تظاهرات میلیونی مردم درتهران علیه رژیم سفاک جمهوری اسلامی

زنده باد اعتصاب عمومی!

صدها هزار نفرامروزدرتهران دست به راهپیمایی زدند وخشم وتنفر خود را نسبت به رژیم ریا و تقلب جمهوری اسلامی ابراز داشتند. مردم به تقلب آشکار انتخاباتی و رئیس جمهورجعلی جمهوری اسلامی و رهبرمرتجعش علی خامنه ای تف ریختند و نشان دادند که زیربار چنین توهین و تحقیری نخواهند رفت. مردم ایران باردیگر با تجربه شخصی خود پی بردند که رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی هرگز برای رای آنها ارزشی قایل نیست و نبوده و این شورای نگهبان،شورای مصلحت رژیم و رهبر جنایتکار و مافیای ثروت و قدرت است که رئیس جمهور را تعیین می کند و حتا به نیروهای خودی و مومن به نظام ولایت مطلقه فقیه نیز رحم نمی کند. اصلاح طلبان اسلامی که امروزه در لباس میش ظاهرشده اند گرگانی هستند که در کشتارو سرکوب انقلابیون و درهم شکستن انقلاب بهمن 57  نقش های مهمی ایفا نموده و مخلص نظام ولایت فقیه وامام جنایتکارشان بوده و همچنان هستند. اختلاف دوجناح رژیم جمهوری اسلامی بر سرآزادی بیان و عقیده، آزادی اجتماعات و احزاب و سندیکا، حقوق زنان و جوانان و کارگران و زحمتکشان نیست. دعوا برسر قدرت و سهیم  شدن درغارت بیشتر ثروت و دسترنج مردم ایران است. مبارزات عادلانه مردم ایران تنها زمانی به نتیجه خواهد رسید که صف بندیهای طبقاتی و مطالباتی روشن و شفاف گردد و قدم به قدم با پیکاری سازمان یافته وهدفمند آزادی و عدالت اجتماعی را بدست آورد.اکنون که طلسم قدرقدرتی رژیم فرومیپاشد مردم باید هوشیار باشند تا  به گوشت دم توپ جناحی ازرژیم بدل نگردند. باید هوشیار بود و فریب شکایت  انتخاباتی و نامه نگاری دردستگاه خلافت را نخورد و حتا انتخابات مجددی نیزبرگزار گردد چیزی جزهمین آقای میر حسین موسوی که بخشی از همین نظام ویرانگر سرمایه داری اسلامی است نصیبشان نخواهد شد.

آقای موسوی باشعار« مرگ براین دولت مردم فریب» موافق است اما با شعار مرگ براین نظام مردم فریب سر سازشی ندارد». وی با شعار الله اکبر در پشت بام موافق است و قصد جا انداختن همان شعارعنکبوتی دوران انقلاب بهمن 57 را که با استفاده از احساسات مذهبی مردم سواربرموج نارضایتی توده ها گردید را دارد.  از این رو نباید به رهنمود های اپوزیسیون تقلبی رژیم  که مردم را به آرامش و مدارا و درمنزل ماندن و به پشت بام رفتن دعوت میکند  توجه کرد. باید گام به گام  برارتقاء شعارها کمر همت بست و مجموعه این نظام کثیف و ضد بشری را که جان مردم را به لب رسانده است مورد یورش قرار داد.

تیراندازی نیروی شبه فاشیستی بسیج و یا لباس شخصی رژیم بسوی تظاهرکنندگان که منجر به کشته و زخمی شدن شماری ازجوانان گردید نشان از بیرحمی و درنده خویی این نظام دارد و لذا  باید این توهم را بدور ریخت که گویا از راه مسالمت آمیز و تحصن می توان به آزادی و مطالبات عمیق دموکراتیک وحق تعیین سرنوشت و حقوق شهروندی دست یافت. گرازهای رژیم اسلامی تا آخرین نفس برای منافع آزمندانه خود خواهند جنگید و ازاین روباید برنامه و سیاست و تشکیلات داشت تا ازمیدان نبرد با کمترین تلفات به پیروزی رسید.درمقابل رژیم بهیمی، بیرحم و فاشیست جمهوری اسلامی باید در حزب طبقه کارگر متشکل شد تا با کمترین قربانی به بزرگترین موفقیتها دست یافت. ایجاد کمیته های مخفی مقاومت و برنامه ریزی دراز مدت امری ضروری برای مقابله با مزدوران رژیم است.

  امروز تظاهراتهایی در دانشگاههای  تهران ،مشهد، شیراز، اصفهان،  تبریز، رشت....   برگزار گردید و طنین مرگ بر رئیس جمهور جعلی، مرگ بردیکتاتور، پول نفت چی شده خرج بسیجی شده......لرزه براندام پوسیده جمهوری اسلامی انداخت.

سراسری شدن اعتراضات مردم ، اعتصاب عمومی سیاسی اقشار مختلف جامعه و بویژه کارگران قهرمان ایران  ناقوس مرگ رژیم جمهوری اسلامی را  بصدا در خواهد آورد. زنده باد اعتصاب عمومی!

زنده باد اعتراضات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی!

زنده باد اعتصاب عمو می کارگران، دانشجویان، آموزگاران، پرستاران و کارمندان!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد سوسیالیسم!

حزب کارایران(توفان)

25خردادماه 1388

      

*****

بر گرفته ازتوفان شماره 112  تير ماه  1388  ارگان مرکزی حزب کارایران

www.toufan.org

toufan@toufan.org