دخالت بيشرمانه و تروريستي آمريكا در امور داخلي ونزوئلا را قويا محكوم ميكنيم

دولت آمريكا سالهاست كه با حمايتهاي آشكار و پنهان مالي و معنوي خود از راسترين و ارت...جاعي ترين احزاب و مخالفين سياسي در ونزوئلا تلاش كرده است رژيم مستقل ، منتخب و قانوني مردم را سرنگوني سازد.

دولت آمريكا با توسل به رسانه هاي شستشوي مغزي افكار عمومي، نظام سياسي حاكم بر ونزوئلا را كه بيش از ١٥ همه پرسي دمكراتيك در آن صورت گرفته و همه احزاب و سازمانهاي سياسي از آزادي بيان و قلم برخوردارند و حتا متاسفانه بيش از ٦٠ درصد رسانه هاي تبليغاتي آن در انحصار نيروهاي برانداز و ضد ملي قراردارد .....را نظامي ضد دمكراتيك و ديكتاتوري و مستبد به جهانيان معرفي و به خورد مردم ميدهد و با نقض تمام قوانين بين المللي حكم سرنگوني إش را صادر مي كند .

آنچه امروز نياز حياتي ملت ونزوئلا بويژه كارگران و زحمتكشان است نه گسترش خصوصي سازيها ، مماشات با نيروهاي رأست آمريكايي امپرياليستي و توسل به همه پرسيهاي گل و گشاد سياسي ،بلكه بسيح عمومي مردم عليه نيروهاي سرمايه داري بويژه امپرياليستي و تعرض به سرمايه هاي آنها و ممنوعيت جريانات ضدملي و وابسته اَي كه از پنتاگون الهام ميگيرند و از سياست تجاوزكارانه و تروريستي دونالد ترامپ براي نجات كشور از بحران اقتصادي سياسي استقبال ميكنند !

عربده كشي وقيحانه شب گذشته رئيس جمهور آمريكا مبني بر به رسميت شناختن يكي از نمايندگان نوليبرال و برانداز پارلمان ونزوئلا ، «خوان گوایدو» بعنوان رئيس جمهور ونزوئلا اقدامي تروريستي ودخالت در أمور داخلي كشوري است كه رئيس جمهورش چندي پيش به بصورت قانوني و دمكراتيك با ٦٨ در صد آراي مردم انتخاب شد و سياستهايي براي بهبود شرايط اقتصادي و معيشتي اقشاز زحمتكش كشور اتخاذ نمود و از حمايت آنها برخوردار است .

در بستر چنين شرايطي نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب و قانونی دولت ونزوئلا بدرستي روابط سیاسی خود با آمریکا را قطع نمود و إعلام كرد آمریکایی ها ۷۲ ساعت وقت دارند خاك ونزوئلا را فورا ترک نمايند !وي گفت تنها مردم این کشور هستند که می‌توانند رئیس جمهور کشورشان را انتخاب کنند و نه هیچ دولت خارجي .

حزب كارايران(توفان) همانطور كه بارها در مقالات تحليلي خود دخالتهاي امپرياليستي درامور داخلي ونزوئلا را محكوم كرده است اكنون نيز هر گونه اقدام نظامي و تحريم اقتصادي و مداخلات رذيلانه حقوق بشري و نوليبرالي را بشدت محكوم و از حق حاكميت ملي خلق ونزوئلا دفاع ميكند و هرگونه تغيير و تحولي را وظيفه مردم آن كشور مي داند.

زنده باد همبستگي با خلق ونزوئلا !
دست امپرياليسم آمريكا از ونزوئلاكوتاه باد!
حزب كارايران (توفان)
٤ بهمن ١٣٩٧
برگرفته ازشبكه تلگرام توفان

https://t.me/totoufan