺎﯼ غير نظامى حمله شده. زنها را  ربوده و به آنها تجاوز کرده و سر تعداد زيادى از مردان جوان را از تنشان جدا کردند. در ايستگاهﻫﺎﯼ بازرسى ارتش آزاد سوريه، اتوبوسﻫﺎ را متوقف می کنند و مسافرها بايد به اين سؤال که کدام يک از آنهاا علوى هستند پاسخ دهند. بعضى از آنها دزديده شدند و مورد آزار و اذيت قرار گرفته و مجبورشان کردند که در تلويزيون الجزيره ظاهر شوند و اعتراف کنند که متعلق به نيروهاى امنيتى و به تظاهرات صلح آميز تيراندازى کردهﺍند.

هم زمان باعمليات نظامى ارتش سوريه در منطقۀ بابا امر گردان الفکوره، ارتش آزاد حملهﺍﯼ را به منطقۀ مسکونى الحياديا انجام دادند. مردم را وادار به فرار و خانۀ آنها را غارت کردند. دو کليساى تاريخى؛ اس تى جوليان و اوم الزونار؛ مورد حمله واقع شدند. يک کشيش همراه با شصت و هشت نفر از مردم  به قتل رسیدند.

 

س ــ گفته شده که دولت آگاهانه جريان برق را در بيمارستانﻫﺎﯼ حمص و بعضى از شهرهاى ديگر قطع کرده و به همين دليل شماری از کودکان جان باختند.

 

ج ــ اين به دليل ارتش آزاد سوريه است که ما از قطع برق رنج مي بريم. به عنوان بخشى از عملياتشان عليۀ زير ساخت کشور؛ آنها به لولهﻫﺎﯼ نفتى که به نيروگاهﻫﺎﯼ برق منتهى ميشوند، حمله مي کنند. به همين دليل سهميه بندى برق را به اجرا گذاشتند. اما دولت به خاطر اين که خدمات درمانى را تضمین کند بيمارستانها را با ژنراتور برق مجهز کرده است. الجزيره چند  باری اين خبر را منتشر کرده که نوزادان  در شهر حمص به دليل قطع برق جان باختند. اما وقتى که فعالان رد پاى عکسﻫﺎ را گرفتند  نشان داده شد که آنها قديمى و متعلق به اسکندریه مصر بودند.

 

س- ارتش به اصطلاح آزاد سوريه (اف. اس. آ.) از چه کسانى تشکيل شده؟

ج ــ تحت نام ارتش آزاد سوريه تبهکاران مسلح٬ جاسوسان القاعده و مرتجعين سنى مذهب ديگر دور هم جمع شدند. من  به شما سفارش مي کنم که به ليبى٬ آنجا که يکى از رهبران براى حمله به قذافى عبدل حکيم بل هج بود٬ يکى از رهبران برجستۀ القاعده٬ نگاه کنيد. انجام همين طرح براى سوريه در نظر گرفته شده. اما در مورد فراريان از ارتش که به اف اس آ پيوستند؛ بايد بگویم که رسانهﻫﺎﯼ خبرى زياده روى ميکنند. در سوريه بايد هر کسى که ۱٨ ساله ميشود، دو سال به خدمت سربازى برود. وقتى که بحران شروع شد خيلى از آنها فرار کردند. براى اين که نميخواستند در جنگﻫﺎﯼ احتمالى شرکت کنند. بعضى از آنها دزديده شدند و مجبورشان کردند که در رسانهﻫﺎﯼ خبرى اعتراف کنند که فرار کردهﺍند و الان دارند به نفع اف اس آ مي جنگند.

 

س ــ چرا دقيقاً بابا عمر به سنگرى براى ارتش آزاد سوريه تبديل شده؟


ج- بخش بزرگى از ساکنان منطقه بابا عمر سنى مذهب هستند. مردم کم درآمد آنجا و کسانى که به خاطر کارهای خلاف تحت تعقیب پليس هستند آنجا زندگى مي کنند.

خيليﻫﺎ ادعا می کنند که پستﻫﺎﯼ رهبرى کننده بيشتردر دست علویﻫﺎ است٬ کسانى که به دار و دستۀ رئيس جمهور تعلق دارند. اين نکته  با  توجه  به اين مسئله که وزير دفاع کشور یک مسیحی است  در تضاد قرار می گیرد. اما اين استدلال٬ همراه با احساس به حاشيه رانده شدن٬ زمينه را براى رشد ارتش آزاد سوريه فراهم مي آورد..

در ضمن بابا عمر نزديک مرز لبنان قرار گرفته است. از لبنان با پشتيبانى نيروهائى که مخالف رژيم سوريه هستد اسلحه قاچاق مي شود. شرايط  مشابهﺍﯼ را ما در منطقۀ شمال غربى٬ ايدليب مي بينيم٬ از آنجا اسلحه از طريق ترکيه قاچاق مي شود. در حال حاضر نيروهاى نظامى دولت، بابا امر را آزاد کردند و نظم و ترتيب را به شهر برگرداندند. صليب سرخ و هلال احمر مردم را به داخل شهر آوردند و به آنها غذا و کمکﻫﺎﯼ انسانى دادند. دولت پروژهﻫﺎﯼ بازسازى را براى امکان پذير کردن بازگشت يک زندگى عادى به شهر شروع کرده است. 

س ــ عربستان سعودى و قطر در مورد ارسال اسلحه به مخالفان مسلح صحبت ميکنند. فرانسه و ترکيه قبلاً پيشنهاد دخالت نظامى براى "حمايت از غير نظاميان"٬ همان استدلال در زمان جنگ ليبى٬ را ارائه دادند. نظرت راجع به اين مسئله چيست ؟؟؟

 

ج ــ عربستان سعودى که  خود يکى از کٽيف ترين کشورهاى جهان است٬ درمورد  حقوق بشر سخن می گوید. اين کشور متهم به کشتار ٢ ميليون انسان است٬ از افغانستان در شرق تا نيويورک در غرب. از در آمد نفت براى پشتيبانى از سازمانﻫﺎﯼ تروريستى مٽل طالبانﻫﺎ٬ القاعده و احزاب سلفيستى [شاخهﺍﯼ از مسلمانان بسيار متحجرسنى مذهب]٬ مشابه با آنهائی که در مصر به قدرت رسيدند استفاده مي شود. قطر در خليج فارس يک امپراطورى با دريائى از ٽروت است. این کشور سعى مي کند که سطح صادرات منابع طبيعى خودش را در رقابت با روسيه افزايش دهد و بدین شکل نفوذ خود را به مردم منطقه تحميل کند٬ همان کارى که در ليبى٬ تونس و مصر کرد.

براى مردم سوريه هر گونه تجاوز خارجى کاملاً غير قابل قبول است٬ چه از جانب ناتو  و چه از جانب کشورهاى عربى يا مسلمان. ما آن مصیبتی را که ناتو و بخصوص حملات هوائى فرانسه در لیبی  به وجود آوردند ديديم. ميليونﻫﺎ سوريهﺍﯼ در پشتيبانى از رئيس جهمور و عليۀ درخواستﻫﺎﯼ دخالت نظامى تظاهرات کردند.

 

س ــ ٢٦ فوريه اکٽر مردم به قانون اساسى جديد رأى مٽبت دادند. در غرب اين رأى گيرى به عنوان کلاهبردارى مردود اعلام شد. به روند اصلاحات چطور نگاه ميکنید؟

 

ج ــ ديگر وقتش رسيده که غرب و کشورهاى ديگر که مدعی هستند که بهترينﻫﺎ را براى مردم سوريه خواهانند، ببينند که اتفاقات مٽبتى در حال رخ دادن است. در مادۀ ٨ قانون اساسى جديد نوشته شده که نقش رهبرى کنندۀ حزب بعٽ حاکم به نفع سيستم چند حزبى حذف شده است. از لحاظ داخلى ما براى آموزش درک قواعد دموکراسى به زمان احتياج داريم. از لحاظ خارجى هر رفرمى که دولت در موردش تصميم گرفته يا به شدت مورد انتقاد قرار مي گيرد و يا با آن با بى تفاوتى برخورد مي شود. در اين رابطه ما مي خواهيم سؤالى را مطرح کنيم: از چه زمان عربستان سعودى اين حق را پيدا کرده که سوريه را به خاطر کمبودهاى دموکراتيک مورد انتفاد قراربدهد؟ من هيچ وقت راجع به پارلمان سعودى چيزى نشنيدم؟ احزاب سياسى سعودى کجا هستنذ؟. قانون اساسى سعودىچه می گوید؟

ما بايد اشاره کنيم که براى مٽال براى کشورى مٽل سوئد٬ به وجود آوردن اصلاحاتى در سيستم بيمهﻫﺎﯼ اجتماعى سالﻫﺎ طول مي کشد. آدم چطورى مي تواند درخواست کند که اصلاحات کامل يک دستگاه دولتى در عرض کمتر از يک سال انجام گیرد؟

 

س ــ ميتوانید چند کلمهﺍﯼ هم در مورد مخالفان حرف بزنید؟ اين کاملاً روشن است که منتقدان دولتى وجود دارند که ابداً با شوراى ملى سوريه مورد حمايت بيگانگان (اس. ان. سى.) موافق نيستند و خشونت ارتش آزاد سوريه را محکوم مي کنند.

 

ج- مخالفان در سوريه به وسيلۀ رسانهﻫﺎﯼ خبرى تحريف شدند. الجزيره نقش ارگانى براى شوراى ملى سوريه٬ که در ترکيه پايه گذارى شد و رسماً از کشورهاى حوزۀ خليج فارس و ترکيه حمايت مالى دريافت مي کند٬ بازى کرده است. خيلى از اين گروهﻫﺎ نقشى پوششى را براى حزب اخوانﺍلمسلمين توقيف شده بازى مي کنند.   

اس. ان. سى. بيش از همه از درخواست تجاوز ناتو حمايت کرده. آنها مي گویندکه نمايندۀ سياسى ارتش آزاد سوريه هستند و نمي خواهند که در هيچ روند سياسى و يا گفتگو٬ اگر اين گفتگوها شامل سقوط دولت نشود٬ شرکت کنند. امرى که اتفاقاً با برنامهﻫﺎﯼ قطر٬ عربستان سعودى و غرب منطبق مي شود. شورا مدعی است  که نمايندۀ تمام مردم سوريه است اما در قدرت چندان شرکتى ندارد. جنبشﻫﺎﯼ مخالف ديگرى هم در سوريه وجود دارند. کميتۀ هماهنگى ملى براى تغييرات دموکراتيک (ان. سى. سى.) موضع روشنى در مورد تغيير رژيم با استفاده از روشﻫﺎﯼ صلح آميز دارد و به شدت شیوهﻫﺎﯼ اس. ان. سى. و اف. اس. را مورد حمله قرارمی دهد. دولت دعوتنامهﺍﯼ را براى شرکت ان. سى. سى. در روند اصلاحات ارائه کرده است. دو جنبش ديگر٬ جبهه براى تغييرات و آزادى٬ و حزب ملى اجتماعى سوريه٬ در ايجاد قانون اساسى جديد  مشارکت داشتند و انتظار می رود که بخشى از دولت احتمالى ائتلافى شوند.

س- در اين شرايط سخت نظرتان راجع به سوريه و آيندۀ مردم سوريه چيست؟.

 

ج ــ اگر حقیقت را بخواهيد من احساس مي کنم که حتى اگر امنيت داخلى به حالت اوليه برگردد٬ با اين حال کشور همچنان در محاصرۀ دشمنان باقى خواهد ماند.  با آگاهى دولتﻫﺎﯼ اين کشورها سلاحﻫﺎﯼ زيادى به سوريه وارد شده است. يک نگرانى اينست که اختلافات قومى ــ مذهبى بالا بگيرد. اما عليرغم اين احساسات متناقض، من احساس مي کنم که فضا براى خوش بينى وجود دارد. من به اين واقعيت تکيه مي کنم که ما صدها سال کنار هم زندگى کردهﺍیم.

 

به جز بازگشت صلح و ٽبات داخلى٬ من به عنوان يک شهروند مي خواهم که کليۀ رفرمﻫﺎﯼ وعده داده شده از طرف دولت به مرحلۀ عمل دربيایند و اين که کارمندان فاسد در بخشﻫﺎﯼ دولتى شديداً مجازات شوند

 

س ــ اما جهان غرب و کشورهاى حوزۀ خليج فارس تقاضاى خلع بشار العسد از قدرت را دارند.

 

 

ج ــ اين تنها اکٽريت مردم سوريه هستند که در مورد رفتن و يا ماندن اسد تصميم مي گيرند.

 

س ــ فکر مي کنید که به حمص برگردید ؟

 

 

ج ــ حمص محل زندگى من است آنجا متولد شدم٬ بزرگ شدم و مدرسه رفتم. خانه و داروخانۀ من آنجاست٬ و من آنجا هر يکشنبه به کليسا مي روم. اين شهر همه چيز من است و من تصميم ندارم که آن را  تسليم کنم.

 

نقل از توفان الکترونیکی شماره 69 فروردین ماه 1391 نشریه الکترونیکی حزب کارایران

www.toufan.org