ی ی ییی ǘ

ی ی ی ی

 

ی ǘ ی ʘ ی ی ی ی 16 ǘ ѐ ی.ی یی ј ϐ ی ǘ ی Ӂ ј ϐ . ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی .ی ییی ی ѡ ی یی ǘی ی ǘѡ ی ǡ ی ی ی ی ی ی ییی ј ی .ی ی ی ی ی یی ی ی ی .. ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ ǘی ی јی یی ی 捘 ی.

****

ی ی ی ǐ ѐ ی ی ǘ ی یی . ی ی ی ی یی ی "ی ѐی" ی ͘ ی ǐی ی " ی ϐ ی" ǐی ی ی٬ ʘ یی ی ی ی ی ی ی ی ی. یی ی ی " ی" ی ѐ ی " ی ی یی ی یی ی یی ی یی یی ی ی. ی ی ی ی ی یی ی ی :

" ی یی. یی ی ѐ ی ی ԁی ی یی ј ".

 

ی јیی٬ ٽ یی یی ی ی  ی ی ی یی ی ی ی . یی ی ی ی ѐی٬ ی ی ٬ ٬ ی " ی " ی "ی" ی یی ییی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی . ی ی یی:

 

"ی یی یی ی ی٬ ʘ ٬ ی "

ی ی ی یی ی ی :

"یی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی "

 

ǐ ی ی ی ی ѐ ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ѐ یی ی ی . ی ی ѐ یی "ی ی" юی ی ی ی ی ی ی٬ ی ی ی ѐ ی ی ی ی. ی ѐ (١٩٢١) ی ی.ی ی ی ی یی ٽ ی ی ٬ ی ѐ ٽی ی юی ٬ ی ی юی ی "ی ی" ی . ی юی ی ی " " "ώ ی ǁی ѐ"یی٬ "ǘی ٬ " یی یی "ی " ی ی ی Ԙ Ș ی یی ی . ی ی ی ǁیی ѐی ј یی "ѐی" ی ی ی ͘ ی ی ی ی ѐی ј ی юی٬ ј ی "ώ ی ǁی" . ی ییی Ԙ یϐی 20 ی ی ی یی ی ј ی ی ی ی ی ی ѐ!! ی ј !

ی ی ی 捁 ǡ "ییی" ی یی ی ی ی ѐ ی ی ѐ ی ی ی . ی یی ǐی юی . ǐ Ԙی یی ی ی ٬ یی ی ی ی Ԙ!!

 

јی یی ǘی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی یی:

 

ی ی ʐ ٬ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ʐ ی یی ی ی ی ی".

 

ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی یی ی јی یی ی ی ی ی یی ی . ٬ ی ѐ ی ی ی ѐ ژ ی. ی یی:

 

ی ی یی یی ٬ یی یی () ǿ یی یی ی ݘی ..... ی ی ی..... ǘٽ ی ی یی ی ی! یی ی ی ٽ ی ی ی ی ی٬ ی... ی ǐ ی ی ٽ یی ی... ی یی یی یی یی ی ʐیی ی "

 

ی ѐ юی ی ی ی ی ی ی ی یی Ș. ی ǘی ǘی ѐ ی یی:

" ѐی ی ی ѐ ٬ "ی ی" ی ѐ ی ѐی ی یی ǘی ٬ ѐی ی ی ی ǘی ٬ ǘی ѐ ی ǘی ". ( Ә)

(. . ) ј ی ی ی ی یی ٬ ј ی یی ی ( ١١) ی ی یی ی ی ی یی ی. ی юی ی ی Ԙ ٬ یی ٬ یэی٬ ی یی ی ǁیی ǘی ی٬ ی ی юی٬ یϐ ی ی ی

ی ی" ѐی" ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی یی ی " ѐ ی ی "... ی یی ی  ی ϡ یی ی ی .. ی ǐ ѐ ی ϡ ی ǘی ی!! ی ѐ ϐی ی ݘ юی یی ѐ ی یی٬ " ѐ" " یی ی" ی. ی ی یی ی ی . ی ی یی ی . ی یی ی ی ی ѐ٬ ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی یی .

****

ی ی یی

ی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی".

 

ی ی ی ǘی ی ی ј یی ی یی . ی ی ی یی ی . ی ی یی ی ی ی !!.....

ǘ ی ی ی ۀ юی ی . ی Ԙ یﺩی یی ی ۀ ی ی ی یϿ ی ی ǁی یی Ͽ ی ی ی یʿ.

Ԙ ۀ ی ی ی ی ǁی ۀ ییی ی ی ۀ јی ییی ԍی ی ی ی یی ی ی ییی ۀ یﺩی . ی ۀ ییی ی یی یی ی ی یییﻫﺎ ی ی ی ی یۀ ی ییی ѐ ی ی Ͽ! ۀ ی ی ی ی یی یی  ی ی یﺩی ی ʡ ی ی ی ی ی. ی ی ی :

"ۀ ی ی یی ǐی ی."(1937)

ԍ ی ی ی ǁی یی ی ی ی ǁیѡ ۀ ی یی ی Ӂی ﻫﺎ ی یی ی ی ی ی یی یی " " یی .

јیی ییی ی یییی ۀ ی یی یی ی ǁی ی ی ۀ ییی ی ی. ϡ ی ǁی ی ی یی . ی ی ی ی ۀ ییی . ی یی ی یی ی ییی э یی. ی ی ی ј ی یی  ی ی یی ۀ ѐ یﻫﺎ ݘ ی јیی ییی ﺍϡ ʘی . ی ی ی ѐ ی ی ǁی ی ی . ی ییی ی ی ی  ۀ юی ۀ یﺩی ﺍ ی ی ی ی ی.

یۀ ی ی ی ǁی یی ی ی ی ی ییی ی ی. Ґ یی ی ی ۀ " ی ی" ی ی ییی ʡ یۀ یییی " ۀ ی یی یی" ی. ﺍﻯ ی ی ی ی ی  ی ی ۀ ی ی ی ی  ی ی ی . ی Ԙ ی  ی یۀ ی ی ی ѡ یییﻫﺎ ی ی ی ی .

"" یی یییﻫﺎ ѐ یۀ јی ی ی (1964) ی ی ی ی :

"ۀ ی ی یی ǐی ی."

ی ۀ ی ییی ی یییﻫﺎﻯ ی :

"ی  ی یی ی ی ϡ ی ی ی ی ݘی ی  ی ی ʘی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی  ۀ ی یی ی ی ی." . ی ی ( ی ی 1 (1342)

ی ی ۀ "ۀ ی ی ی Әیﻫﺎ ی ی" 1937 یی ی ی ǁی ی ʡ ی ی:

"ی ی ی ی ϡ ی ی ۀ ی یی ی ی ی ییﻫﺎی ی ی ی. ی ی ی ʡ ی ǘ ی ی . ی ϡ ی ی ی ی ی ی یی . ژӡ ی ی یی ی یی ۀ ѐ یی Ԙ ی ی.   ی ͘ ј ی ی ی ی  ی ͘ ی ."

 

ی ی ی ی ی ی ۀ ԍ ﺍﻯ ی ی ی. ݘ ۀ ی ی یی ۀ یﻫﺎ  ی ی ǁی یی ییی ی  ی ی ۀ ی یی ی ییﻫﺎﻯ ی یی ییی ی Ș ѐ ی ی یی ی ی ی ی ی юی . ی ی یی ۀ ی ی ی ی ی ی ی. 1948 ی ﺍﻯ یۀ јی ی یی ی ی ϡ ی :

"ی ی ییی ی ǘ . ی ی ی ی ی یی ی ۀ ی ی یϡ ی ی یﺩی ."

یی ۀ ی ۀ یی ۀ یی ی ییی ی. ی ی ی ǁیی ی ѐ ۀ ی ی ۀ ییی ی ی ی ی ی . ۀ ییی یی ی یی ј ۀ ی ی ۀ یی ﺍﻯ ی ی یی ی ی ͘ی ی ی ی ی Ͽ ی یی یۀ یی ی یی یۀ ییی ی ی  ی . ی ی ی یی یی ϡ یǘ ی ی ی ی یی ی ی یی یﺩی ی یی ی ی ی ییﻫﺎﻯ юی یییی Ґ یﺩی . ی ییی ی ی ی  ۀ ییی Ȑیϡ ˜ی ی ی ی. ﺍﻯ ی ی یﻫﺎﻯ ی ی ییﻫﺎﻯ ی ی یی ی ϡ ی ی. ۀ ییی یی یی یۀ . ۀ ییی ی ی  ی ۀ ۀ ی ی یۀ یی یۀ ޡ ی ۀ ѐ ی ی ی. ییی یۀ ییی ی ی یی ی ییی ی. یی یﺩی ی ی ǁیی ی ی . ی ј ۀ ی ی یی ی  ی ҁیی ی یی Ȑی. ѐ ییی ﻫﺎﻯ ی ی یی یی ی یی ی ی یی ی یی ی. ۀ ی ǁی ی یی یﺩی ۀ ی Ԙ یﻫﺎﻯ . ی Ԙ ی یی یﺩی یﻫﺎﻯ ی ی ѐی ژ ی یی . ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی یۀ یی ی ی ی  ی ی ی ی ۀ ѐ ی ϡ ʡ ͘ ی ی ی ی ʘی .

ی یۀ یی ۀ ی . ј ی ی ی ǁی ی یی یﺩی ی ی ی.

 

ی ی ی ѐی ی ی ی یۀ ییی ϡ یۀ یی ی ی ی . ј ی Ԙ сی ʐی یی ی ییی ی ی ۀ ی یی ј ی ی ϡ ی.

ی ی یی ی ی ǁی یی ی юی ی ϐѐیﻫﺎﻯ ییی یۀ ی ی . ی ی ۀ ی ی یۀ ی ی ی ی یΡ јی یی ﺍ ǡ ۀ ی ی ϐѐیﻫﺎﻯ ییی یﺍﻯ ی یϡ ی یی ی юی ی ی. ی ی ی ʘی یی ی یی ی .

ی ی ی ی یی ϡ ی یﻫﺎﻯ јی یی ی ی Ԙی ی ی یۀ ی ی ǁی یی . ﺍﻯ ј ی یی ј ۀ ییی ی ی ی ی . јی یی ی ی ی ǁی ی ی یی ی  ی ی ی ی ی ی э ݘی ی ϡ ی ی ی  ǐ ی ی ی . ј ی ی ی ی ی ǁی ۀ ییی ی ۀ ی یی ی . ی ۀ یی ʡ ی  ی ی ǁی ی ی ی ی .

ۀ ییی ی ی ѐ ی ﺍϡ ی ǁیی ی ی ی ی یی ی ǁیی ی.

ی ی ǁی ی ﺍی ی یی ی یی ی ی . ی ییی ی ی ی ʡ ۀ ѐ ی ϡ ی ی . ی ی ǁی یی یﺍϡ یی ی ی.

ۀ ی ی یی ی . ی ѐی ۀ یی ʡ ی Ԙ ǁیی ی. ی ی ǐ ی یϡ ی ی ی  ی ی یﻫﺎ. ی ۀ ی ی ی یﻫﺎﻯ یی ǁی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی . یﺍﻯ ј ی юی ی. ی юی ی ی ی . ی ی јی ی . ی ی ی ی ی ی  ی یی ی јیی ییی .

ی:

ی ی ی ی юی یی Ӂ یی ی ѐ ی ی ی . ی یی ی ی ی یی ی. ی یی ی ی یی . ی ی ی ی ی. ی ј ی یی ی . юی ی ͘ Șی یی ی ј ی ی. ی юی یی یی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ј .

 

******

 

ی ی ی ی ǘ ی ی

 

ی ی

ی ǘ ی ی . ی 17 ǘ 1917 ی ی ی یی ی یی Ҙی ی ی . ی ю ی ی یی ی ی ϐی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی یی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی . ی ѐ ی јی یی ی ی ی ی ی ی јی یی . ی ی یϡ ی ی ϡ ی Ԑ јیی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ю ϓ Ԑѓ . ی ی ی ی یی ی ی ی ی یǡ ی ...یی ی ی ی ی јی ی . ی јی یی یсی ю ی ی ی ی" ی ی یی" یی ی ی ی ییی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی э ."...

 

ی ی یʘѓ ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی јیی" ی ی ی ی ی ی ی ی یی ʓ. ی یی ю ی ی ی ј . ی ʡ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .. ی ی ی ی ی یی ʡ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی . ی ی ی ییی ی ϡ ی ϡ ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی . ییی ی ی ی јی . ј ی . ییی ی ی јی ی ی ǘ ی ϐѐ . ј ј ی ی . Әی ی ی ی ǘ ی ϡ Әی ی ی ی ی یی یی ѐی ی ی ی ϡ ی ȡ ییی јی یی јی ی ی ی یی ی .

ی یی ی ی јی یی ی. یی ی ی ی јی ی ی ی ی ی Ӂ ǁی ی ی ی јیی ی ی . ی ی ی ی јی یی ی ی ی ی јی ی. ی ی ی ی ییی ی یی ю ی ی یی ی ی. ی یی ی یی . ǘ ѐ ی ی . ی ی ѐ јӡ ی ی ѐ ی ی ǐ ʘی ی ی ی ʘ ی. ی ی ʘی ѐ ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ʘی . ی . ی 捘 ی ییی ѐ . ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی . ی ی ѐ ی یی ѐ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . юǡ ی ی ی ی ʡ ݘ ی ϡ یϐیی ی ѐی ی ی ʡ یی یی یی ی ی ی ϐیی ݘی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی . ی ی ǁی ی ی یی ی یی ی . ی یی ی ی . ی ی یϐیی ی ی یی ݘ ی . ѐ یی .

ǘ ی ʘ ی . ی ی ی ی یی ی юی ی ی یی . ی ی ی ییی ی ی ʘی ی. ی یی ی یی ی ی ی .

 

ی ی ǘ ی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی . ی ی ی یی ی ی. ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی . ی یی ی ی ی ی ی یی ی. ی ی . ی ی ǘی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی . ی ی ی ی . ی ی یی ی یی ی. ی ی ی . ی ی ی ی ی . ѐ ی ی . ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی Ԙ ی ʡ یی ی ی ی ی ی ی ʘی ی یی ǘی ی ی ѐ ی ی . ی ی . ی ی یی ی یی ی Ԑ ی ی . ی ϡ ϐی ʘ ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ یی یʡ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ϐی ی эی یی ݘ .

!

ی یی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی ϐی ی یی ی ی ʘ ! ی ی Ș ی ϡ ی ی ی ی یی ی . ی ی ی یی ی یی ی ʡ ی ی ی ییی .

یی ییی ی ی јی یی ی ی ی ی јی ی ی ی ی ی یی ی юی . یی ی ییی ی ی ј ی . јیی ی юی . ی јی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ϡ ی ϐ ی ی . ی یی ی ی ی ͘ ی .

ی یی ی ǘ. ی ی ی ی . ԍ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ییی . ی یی ی یی ی ی . ی ی ییی ی یی ی ی ی ییی . ی یی ǘѡ јی یی . ی ییی ی ԍ یی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ . ییی ǘ ی ی ǘ ی ی ϐ . ی ی یی ی ی یی ی Әیی یییی ییی ی ی ԍ ی یی ю ی ǘ ی ی ی . ی ǘ ی Ԙ ی ی ی یییی Ԙ . ی یییی ی ǘ ʁی ی ی ی ʘی .

ی ی ییی ǘ-

ییی ڡ ی ی یی

јی یی

ǘ 2011

یی 64 ی یی ی 1390