بیانیه سیاسی حزب کمونیست کارگران تونس در پشتیبانی از مبارزات خلق تونس و پیرامون تغییر تحولات اخیر

 

 

مبارزات درخشان خلق تونس، متواری شدن رئیس جمهور مستبد و منفور این کشور و ترک بر داشتن کل نظام فاسد سرمایه داری موجب شادی میلیونها مردم زحمتکش و نیروهای ترقیخواه  در سراسر جهان ازآفریقا گرفته تا آسیا و آمریکای لاتین و...گشته و نظر همگان را به خود جلب نموده است. حکومت  جنایتکار بن علی در اثر مبارزات مردم چون مقوائی فرو پاشید ومتحدین سابق او نظیر اتحادیه اروپا و آمریکا را غافلگیرنمود. این  دولتهای امپریالیستی پس از مدتی سکوت سرانجام زبان به حمایت از پیکار مردم گشودند و برای جانباختگان این قیام عمومی اشک تمساح ریختند.

وقتی خلقی مصمم و قاطع و متحد  و یکپارچه به پا میخیزد هیچ نیروئی هر اندازه درنده ووحشی توان مقابله با آن را ندارد، محکوم به  تسلیم وشکست است.

حزب ما همواره از  مبارزات خسته گی ناپذیر حزب کمونیست کارگران تونس دفاع کرده و برای آزادی رهبر این حزب رفیق حما حمامی که بارها بخاطر حمایت از محرومان جامعه به زندان افتاده و مورد وحشیانه ترین شکنجه ها قرارگرفته است، ازهیچ کوششی دریغ ننموده است. رفیق حما حمامی چهره ای محبوب و شناخته شده در عرصه ملی و بین المللی است.

 بیانیه سیاسی تحلیلی زیر که به تازگی توسط رفقای حزب برادر انتشار یافته است شامل نکات سیاسی مهم و رهنمودهای روشنی برای پیشروی جنبش آزادیخواهانه و عدالتجویانه خلق تونس است و حزب ما  با توجه به اهمیت منطقه ای و جهانی این موضوع  به ترجمه و معرفی اوضاع کنونی از زبان مارکسیست لنینیستهای تونس می پردازد و پشتیبانی خود را ازاین بیانیه و جنبش توفنده و ارتجاع برافکن و دمکراتیک تونس اعلام میدارد.

زنده باد همبستگی بین المللی با مبارزات درخشان خلق تونس!

زنده باد حزب کمونیست کارگران تونس!

حزب کارایران (توفان)

18 ژانویه 2011

www.toufan.org

toufan@toufan.org

....................................

به پیش در جهت تاسیس مجلس موسسان برای برقراری جمهوری دموکراتیک

 

فرار حاکم گردنکش در نتیجه مبارزات مردم تونس خود پیروزی بزرگی است و این گردنکش در خارج از کشور اکنون بدنبال پناهگاه می گردد، از آن سو مجلس قانون اساسی بتوسط شخصی که از دست نشاندگان بن علی است بنام فواد المبزع که رئیس مجلس پوشالی شورای ملی است، از نمایندگان دعوت نمود تا موقتا بکار بپردازند و تا 45 یا 60 روز آینده انتخاباتی برای انتخاب رئیس تازه دولت اقدام نمایند.

حزب کمونیست کارگران تونس، ابتداء این پیروزی بزرگ را که در نتیجه فداکاریها و مقاومت تاریخی و ایستادگی دختران و پسران این سرزمین و در نتیجه خونهای ریخته شده شهیدان بدست آمده تبریک می گوید و تاکید می ورزد بر  اینکه:

1-    پیروزی بدست آمده تنها نیمی از هدف را تحقق بخشیده، اما نیمه دیگر در تحقق تغییرات دموکراتیک و ترجمان آن در عرصه واقعیت است.

2-    تغییرات دموکراتیک بهیچ عنوان از حزب و شخصیتها و موسساتی که بتوسط نظام دیکتاتوری سابق ایجاد شده بدست نمی آید همینها خود علت اصلی محرومیت و تضییع حقوق مردم در طول دوران 23 ساله حکومت بن علی بوده اند.

3-    آقای فواد المبزع که بریاست موقت منصوب شده یکی از اعضای دولت بن علی بوده و او نماینده ملت نیست. مشخص کردن 45 تا 60 روز برای شروع انتخابات تازه تنها این هدف را دنبال می کند تا اینبار ادامه دیکتاتوری سابق را بتوسط کس دیگری از همین افراد و بطور سریع ادامه دهند.

4-    خطرناکترین حادثه ای که امروز ممکن است اتفاق بیفتد سرقت پیروزی ملت تونس و با سوء استفاده از این پیروزی تا بتوانند دوباره از پایه های اصلی حاکم سابق حفاظت کنند و تشکیلاتی بظاهر دموکراتیک ایجاد اما فداکاریهای و آرمانهای بزرگ ملت تونس در این میان پایمال گردد. از این نظر باید هشیار بود.

5-    ایجاد تغییرات دموکراتیک با تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود می طلبد تا با همه ساختارها و ابزارهای نظام دیکتاتوری سابق قطع رابطه شده و این بطور مستقیم در تشکیل حکومتی موقت یا هیئت های دیگری که قدرت اجرائی داشته و وظیفه اجرای انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان را برعهده بگیرد و زمینه تشکیل یک جمهوری دموکراتیک را فراهم آورد، آن نوع جمهوری دمکراتیکی که ملت در آن از آزادی، عدالت اجتماعی و کرامت ملی برخوردار باشد.

6-    همه نیروهائی که در مبارزه ای سرسختانه برای سرنگونی دیکتاتوری شرکت داشته اند، صرفنظر از نیروهای سیاسی، سندیکائی، حقوقدانان، فرهنگیان، بشکل سازمانی و عموم ملت تونس. آری همه اینها نیروهائی هستند که آینده تونس را رقم می زنند. هیچکس حق ندارد بنام اینان با دولت به مذاکره بپردازد.

7-    ضرورت دارد که بفوریت نیروهای دموکراتیک که در عرصه مبارزه حضور دارند دست به تشکیل "هیئت ملی متحد برای تغییرات دموکراتیک" بزنند، از وظیفه مهم این هیئت باید دفاع از دستآوردهای انتفاضه مردم تونس بوده و با دولت وارد مذاکره شود تا قدرت را بطریقه مسالمت آمیز به ملت تونس تسلیم نماید.

8-    از همه نیروهای دموکراتیک در سراسر کشور دعوت می شود که صف خود را در شکل هیاتها، کمیته ها، جلسات و مجالس ملی و منطقه ای فشرده کنند و از اینطریق بکوشند در مقابل توطئه و مامورهای نیروهای ارتجاعی که به کارهای تخریبی دست می زنند، به غارت و کشتار مردم می پردازند، مقابله کنند. مرتجعان می کوشند با ایجاد وحشت در صفوف متحد مردم در میان زنان و مردان و تهدید امنیت آنان مردم را از تغییرات دموکراتیک بترسانند و آنان را بسوی تسلیم شدن به طرف نیروهای سرکوب دولتی موجود سوق دهند.

9-    نیروهای ارتش که اکثریت از فرزندان این مردم می باشند باید در حفظ امنیت ما مردم و امنیت کل کشور بکوشند، آنان باید به خواستها و آرمانهای ملت تونس احترام گذارند.

ملت تونس خواستار آزادی، کرامت و عدالت اجتماعی است، این وضعیت و خواسته های بر حق ملت تونس می طلبد که وضعیت فوق العاده و حکومت نظامی بفوریت لغو شود. این امر باین دلیل ضروری است تا پس از آن مانعی بر سر راه مردم تونس بر ادامه دادن مبارزه مشروع خود و کوشش در جهت به کرسی نشانیدن آن وجود نداشته باشد.

پیش به سوی تشکیل دولت موقت

پیش به سوی تشکیل مجلس موسسان

پیش به سوی جمهوری دموکراتیک

حزب کمونیست کارگران تونس

ژانویه 2011

                                                      ................................................................

                                   تلگراف تبریک کمونیستهای سوریه به حزب کارگران کمونیست تونس

به رفیق حما حمامی* دبیرکل حزب کارگران کمونیست تونس

بنام کمیته ملی وحدت، کمونیستهای سوریه پر شورترین درودهای خود را به مناسبت پیروزی ملت برادر تونس بر نظام دیکتاتوری به شما تقدیم می داریم، درود بر شما که آزادی خود را از شکنجه گاههای جلاد بدست آوردید، بدون شک این پیروزی در نتیجه مبارزات سرسختانه و دائمی و کوشش وقفه ناپذیر سالیان دراز شما در پیشاپیش ملت تونس در جهت بدست آوردن آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی بود.

آنچه که تا کنون بدست آمده بسیار بزرگ و ارزشمند است، ملت تونس به شما که علیه طغیانگر و دیکتاتور مبارزه کردید تکیه دارد و امید وار است شما بتوانید با شور و شوق فراوان دستگاه سرکوب و وحشت آور حاکم دیکتاتور را درهم شکنید. بدون شک آینده همراه با خطرات و مشکلات است اما شما خواهید توانست همراه با خواسته های برحق ملت تونس این راه را با موفقیت بپیمائید و به اهداف کامل خود دست یابید. ما اطمینان داریم که شما این توانائی را دارید.

14/01/2011

کمیته وحدت کمونیستهای سوریه

*) رفیق حما حمامی قبل از انتفاضه مردم تونس بزندان افتاده بود، اما با کوشش احزاب کمونیست و نیروهای دموکراتیک در آستانه پیروزی از زندان آزاد گردید.

.........................................................................................................................................................

اینجا تونس است نه ایران
به قهرمانی مردم تونس بنگرید آنها خاطره جنبش دموکراتیک 22 خرداد و انقلاب پر شکوه بهمن را زنده کرده اند

                                 

 

چاقوکشها و موتور سوارها در همه جا هستند چه در تهران و چه در تونس زیرا ارتجاع در همه جا یکرنگ است. اینها همان شعبان بی مخها می باشند که همه رژیمهای مرتجع مشتی از آنها اجیر کرده اند.

 

 

 

اینجا تونس است که ضربه بزرگی به ارتجاع عرب و اسرائیل و امپریالیسم می زند

درود بر خلق قهرمان تونس و پیروز باد حزب کمونیست کارگران تونس