اعلامیه

درحاشیه کشتاربربرمنشانه در نیوزلند
منشأ اسلام هراسي ،تروريسم ،نژادپرستي وفاشيسم امپرياليسم است

دراثر حمله بربرمنشانه و تروریستی يك نونازيست استراليايي به دو مسجد در نیوزیلند ۴۹ تن جان باختند ودهها نَفَر مجروح شدند.اين تروريست نژاد پرست از کشتار مردم فیلم‌برداری و آن را در اینترنت منتشر کرده و پيش تَر نيز با انتشار بيانيه اَي اهداف ضدبشري خود را تشريح كرده بود .آيا چنين عمليات تروريستي وكشتار بيرحمانه مسلمانها برحسب تصادف رخ داده است يا ناشي از تبليغات جنون آميز اسلام هراسي و ادامه كشتار ممالك اسلامي مانند افغانستان وعراق وليبي و يمن وسوريه وفلسطين...است.

پس اگر منشأ اسلام هراسي و تروريسم ،تروريسم دولتي امپرياليسم غرب است آنوقت اشك تمساح اين جانيان بين المللي درمورد اين كشتارها را نبايد جدي گرفت.امپرياليستهاي غربي ودرراس آن آمريكا كه جهان را در بحران وفقر و جنگ و كشتار وتا راندن ميليونها نفرفرو برده اند گويا براي حل اين بحران چاره اي جز احياي فاشيسم هيتلري در لباسي نوين ندارند .ديروز درپس يهود هراسي و كمونيسم هراسي امروز درلباس مسلمان كشي واسلام هراسي .

اقدام بربرمنشانه وکشتار بیرحمانه این نازیست استرالیایی هوادار آتش زدن مساجد وسوزاندن قرآن و تکثیر تصاویر کاریکاتورمحمد وکشتارمسلمانان ، وجدان بسیاری از مردم مترقی نیوزلند واسترالیا واروپا.... را بیدار خواهد کرد که تبلیغات نفرت مذهبی و ضد اسلامی چه عواقب خطرناکی دارد. صدای این گلوله ها وسلاخی بیرحمانه مردم بیدفاع بسیاری را تکان داد تا از خواب غفلت ناشی از شستشوی مغزی بدر آیند.حزب ما بارها دررابطه با مبارزه علمی بر ضد مذهب اعم از اسلام، یهودیت و یا مسیحیت تحلیل کرده است که واقعیت مذاهب بیانگر نادانی عمومی است. هرچه بشریت به آموزش و علم بیشتر دسترسی پیدا می کند، از دامنه نفوذ مذهب کاسته می شود. مذهب در زمینی رشد می کند که کود آن بی سوادی و عقب ماندگی است. مذهب دوای درد همه نادانستنیهاست، بذر مذهب در زمین جهل کاشته می شود و می روید و لذا تنها با این ارزیابی ریشه ای است که می توان راه مبارزه با مذهب به عنوان افیون توده ها را پیدا کرد.

در مبارزه با مذهب نمی توان به زور اسلحه متوسل شد و با قهر و اجبار مردم را وادار کرد از تعلقات مذهبی و اعتقادات دینی خویش دست بردارند. این اعتقادات ریشه چند هزار ساله در میان مردم دارند و زمینه های مادی برچیدن آن که بدرجه آگاهی عمومی نیاز دارد هنوز بطور کامل فراهم نشده است. این است که شمشیر کشیدن بر روی مذهب و از جمله مذهب اسلام دوای درد نیست و نظر کسی را نسبت به اسلام تغییر نمی دهد برعکس منجر به آن می شود که مسلمانان و نه تنها مسلمانان حتی اتباع لامذهب این ممالک نیز خود را مورد تعرض و تهاجم حس کنند و در مقابل یورش دشمن مذهبی که در حقیقت انگیزه سیاسی را بیدک می کشد، جبهه گیری کرده به یورش متقابل دست زنند.


این نظریه حزب ما هنوز به قوت خود صادق است و ما بار دیگر شاهدیم که دست راستی ها، فاشیستها، نژادپرستان در کنار ضد مسلمانان ایستاده اند تا دست در دست هم حقوق آنها را بنام دموکراسی و آزادی پایمال کنند. مسئولیت جنایاتی که درنیوزلند انجام شده مستقیما به گردن سیاست ضد خارجی، ضد اسلامی و نژادپرستانه و سیاست تجاوزگرانه و اشغالگرانه امپریالیستی درعرصه جهانی است. مسئولیت آن بعهده امپریالیسم و صهیونیسم و ارتجاع بورژوازی بومی همین ممالک است. برای نابودی تروریسم باید امپریالیسم را از بین برد.

زنده باد اتحاد وهمبستگي خلقهاي جهان عليه
امپرياليسم ،تروريسم ،فاشيسم و نازيسم
!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهایی بشریت!

حزب کارایران(توفان)

۲۵اسفند ۱۳۹۷

www.toufan.org