حمله تروریستی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل

به کاروان حمل آذوقه برای مردم فلسطین را محکوم میکنیم

بامداد امروز، دوشنبه سی ویکم ماه مه ،کماندوهای اسرائیلی  با حمله راهزنانه به عرشه یک کشتی ترکیه ای حامل پانصد سرنشین که به قصد شکستن محاصره اقتصادی نوار غزه عازم این منطقه بودند ، 20 نفر را وحشیانه به قتل رساندند ودهها نفر در اثر این اقدام بربرمنشانه مجروح شدند. اقدام جسورانه و بشردوستانه بیش از پانصد نفر از 40  کشورمختلف علیه محاصره مرگبار اقتصادی مردم فلسطین در نوار غزه تحسین برانگیز است. بیش از  1000 تن مواد غذایی، دارو، سیمان، لوازم اولیه زیر ساختی نظیر پمپ آب ، وسائل الکترونیکی...  ازجمله کمکهایی است که برای مردم غزه جمعآوری شده است. هدف شناورهای صلحدوست شکستن محاصره نوارغزه ووادار نمودن دولت اشغالگر،نژادپرست وفاشیست اسرائیل به عقب نشینی واجازه رفت وآمد آزاد دراین بخش از سرزمین های فلسطینی بوده است.

حمله اسرائیل به کاروان صلح، خشم ونفرت جهانیان را برانگیخته است. حتا متحدین اروپایی صهیونیستها نیز مجبور گشتند این اقدام وحشیانه را محکوم نمایند.موجی از تظاهرات در کشورهای اروپایی ، ممالک عربی ، درترکیه ، آمریکای لاتین.... علیه اسرائیل برپا گردید و تحریم اقتصادی ولغو مناسبات دیپلماتیک با رژیم نژادپرست و اشغالگر صهیونیستی فریاد زده شد. مضحک اینجاست که اسرائیل بازهم به دروغ متوسل شد و علت حمله به کشتی های صلح را خنثی ساختن"توطئه  سازمان تروریستی حماس " توجیه کرد و ناشیانه با نشان دادن چند چاقو و تیرکمان و قلاب سنگ در مقابل دوربین، "از خشونت "واهداف غیر بشردوستانه" این کاروان حمل آذوقه سخن گفت. این جنایتکاران نازی چه بیشرمانه میکوشند با حربه "آنتی سمیت" اعمال جنون آمیز و ضد انسانی خود را توجیه نمایندوگویا سلاحی جزسلاح کشتار مردم بیدفاع فلسطین، اشغالگری، تروریسم دولتی و دروغ  و اغوا مردم نمی شناسند. اسرائیل این غده سرطانی ، چماق دست امپریالیسم آمریکا  درمنطقه خاورمیانه است و با وجود چنین  رژیم جنگ افروز و نژاد پرستی ،مردم منطقه رنگ صلح را نخواهند دید.

حزب کارایران(توفان)  ضمن محکوم کردن این حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل به شناورهای بشردوست و شجاع که  برای شکستن حلقه محاصره اقتصادی نوارغزه جان خود را فدای همبستگی و همدردی با ملت تحت ستم فلسطین نمودند درود میفرستد وبیشک نام این جانباختگان در تاریخ  ملل بر علیه صهیونیسم و امپریالیسم  ثبت و الهامبخش همه آزادیخواهان و صلحدوستان جهان خواهد بود.

حزب کارایران(توفان) تحریم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ، هنری ، ورزشی...  رژیم صهیونیستی اسرائیل را می طلبد وتنها از این طریق است که می توان رژیم اشغالگر و آدمخوار اسرائیل را به عقب نشینی واداشت و بطور موثر با ملت فلسطین اعلام همبستگی کرد.

کشتار شناوران صلحدوست ننگی بر پیشانی صهیونیستهای اسرائیل است!

مرگ بر متجاوزین تروریست اسرائیل!

زنده باد ملت فلسطین که برای حق تعیین سرنوشت میجنگد!

حزب کارایران(توفان)

 دوشنبه سی ویکم مه دوهزار وده

www.toufan.org

toufan@toufan.org