فراخوان به تظاهرات درمقابل سفارت جمهوری اسلامی

      

علیه جمهوری اسلامی، علیه انتخابات تقلبی

 

ایرانیان آزادیخواه!

جمعه24 خرداد ماه برابر با 14 یونی روزبرگزاری نمایش مسخره یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است. انتخاباتی که نیمی از اهالی کشور یعنی زنان حق کاندید شدن درآن نداشته باشند؛ سنی و مسیحی و بهائی و یهودی و ....حق نامزد شدن نداشته باشند، کمونیستها نجس و کافر وخونشان حلال محسوب شود،آزادی احزاب و اجتماعات وجود نداشته باشد، رهبران اتحادیه های کارگری در زندان بسر ببرند، اعدام و سرکوب مخالفین همچنان ادامه داشته باشد.....انتخابات نیست انتصاب یک باند مافیایی تبهکار توسط ولی فقیه، سیدعلی خامنه ای سرکرده نظام جمهوری اسلامیست. شرکت دراین مضحکه و رای دادن به این افراد دزد و ریاکار و شارلاتان توهین به حرمت انسانی و مشروعیت بخشیدن به ماشین آدمکشی  رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامیست.

 

هموطنان عزیز!

ما فعالین حزب کارایران(توفان) دراستکهلم بمنظورهمبستگی وهمراهی با مبارزات مردم قهرمان ایران ،دراعتراض به انتخابات فرمایشی ودراعتراض به فقر وگرانی و زندان و شکنجه و سرکوب و ناهنجاریهای اجتماعی درایران درمقابل سفارت جمهوری اسلامی این لانه جاسوسی رژیم اسلامی اجتماع کرده وازتمامی آزادیخواهان ومبارزین راه آزادی واستقلال وعدالت اجتماعی می طلبیم تا با حضورخود در این تظاهرات متحدا فریاد اعتراض علیه این نظم چرک وخون و کشتارو ریا باشیم ودست دردست یکدیگربامردم تحت ستم ایران ابرازهمبستگی نمائیم.

 

مکان:سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم

زمان: جمعه 14 یونی

این آکسیون از ساعت 11 صبح آغاز میشود وتا 5 بعد از ظهر ادامه دارد.باشد تا با شرکت خود دراین آکسیون مشت محکمی بردهان جمهوری اسلامی بکوبیم و افشاگر این انتخابات قلابی باشیم.

 

انتخابات قلابی را تحریم کنیم وسرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

بدست مردم ایران را فریاد زنیم!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

دست امپریالیستها از ایران و منطقه کوتاه باد!

فعالین حزب کارایران(توفان) در استکهلم

دو شنبه ۰ ۲ خرداد ۱۳۹۲ 

آدرس تماس

hezb_kar@hotmail.com