سنگسار،اوج توحش قرون وسطائی و ترس رژیم ازمردم

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  تظاهرات ایرانیان در بلژیک علیه احکام سنگسار

رژیم جمهوری اسلامی که ازهمه سو خود را تحت محاصره و خطر می بیند میکوشد با کثیفترین و ضد انسانی ترین شیوه های ممکن ،با سرکوب مبارزات کارگران، دستگیری و محاکمه  رهبران اتحادیه های کارگری، سرکوب مبارزات دانشجویان، برگذاری دادگاههای نمایشی، قلع وقمع باقیمانده مطبوعات، تشدید فشار به زندانیان سیاسی و سرکوب  وحشیانه اعتصاب غذای آنها......و برمسند قدرت تکیه زند و چند صباحی بر طول عمرنکبتبارش بیافزاید. معلوم نیست که این حضرات چند سرنوشت مشابه خویش راباید شاهد باشند تا  پا به فرار بگذارند.سرکوب همیشه نشانه ضعف وهراس رژیم است و نه نشانه قدرت .رژیمی که به اسلحه تهدید و زور متوسل میگردد به خط آخر رسیده است و راه دیگری برای بقای خویش نمی بیند.

حمله به زنان که درصف مقدم مبارزه قرار داشته و دارند آن دیوارکوتاهی است که رژیم قصد دارد زهر چشم خویش را نشان دهد. حکم سنگسار و اعدام سکینه محمدی آشتیانی زنی که از1384  به اتهام "زنای محصنه" و همکاری درقتل همسرش درزندان بسر برده است نشان از خشم و عصبیت و انتقام گیری اززنان ایران است که درصف نخست پیکار علیه دستگاه ظلم وزور نظام قرون وسطائی اسلامی قراردارند. رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی  با نیت ایجاد ترس درمردم  بوِیژه  زنان مبارز ایران می خواهد جلوی اعتراضات آنها رابگیرد. سنگسار سکینه محمدی آشتیانی برای ایجاد رعب و هراس درجامعه است، برای حفظ سلطه بورژوازی دلال و نظام سرمایه داری ایران است.مسلما این حکم سنگسار و اعدام آخرین آن نخواهد بود.تنها اعدام رژیم جمهوری اسلامی است است که می تواند به این توحش پایان دهد. رژیم "ناموس پرست" و قضات اسلامی سیاه و مرتجع که برای" زنای محصنه" حکم سنگسار صادرمیکنند درمقابل فروش دختران ایرانی به شیخ نشینهای خلیج فارس " زنای محسنه" صادرکرده و صدایشان درنمی آید.وقتی پای  گردآوری ثروت درمیان است دیگر" ناموس" فراموش میشود و از" غیرت" خبری نیست. مجازاتهائی که امروز بر زنان کشور ما اعمال میشود عمری طولانی دارند و اگرچه در قبل ازانقلاب مجازاتی نظیر سنگسار در ایران وجود نداشت اما قوانین جزایی ماده ۱۱۷۳ قانون مجازات عمومی بود که در زمان رضا خان قلدر به تصویب رسیده و همچنان پابرجا بود. مطابق این ماده اگر مردی همسرش را با یک مرد غریبه درحال هم‌آغوشی می دیدوهردوی آنها را به قتل می رسانید، از مجازات اعدام معاف بود.این قانون هم‌اکنون تحت عنوان ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود که مقررداشته،هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مردی دیگرمشاهده کند، می‌تواند در همان حال زن را به قتل برساند. بدین رو قوانین مردسالانه وضد زن درگذشته نیز حاکم بوده وهیچ نیرویی حق ندارد با توسل به توحش قرون وسطائی کنونی به تبرئه رژیم منفور پهلوی بپردازد و ازحقوق و برابری زن درآن دوران سخن گوید. به هر حال رژیم که می پنداشت بی سر وصدا  می تواند حکم  سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را اجرا کند و آب از آب تکان نخورد  اما با موجی از اعتراضات داخلی و بین المللی مواجه شد. بسیاری ازدولتها بخاطر فشار افکارعمومی  لب به اعتراض گشودند و این عمل رژیم را مورد انتقاد قراردادند. اعتراض دولت برزیل ،متحد جمهوری اسلامی به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی  و پذیرفتن وی بعنوان پناهنده دربرزیل بازتاب گسترده ای در مطبوعات و رسانه های خارجی داشته ، آب سردی به روی عمامه بسرهای آدمخوار ایران بود. بسیاری از نهادهای بین المللی، سازمانهای زنان و سندیکاهای کارگری  و احزاب و تشکلات سیاسی  حکم سنگسار این زن  دربند را محکوم و خواهان آزادی وی شدند. همانطورکه بسیج جهانی برای نجات جان افسانه نوروزی به ثمررسید و حکم اعدام کبرا رحمانپور را به تعویق انداخت باید با بسیج افکارعمومی،رژیم بربرمنش جمهوری اسلامی را تحت فشارقرارداد ووی را به عقب نشینی واداشت. یورش به زنان گرچه نشانه ضعف رژیم اسلامی است، درعین حال چشم اسفندیار دستگاه سیاه خفقان نیز می باشد. سازمانها و احزاب اپوزیسیون ترقی خواه باید دراین عرصه افکارعمومی و سازمانهای بین المللی رابسیج کنندوبا برگذاری نمایشگاه ازتصاویر اعدام وسنگساروتماس با مطبوعات، ازامکانات کشورهای میزبان درافشای رژیم وفشاربه وی درلغو حکم اعدام و سنگسارسکینه محمدی آشتیانی سود جویند. مردم این ممالک درکنار ما قراردارند و ازفعالیتهای برحق ما حمایت خواهند کرد. درعین حال  لحظه ای نباید فراموش کرد برای پیشبرد چنین حرکات اعتراضی و مطالبات مشخص نمی توان به هر وسیله ای متوسل شد و با هر نیرویی دست به اتحاد زد و مرزها را مخدوش نمود. با احزاب و جریاناتی  که آشکارا خواهان تجاوز و تحریم و بمباران مردم ایران هستند نمی توان درهیچ زمینه ای وارد اتحاد شد و یا از این محافل حمایت سیاسی برای  مبارزه وحقوق دمکراتیک مردم ایران طلب نمود. این محافل خود نیز ضد بشرند برای سلاخی مردم ایران  بیتابی میکنند. تنها دراین صورت است که میتوان هوشیارانه مبارزه علیه رژیم اعدام وسنگساررا بصورت اصولی به پیش بردوازحقوق دمکراتیک مردم ایران دفاع نمود.                                    

نقل از توفان الکترونیکی شماره 50   حزب کارایران شهریور ماه  1389