حزب کارایران (توفان) بیانیه زیر را بزبان انگلیسی به احزاب برادر، سازمانها  و تشکلهای انقلابی و مترقی ارسال داشته و آنها رابه همبستگی با مبارزات مردم ترکیه فراخوانده است. متن زیرازانگلیسی به فارسی ترجمه شده است.

 

زنده باد همبستگی بین المللی با مبارزات مردم ترکیه !

درهفته جاری، جهان شاهد شکل گیری یک جنبش وسیع توده ای در ترکیه برعلیه سیاستهای حزب حاکم "عدالت و توسعه" به نمایندگی طیب اردوغان است . هرچند رسانه های رسمی کشورهای "دمکرات" سعی کردند که اخبار مربوط به این جنبش به بیرون ازترکیه درز نکند ولی قدرتمندی جنبش و گزارشگری توده های مبارز،سکوت خبری رسانه های امپریالیستی رادرهم شکست وتوانست درنده خوئی نیروی سرکوبگر حاکم بر کشور، رشد سریع ، فراگیر شدن ، و خواستهای جنبش را در مقابل مردم جهان بنمایش بگذارد.

جنبش بی سابقه اخیر، ریشه در وضعیت اقتصادی-سیاسی جامعه ترکیه دارد .علیرغم تبلیغات عوامفریبانه رسانه های امپریالیستی در مورد "رشد چشمگیر اقتصادی" درترکیه ، فقر، بیکاری، گرسنگی، و تورم زندگی عموم مردم را شدیدا تهدید میکند بطوری که امروز بیش از 30 درصد جامعه زیر حط رسمی فقر بسر میبرد. سیاستهای نئولیبرالی ده ساله حزب "عدالت و توسعه"، خصوصی سازیها، هجوم فزاینده سرمایه های مالی قدرتهای امپریالیستی برای چپاول وکسب بازارهای پرسود... فشار بی سابقه ای برزندگی مادی مردم وارد کرده است. از طرف دیگر، وابستگی سیاسی نظام حاکم برترکیه به امپریالیست آمریکا، عضویت درناتو،روابط سیاسی با دولت نژادپرست و جنایتکار اسرائیل، ارائه کمک های مالی و تدارکاتی وبسیج نیروهای قرون وسطائی برعلیه کشور سوریه ، سرکوب آزادیهای سیاسی ، تحمیل قوانین ارتجاعی درجهت اسلامیزه کردن جامعه ، محدودیت هرچه بیشتر سکولاریسم ، دمیدن در شیپور احیای امپراتوری عثمانی ، و ....ترکیه را به بشکه باروتی تبدیل کرده بودو قطع درختان پارک قیزی در استانبول برای احداث مرکزتجاری، جرقه ای بودبراین بشکه تا خشم و نفرت سراسری مردم ترکیه را برعلیه وضع موجود و نظام حامی آن منفجر کند.

حزب کارایران (توفان) ازمبارزات پرشورومتحد کارگران، زنان، جوانان، نویسندگان وهمه خلقهای ترکیه برعلیه رژیم ارتجاعی حاکم دفاع کرده وتمامی نیروهای مترقی و انقلابی را به همبستگی با مردم ترکیه فرامیخواند.

زنده باد همبستگی بین مردم ایران و ترکیه علیه ارتجاع و امپریالیسم !

نابود باد نظام وابسته به امپریالیسم در ترکیه !

حزب کار ایران (توفان)

5 ژوئن 2013

www.Toufan.org