آدرس تماس با ما

نشانی پست الکترونیکی و صفحه توفان در شبکه جهانی اینترنت
  www.toufan.org          toufan@toufan.org    

شماره دورنگار(فاکس) آلمان
0049- 069-96580346

آدرس صندوق پستی
Toutan
Postfach 103825
60108 Frankfurt
Germany

 حساب بانکی
Toufan
Postbank Hamburg
BLZ: 20110022
Konto Nr: 2573302600