طرحهای پوسیده وسازش بین بالائیها برای خروج از بحران

مهدی کروبی  بخاطر تنفیذ رهبری، احمدی نژاد را رئیس جمهور مشروع میدانم

اینروزها ترس ووحشت سراپای رژیم فاسد جمهوری اسلامی را فرا گرفته است. ترس ازسقوط وفروپاشی وبرباد دادن ثروتهای افسانه ای و محاکمه و مجازات در دادگاههای خلق، بیت رهبری و کلیت نظام را دچار سراسیمگی وتزلزل کرده است . مردم ازکوچکترین مراسم سیاسی و یا مذهبی  که به دعوت خود رژیم  صورت میگیرد سود میجویند وبه خیابان می آیند و آن را به  میدان نبرد علیه ولایت فقیه و سید علی خامنه ای تبدیل میکنند. ضربات پی درپی مردم کشورما برپیکر نظام جمهوری اسلامی در خلال هشت ماه اخیر و بویژه درتظاهرات باشکوه روز عاشورا در6 دی ماه و نبرد خیابانی با مزدوران رژیم و خلع سلاح شماری از گرازهای اسلامی ، لرزه براندام رژیم کودتا انداخت وبشدت وی را به آینده خویش نگران کرده است. پیکارقهرمانانه مردم ایران و فریاد مرگ برخامنه ای منحصر به  یکی دو شهر و دوگروه کوچک از مردم نبود. دهها هزار نفر از کارمند و کارگر و دانشجو و بویژه جوانان شجاع و رزمنده دربسیاری از شهرهای ایران درتظاهرات 6 دیماه شرکت داشتند و گوشمالی  ودرسی جانانه به لشگریان آدمخوار رژیم دادند که آن را هرگز فراموش نخواهند کرد. رژیم امنیتی- نظامی خامنه ای اگرچه با بیرحمی وشقاوت کم نظیر ودراوج بربریت و توحش خون دهها نفراز مردم آزادیخواه میهن ما را برزمین ریخت و بدین رو استیصال و عجز ودرماندگی خودرا  بنمایش گذاشت، اما از طرفی درمقابل اراده و جنگندگی مردم بی سلاح ونبرد تن به تن  مردم با بسیجی ها و پاسداران مسلح، به وحشت مرگ افتاد وافسانه ثبات نظام اسلامی وقدرقدرتی بیت رهبری نقش بر آب شد و سرایندگان چنین افسانه ای برخود لرزیدند.

رژیم درپاسخ به اعتراضات درخشان مردم و برای تقویت روحی نیروهای نظامی و امنیتی و گراز های اسلامی اش  به تشدید سرکوب مردم  پرداخت و با صدور فتوای" محاربه با خدا"، اعدام و ارعاب معترضین را به  عاجلترین امرحفظ و بقای نظام  تبدیل کرده است. محاکمات زندانیان سیاسی به اتهام " محاربه باخدا"، بازداشتهای گسترده دانشجویان، اعدام جوانان درکردستان و بلوچستان ، تشدید سرکوب زنان، تشدید سرکوب کارگران که برای  حقوق معوقه خود دست به اعتصاب و اعتراض زده اند، ترور مسعود علیمحمدی استاد دانشگاه و خط ونشان کشیدن برای اپوزیسیون تبعیدی ... اینها همه اقداماتی است که رژیم برای حفظ نظام وعقب راندن مردم درپیش گرفته است.رژیم جمهوری اسلامی شکنجه و زندان و اعدام  مخالفین  را به روش عادی و دولتی تبدیل کرده است و ابلهانه می پندارد با فشار و ترور و اختناق برون ازحد، با اعدام مخالفان می تواند محیط امن و آرامی برای مافیای جنایتکار وغارتگر حاکم فراهم آورد. غافل ازاین که هر یک ازجوانانی که درخون می غلتند، اگرچه به آرمان خود دست نیافته درخاک مدفون میشوند، لیکن آرمان آنها بدیگران الهام می بخشد و مرگ آنها خشم مقدس توده ها را بر می انگیزد. حوادث اخیر در ایران بویژه درتظاهرات روز عاشورا شاهد گویائی براین امر است. مردم دیگر ترسی از رژیم ندارند و این رژیم است که از مردم و حتا ازسایه خویش میترسد و به هرسویی شلیک میکند و به همه کس بد بین است.

 درچنین فضای سیاسی است که طرحهای کروبی و موسوی برای خروج ازبحران درقالب  پلاتفرم پنج ماده ای  انتشار می یابند و رژیم کودتا را به مدارا و سازش در چهارچوب قانون اساسی دعوت میکنند.

 موسوی و کروبی درعین حال که بر مطالباتی درچهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره داشته اند برای حفظ آرامش روحی رهبر و ارادت به او ونظام پس مانده اسلامی تاکید  ورزیدند که مردم ایران " اهل زیاده خواهی" نیستند و بدنبال انتقام نخواهند بود. این آقایان بیان داشته اند که راه حل خروج از بحران کنونی احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اجرای آن است واصل ولایت فقیه جزء تفکیک ناپذیر آن می باشد. موسوی و کروبی هر یک به زبان و شیوه خود از انکاردولت احمدی نژاد و عدم مشروعیت ریاست جمهوری عقب نشینی کرده و به این امید نشسته اند که رهبر نیزتا دیر نشده بر سرعقل آید  برای حفظ نظام اسلامی فرمان عقب نشینی صادر کند تا همه با هم مانع پیشروی این جنبش بنیان کن گردند  و یک باردیگرنظام را ازاین بحران که سخترین بحران در طول عمر جمهور اسلامی است نجات دهند. پاسخ  سید علی خامنه ای اما تاکنون به این نامه ها پاسخی دوپهلو واز موضع قدرت بوده است. وی  درسخنرانی اخیر خود در" شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی" تاکید داشت که " همه جریانها و گرایش های سیاسی داخل نظام باید خط ومرز خود را بادشمن به صورت شفاف مشخص کنند ودراین میان وظیفه خواص، بوِیژه خواصی که تاثیر گذاری بالایی دارند، بیش ازدیگران است". وی دراین سخنرانی غیرمستقیم به موضع دوپهلوی هاشمی رفسنجانی نیز حمله کرد و هشدار داد که "همه باید برای انسجام وحدت تلاش کنند". ازطرفی جناح حاکم با سیاست چماق و نان قندی، مضحکه مناظره و "بحث ازاد "را در صدا و سیما بین اصولگرایان و اصلاح طلبان طرح کرده وسر وصدا ره انداخته است که "مناظره و بحث آزاد بهتر از تظاهرات خیابانی و زد وخورد وخون ریزی است". پخش مستقیم مناظره از صدا وسیما درمورد حوادث اخیر ایران بین دکترجواد اطاعت  عضوشورای مرکزی حزب اعتمادملی و علیرضا زاکانی نماینده اصول گرایان همان سیاست نان قندی و "گشایش سیاسی" است که به ابتکار جناح حاکم برنامه ریزی شده  به این امید که مردم را از تظاهرات خیابانی به پای تلویزیون و بحث های کسالت آور و بی سرانجام بکشاند. اگرچه همین بحث کنترل شده هم نیز می تواند مایه درد سربرای رژیم اسلامی گردد ووی را از کرده اش پشیمان گرداند.

 حقیقت این است ، همانطورکه ما بارها تاکید ورزیده ایم راه حل خروج ازبن بست و بحرانی که تمام جامعه را درخودفروبرده است درچهارچوب نظام بربرمنش جمهوری اسلامی و قانون اساسی مافوق ارتجاعی اش میسرنیست و این را مردم با پوست وگوشت خود در طول سه دهه اخیر لمس کرده اند. مردم ایران درطول هشت ماه اخیر با تظاهرات خیابانی و با قربانی دادن فراوان مخالفت خود را با کلیت نظام ابراز داشته اند واین چیزی نیست که برکسی پنهان باشد. این مردم مدتهاست از شعار رای مرا پس بده و اهداف و خواسته های آقایان موسوی و کروبی و خاتمی و شرکاء گذرکرده وبروشنی درعرصه شعارها و پراتیک مبارزاتی و پیکاربا ارتجاع هار نشان داده اند که مطالبات سوزانشان کاملا ساختارشکنانه است و برای ریشه کن کردن این نظام قرون وسطائی  و جهنمی خیزبرداشته و آماده اند جان شیرین شان را در راه  آزادی و عدالت اجتماعی  ویک زندگی انسانی نثارکنند. عمر"اصلاحات" درچهارچوب رژیم سالهاست به سر آمده است وآنها که بیهوده میکوشند مردم را در محدوده قانون اساسی وحکومت  فاشیستی مذهبی  اسلامی رام کنند دشمنان مردم ایرانند و هیچ نزدیکی و خویشاوندی با آرمان این جنبش ضد استبدادی و مترقی ندارند. مردم مدتهاست تکلیف خود را با رژیم جمهوری اسلامی روشن کرده اند و این آقایان موسوی و کروبی وشرکاء هستند که سرنوشت خود را با رژیم ولایی ، با نظام ضد بشری جمهوری اسلامی، با قانون اساسی اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه گره زده  و خود را به لباس مردم درآورده اند. مصاحبه امروزمهدی کروبی و به رسمیت شناختن رئیس جمهور تقلبی به دلیل " تنفیذ رهبری" یکباردیگر نشان داد با طرحهای کهنه، با رهبرانی مذبذب و آلوده به  توطئه  وجنایت و خیانت  نمی توان به جنگ نظام وحشی وتابدندان مسلح وخونریز اسلامی رفت و به پیروزی  برارتجاع امید داشت. این بیانیه های رنگارنگ وعقب نشینی های بزدلانه ناشی از هراس همه جناحهای رژیم از جنبش اعتراضی مردم و تظاهرات سی و یکمین سالگرد  انقلاب22 بهمن است که موجب کابوس نظام گشته و برای مقابله با آن سازش همه جناحهای درون حاکمیت امری واجب و حیاتی آمد. فقط دراین بستراست که می توان سخنرانیها ی سید علی خامنه ای و بیانیه های پنج ماده ای موسوی و کروبی و مصاحبه وی وقبول مشروعیت رئیس جمهور تقلبی را مورد تبیین قرارداد.

 تنها با طرح روشن و شفاف سرنگونی تمامیت این نظام وحشی و سرمایه داری و آدمکش است که می توان نخستین گام برای تحقق حقوق دمکراتیک مردم ایران را برداشت. جز این راه دیگری متصورنیست.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری فاشیستی جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی و سوسیالیسم!

حزب کارایران(توفان)

پنجم بهمن 1388