زنده بادهمبستگی با خلق قهرمان ترکیه


مبارزه ای که امروز درخیابانهای ترکیه علیه حکومت ارتجاعی طیب اردوغان جریان دارد مبارزه ای فقط برای سکولاریسم وعلیه قوانین اسلامی نیست. این اعتراضات بر علیه فقر و بیکاری و سیاستهای خانمان برانداز نئولیبرالی وبرعلیه دخالتهای سیاسی نظامی دولت ترکیه بعنوان عضوی ازپیمان نظامی امپریالیستی ناتو درسوریه نیز می باشد.

 پیکاردرخشان کارگران، جوانان وروشنفکران وزنان شجاع ترکیه علیه ارتجاع و فاشیسم وامپریالیسم و برای آزادی و استقلال وعدالت اجتماعی تحسین بر انگیز است و حزب کار ترکیه بعنوان متشکل ترین نیروی چپ ترکیه نقش بسزایی در سازماندهی این اعتراضات ایفا میکند. مردم ترکیه می خواهند برادرانه با مردم ایران و سوریه در کنار هم زندگی کنند.اما رژیم ارتجاعی ترکیه، امپریالیستها و صهیونیستها مخالفند وبا توطئه و جنگ ودخالتهای بیشرمانه درامورداخلی خلقهای منطقه،به تنش وجنگ افروزی مشغولند.


حزب کارایران(توفان) ازمبارزات پرشور جوانان علیه رژیم ارتجاعی وسرکوبگر ترکیه حمایت می نماید و همگان را به همبستگی با خلق ترکیه فرا می خواند.


زنده بادهمبستگی خلق ایران با خلق ترکیه علیه ارتجاع وامپریالیسم!
مرگ بر رژیم فاشیستی اردوغان نوکر امپریالیست آمریکا!


حزب کارایران(توفان)

www.toufan.org
4 ژوئن 2013